Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/571

Брюксел, 17 май 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: според доклад на Комисията инвестирането в цифровата икономика е ключът за бъдещото благоденствие на Европа

Съгласно публикувания днес от Европейската комисия доклад за конкурентоспособността в областта на цифровите технологии европейската цифрова икономика все повече укрепва, разпространява се във всички икономически сектори и навлиза във всички области на нашия живот. Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) генерираха половината от растежа на производителността в Европа през последните 15 години. Шест от всеки десет европейци редовно използват интернет. Но ако Европа желае изцяло да оползотвори потенциалните облаги от цифровата икономика, тя трябва да ускори развитието и да осигури по-бърз широколентов достъп до онлайн пространството и интернет, който внушава доверие на хората, да подобри уменията на гражданите за използване на цифрови технологии и да насърчи още повече иновациите в областта на ИКТ. Европейската комисия ще предложи специфични мерки в тези направления със своята Програма в областта на цифровите технологии за Европа (Digital Agenda for Europe) — предстояща за стартиране в скоро време водеща инициатива в рамките на стратегията „Европа 2020“.

Комисарят на ЕС по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Цифровата икономика на Европа е от решаващо значение за икономическия растеж и благоденствието. В днешно време ИКТ и високоскоростният интернет имат същото революционно значение за нашия живот, както развитието на електропреносните и транспортните мрежи преди повече от един век. Но ние трябва да подпомогнем по-нататъшното развитие на интернет, така че всички граждани да могат да се облагодетелстват от цифровата икономика.“

В доклада се анализират последните тенденции на развитие в областта на ИКТ. Той предоставя показателни данни, послужили за разработването на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа — първата водеща инициатива на Европейската комисия, която ще бъде стартирана в скоро време в рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Основен двигател на икономиката

В доклада се разкрива значението на ИКТ сектора като един от основните двигатели на европейската икономика. От 1995 г. насам ИКТ генерираха половината от растежа на производителността в ЕС благодарение на технологичния напредък и инвестициите в сектора. Данни за периода 2004—2007 г. показват, че в последно време тези инвестиции са започнали да генерират растеж на производителността и в останалата част на икономиката. Добавената стойност на ИКТ сектора в европейската икономика е около 600 милиарда евро (4,8 % от БВП). В този сектор са 25 % от общите бизнес инвестиции в научноизследователската и развойна дейност в ЕС. Но в САЩ ползите от ИКТ са по-големи. Европа се нуждае от структурни реформи и последователна програма в областта на цифровите технологии, за да постигне подобен ефект.

6 от всеки 10 европейци използват интернет

Общо за Европа около 60 % от населението използват редовно интернет, а 48 % — ежедневно. Сравнението по тези показатели със САЩ е благоприятно — там 56 % използват интернет ежедневно, а 65 % са го използвали през последните три месеца. Независимо от това както в Европа (30 %), така и в САЩ (32 %) около една трета от населението никога не е била в онлайн пространството.

Съществуват значителни разделения по социално-икономически и географски признак. Особено по-възрастните хора, по-необразованите и тези с малки доходи използват по-малко интернет и уменията им за това са на по-ниско ниво. Повишаването на уменията за използване на цифрови технологии е от решаващо значение за изграждането на европейско цифрово общество. Сравнението в това отношение със САЩ отново е благоприятно, макар по-голяма част от по-възрастните американци да използват интернет (46 % от хората на възраст над 55 години в САЩ никога не са използвали интернет срещу 59 % в ЕС). В Корея и Япония обаче различията между социално-икономическите групи са по-слабо изразени.

ЕС е най-големият широколентов пазар в света

През 2009 г. широколентовият пазар на ЕС отново беше най-големият в света. Почти една четвърт от гражданите на ЕС (24,8 %) разполагат с широколентов достъп до интернет чрез фиксирана линия. Макар скоростта на предаване на данни да нараства, като при 80 % от фиксираните широколентови линии в ЕС тя е над 2 Mbps, само при 18 % от тях тази скорост е над 10 Mbps. Въпреки че тази скорост е достатъчна за основните приложения на системата WWW, тя не е достатъчна за по-напредничави приложения като телевизия по заявка. В „Европа 2020“ е заложена амбициозната цел всички европейци да притежават широколентов достъп до интернет със скорост 30 Mbps или повече. По-високите скорости ще изискват преминаването към мрежи за достъп от следващо поколение. ЕС изостава значително спрямо държави като Южна Корея и Япония в изграждането на тези мрежи. Миграцията към подобрен широколентов достъп представлява важно структурно предизвикателство за целия далекосъобщителен сектор.

Единен онлайн пазар

Освен че играе значителна роля за растежа на европейската икономика, интернет притежава огромен потенциал за укрепване на единния пазар. Но държавите-членки се различават по степен на развитие на електронната търговия и електронния бизнес, а трансграничните транзакции са ограничени. Макар 54 % от потребителите на интернет да купуват или продават стоки чрез интернет, само 22 % от тях извършват това от други държави от ЕС. За сравнение в САЩ електронната търговия е по-обичайна практика, като 75 % от потребителите на интернет купуват или продават в режим онлайн. Това показва, че на Европа липсва действително единен цифров пазар, който е от съществено значение за стимулиране на растежа на европейските малки и средни предприятия и за предоставяне на потребителите на по-големи възможности за избор на конкурентни цени.

Пълният текст на доклада, данни по държави, свързани с въпроса студии и доклади са на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789

Приложение

Figure 1: ICT value added in % GDP (2007)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat and IPTS-JRC

Figure 2: Contribution of ICT and non-ICT sectors to total BERD intensity (% GDP, 2007)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: IPTS-JRC

Figure 3 Broadband penetration rate, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Committee

Figure 4: Fixed broadband lines by speed, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Committee

Figure 5: FTTx deployment in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission Services on the basis of Point Topic

Figure 6: Domestic and cross-border Internet purchases, 2009 (in % of internet users during last year)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figure 7: Trend in % regular internet users in the EU, Iceland, Norway and Croatia, 2008-2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figure 8: Internet use as a % of population (EU27) by usage frequency

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar