Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/566

Bryssel den 12 maj 2010

Fem år av europeisk grannskapspolitik: ökad handel, ökat bistånd och fler mellanfolkliga kontakter

Det framgår av de årliga rapporter om den europeiska grannskapspolitiken som nu lagts fram att Europeiska unionen precis som tidigare år medfört tydliga fördelar för sina grannländer. Under de senaste fem åren har Europeiska unionen gett ökad handel, ökat bistånd och fler mellanfolkliga kontakter och samarbetet mellan EU och dess grannländer har fördjupats väsentligt när det gäller alla de olika ekonomiska, politiska och sektoriella reformer som pågår i dessa länder. Partnerskapet har utvecklats betydligt inom områden såsom transport, energi, miljö, klimatförändringen, forskning, hälso- och sjukvård och utbildning. Av denna anledning har den gällande budgetplanen ökats med 32 % så att den kommer att uppgå till över 2 miljarder euro på årsbasis till 2013.

Catherine Ashton som är vice ordförande för kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik har gjort följande uttalande: ”Den europeiska grannskapspolitiken har varit en framgång som har lett till många konkreta resultat. Men det finns trots detta fortfarande mycket vi kan göra för att förbättra säkerheten och stabiliteten samt öka välståndet i vår del av världen. I dagens globaliserade värld måste de europeiska länderna och Medelhavsländerna hjälpa varandra att hantera den ekonomiska krisen. De måste gemensamt hitta lösningar på nya hot och utmaningar, t.ex. internationell terrorism, människohandel och gränsöverskridande organiserad brottslighet. De måste samarbeta för att lösa de tvister och konflikter som fortfarande utgör ett hinder för inom vissa delar av vår region och hindrar vanliga människor från att ta del av de fördelar som följer av globaliseringen. Det är önskvärt att även EU:s grannländer deltar i insatserna för att skapa fred och säkerhet i andra, mindre lyckligt lottade, delar av världen. Unionen bygger på gemensamma värderingar och vill därför att även dess grannländer ska få den stabilitet och det välstånd som präglar ett öppet och demokratiskt samhälle som tillämpar rättsstatsprincipen. Dessa ambitiösa målsättningar är en prioriterad fråga för mig i arbetet med att genomföra Lissabonfördraget och med att inrätta EU:s utrikestjänst. Våra grannländer i Europa och Medelhavsområdet kommer att vara bland de första som kommer att dra nytta av en mer aktiv, samstämmig och effektiv europeisk utrikespolitik.”

Štefan Füle som är kommissionsledamot med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik har gjort följande kommentar ”En ytterligare stärkning av den europeiska grannskapspolitiken är också en investering i EU:s egen stabilitet och eget välstånd, vilket vi bör hålla i åtanke i samband med de erbjudanden vi riktar till våra grannländer. Den europeiska grannskapspolitiken är en politik som alla parter vinner på. Detta innebär att ju ambitiösare våra partner är i sitt reformarbete, desto bättre gensvar kommer de att få från oss. Det har gjorts anmärkningsvärda framsteg vad gäller ekonomiska reformer både i de södra och de östra grannskapsländerna. Vår nästa uppgift är att se till att det görs framsteg i det demokratiska och politiska reformarbetet, där processen trots en del konkreta resultat fortfarande inte har fått tillräcklig styrfart.”

Genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken under perioden 2004–2009

Under 2004 ingicks det bilaterala associeringsavtal med de flesta av de södra grannskapsländerna, under det att förbindelserna med de flesta av de mer avancerade partnerländerna håller på att fördjupas (till exempel har Marocko åtnjutit ”framskjuten ställning” sedan 2008). I de östra partnerländerna håller de gällande partnerskaps- och samarbetsavtalen, i överensstämmelse med målen för det östliga partnerskapet, på att ersättas med långtgående associeringsavtal.

Den europeiska grannskapspolitiken syftar även till att förbättra samhällsstyrningen. Det presidentval som nyligen hölls i Ukraina, den andra omgången av parlamentsvalet i Moldavien liksom den förbättrade kvaliteten på valen i Marocko och i Libanon är exempel på att det skett vissa framsteg i den demokratiska processen. När det gäller föreningsfrihet, dödsstraff, mediefrihet, minoriteters rättigheter och andra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter har det visserligen skett förbättringar i flera grannskapsländer, men inte i den utsträckning som motsvarar målen vare sig inom ramen för grannskapspolitiken eller i handlingsplanerna. Mycket återstår ännu att göra när det gäller reformer av rättsväsendet och av den offentliga förvaltningen samt korruptionsbekämpning.

Vad gäller rörlighet utfärdades fler än 2 miljoner EU-Schengenviseringar i grannskapsländer under 2008. Det finns redan avtal om förenklade viseringsförfaranden och om återtagande med både Ukraina och Moldavien. Förhandlingar har dessutom slutförts med Georgien. Partnerskap för rörlighet har ingåtts med Moldavien och Georgien i syfte att främja laglig migration. Det fordras dock ytterligare insatser för att man ska kunna dra full fördel av de möjligheter som grannskapspolitiken erbjuder, bland annat färdplaner för införande av en ordning med viseringsfrihet vid kortare vistelser i Ukraina och Moldavien.

EU:s handel med de länder som omfattas av grannskapspolitiken ökade under perioden 2004–2008, då EU:s export ökade med 63 % och dess import med 91 % (under 2009 kunde dock en viss nedgång noteras i den ekonomiska krisens och finanskrisens spår). EU är berett att förhandla om vittgående och omfattande frihandelsområden med alla sina grannländer så snart dessa är redo för detta. Det har även vidtagits andra åtgärder för att fördjupa den ekonomiska integrationen, t.ex. förhandlingar om ett antal sektorsavtal (jordbruks- och fiskeriprodukter, ett gemensamt europeiskt luftrum osv.).

Samarbetet på energiområdet har stärkts genom samförståndsavtalen och förklaringarna med Azerbajdzjan, Vitryssland, Ukraina, Egypten, Jordanien och Marocko. Under 2009 tilläts Ukraina och Moldavien att, på vissa villkor, ansluta sig till fördraget om energigemenskapen och Georgien fick observatörsstatus.

EU har anslagit närmare 12 miljarder euro till genomförandet av grannskapspolitiken under perioden 2007–2013. Dessutom gavs stöd från EU:s investeringsinstrument för grannskapspolitiken, som finansieras via EU:s budget och av medlemsstaterna, till lån (över 4,7 miljarder euro under perioden 2007–2009) avseende konkreta investeringar i transporter, miljö, energi och den privata respektive den sociala sektorn.

Bakgrund

Den europeiska grannskapspolitiken syftar till att skapa stabilitet, välstånd och säkerhet för alla parter. På grundval av en gemensam handlingsplan tillhandahåller EU stöd till partnerländerna så att dessa kan genomföra nödvändiga reformer för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna, förbättra sitt tillträde till EU-marknaden, förbättra miljön och intensifiera samarbetet med EU i frågor som t.ex. klimatförändringen, energi, transport och migration.

Kommissionen offentliggör i dag sitt årliga paket på området grannskapspolitik, vilket består av ett meddelande som redogör för vilka framsteg som gjorts sedan grannskapspolitiken inleddes 2004, tolv rapporter om de framsteg som gjorts under 2009 av de tolv länder som har handlingsplaner för den europeiska grannskapspolitiken samt en rapport om vilka framsteg som gjorts sektorsvis.

Följande dokument är nu tillgängliga:

  • Meddelandet Taking stock of the European Neighbourhood Policy (Bryssel den 12 maj 2010).

  • Individuella länderrapporter för 2009 för Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Moldavien, Marocko, det ockuperade palestinska territoriet, Tunisien och Ukraina.

  • Sektorsrapport: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

För ytterligare upplysningar om den europeiska grannskapspolitiken:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


Side Bar