Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/566

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2010

Πέντε χρόνια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας: περισσότερες συναλλαγές, περισσότερη βοήθεια, περισσότερες διαπροσωπικές επαφές

Οι ετήσιες εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας καταδεικνύουν για μια ακόμα φορά τα σαφή οφέλη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους γείτονές της. Επί πέντε έτη η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει περισσότερες συναλλαγές, περισσότερη βοήθεια, περισσότερες διαπροσωπικές επαφές και στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της σε ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών, πολιτικών και τομεακών τους μεταρρυθμίσεων. Η εταιρική μας σχέση έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα, η υγεία και η εκπαίδευση. Και όλα αυτά χάρη στην αύξηση κατά 32% του ισχύοντος χρηματοδοτικού πλαισίου, η οποία αναμένεται ότι το 2013 θα υπερβεί τα 2 δις ευρώ κατ’ έτος.

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αποτελεί ολοφάνερη επιτυχία, με πολλά παραδείγματα συγκεκριμένων επιτευγμάτων στην πράξη", σχολίασε η Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας. "Υπάρχουν όμως πολλά ακόμη που μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε για να γίνει ο χώρος μας ασφαλέστερος, σταθερότερος και ακόμα πιο ευήμερος. Μέσα σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι ευρωπαϊκές και οι μεσογειακές χώρες χρειάζεται να αλληλοβοηθηθούν για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση. Χρειάζεται να εργαστούμε μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές και προκλήσεις του καιρού μας, όπως η διεθνής τρομοκρατία, η εμπορία ανθρώπων και το διακρατικό οργανωμένο έγκλημα. Χρειάζεται να συνεργαστούμε για να λυθούν οι διενέξεις και οι συγκρούσεις που εμποδίζουν ακόμα την εξέλιξη στην περιοχή μας και αρνούνται σε πολλούς απλούς ανθρώπους τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης. Θέλουμε οι γείτονές μας να συνταχθούν στο πλευρό μας για να φέρουμε την ειρήνη και την ασφάλεια και στα άλλα μέρη του κόσμου που δεν έχουν την ίδια τύχη με εμάς. Και ως Ένωση οικοδομημένη πάνω σε κοινές αξίες, θέλουμε οι γείτονές μας να ωφεληθούν από τη σταθερότητα και την ευημερία που συνοδεύει την ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία και το κράτος δικαίου. Αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα αποτελεί για μένα βασική προτεραιότητα τώρα που προχωράμε στην εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Οι φίλοι μας στην ευρωπαϊκή και μεσογειακή γειτονία θα είναι από τους πρώτους που θα ωφεληθούν από μια ενεργότερη, συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική."

Ο Štefan Füle, Επίτροπος αρμόδιος για τη Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, πρόσθεσε: "Η περαιτέρω ενίσχυση της ΕΠΓ αποτελεί ουσιαστικά επένδυση στη σταθερότητα και την ευημερία της ίδιας της ΕΕ – και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην προσφορά μας προς τους εταίρους μας. Η ΕΠΓ είναι ένα παιγνίδι από το οποίο βγαίνουν κερδισμένοι όλοι: όσο μεγαλύτερες είναι οι φιλοδοξίες μεταρρύθμισης των εταίρων μας, τόσο ισχυρότερη είναι η δική μας απόκριση. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν προοδεύσει σημαντικά στον χώρο της γειτονίας μας, τόσο προς ανατολάς όσο και προς τον νότο. Αυτό που έχει βασική σημασία για το μέλλον είναι να ανοίξουμε το βήμα προς τις δημοκρατικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, όπου η πρόοδος ήταν μέχρι σήμερα ουσιαστική αλλά σε γενικές γραμμές αργότερου ρυθμού.”

Επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας κατά το διάστημα 2004-2009

Μέχρι το 2004 είχαν συναφθεί διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με τους περισσότερους εταίρους της ΕΠΓ του Νότου, ενώ συνεχίζεται επί του παρόντος η σύσφιγξη των σχέσεων με τους περισσότερους προηγμένους εταίρους μας (για παράδειγμα, το "προηγμένο καθεστώς" εφαρμόζεται με το Μαρόκο από το 2008). Στην Ανατολή, σύμφωνα με τους στόχους της ανατολικής εταιρικής σχέσης, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που ίσχυαν μέχρι σήμερα αντικαθίστανται από μεγαλόπνοες συμφωνίες σύνδεσης.

Η ΕΠΓ αποβλέπει επίσης στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Οι πρόσφατες προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ο δεύτερος γύρος των κοινοβουλευτικών εκλογών στη Μολδαβία, καθώς και η ποιοτική βελτίωση των εκλογών στο Μαρόκο και τον Λίβανο φανερώνουν κάποια πρόοδο στη δημοκρατική διαδικασία. Όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τη θανατική ποινή, την ελευθερία των ΜΜΕ, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, έχουν σημειωθεί βελτιώσεις σε διάφορες χώρες της ΕΠΓ αλλά η πρόοδος γενικά δεν ήταν αντίστοιχη με τις φιλοδοξίες που είχαν εκφραστεί στην ΕΠΓ και τα σχέδια δράσης. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό τομέα και τον τομέα της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και την αποτελεσματική πάταξη της δωροδοκίας.

Όσον αφορά την κινητικότητα, το 2008 εκδόθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια θεωρήσεις Σένγκεν στον χώρο της γειτονίας μας. Έχουν συναφθεί συμφωνίες διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνίες επανεισδοχής με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία. Συμφωνήθηκαν εταιρικές σχέσεις κινητικότητας με τη Μολδαβία και τη Γεωργία για να ενθαρρυνθεί η νόμιμη μετανάστευση. Εντούτοις, υπάρχουν ακόμα περιθώρια για περισσότερες ενέργειες ώστε να γίνει πλήρης χρήση των δυνατοτήτων της ΕΠΓ, μεταξύ άλλων οδικοί χάρτες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την καθιέρωση ενός συστήματος σύντομης διάρκειας παραμονών χωρίς θεώρηση.

Το εμπόριο της ΕΕ με τον χώρο της ΕΠΓ αυξήθηκε κατά το διάστημα 2004-2008: οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 63% και οι εισαγωγές κατά 91% (το 2009 σημειώθηκε κάποια κάμψη οφειλόμενη στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση). Η ΕΕ είναι έτοιμη να προβεί σε διαπραγματεύσεις για ενισχυμένες και σφαιρικές ζώνες ελευθέρων συναλλαγών με όλους τους γείτονές της αμέσως μόλις αυτοί είναι έτοιμοι και έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία για το εγχείρημα αυτό. Ελήφθησαν επίσης και άλλα μέτρα προς μια πληρέστερη οικονομική ολοκλήρωση, μεταξύ των οποίων και η διαπραγμάτευση διάφορων συμφωνιών ανά τομέα, από τον τομέα των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων έως τον τομέα του κοινού αεροπορικού χώρου.

Ενισχύθηκε η ενεργειακή συνεργασία μέσω των μνημονίων συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Μαρόκο. Το 2009, η Ουκρανία και η Μολδαβία έγιναν δεκτές, υπό την επιφύλαξη προϋποθέσεων, να προσχωρήσουν στη συνθήκη για την ίδρυση μιας κοινότητας ενέργειας, ενώ η Γεωργία απέκτησε το καθεστώς παρατηρητή.

Η ΕΕ χορήγησε περίπου 12 δις ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013 για την εφαρμογή της πολιτικής ΕΠΓ. Επί πλέον, η επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας της ΕΕ, που στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, χορηγεί ενίσχυση σε επενδυτικά δάνεια (άνω των 4,7 δις ευρώ κατά την περίοδο 2007-2009) για συγκεκριμένες επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, περιβάλλοντος, ενέργειας καθώς και σε ιδιωτικούς και κοινωνικούς τομείς.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας έχει ως στόχο να αυξήσει την κοινή σταθερότητα, ευημερία και ασφάλεια. Με βάση ένα κοινό σχέδιο δράσης, η ΕΕ στηρίζει τις χώρες εταίρους στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών τους ούτως ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αυξηθεί η πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ, να βελτιωθεί το περιβάλλον και να επιταχυνθεί η συνεργασία τους με την ΕΕ σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, οι μεταφορές ή η μετανάστευση.

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια " Δέσμη για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας", που αποτελείται από: ανακοίνωση με θέμα τον απολογισμό των επιτευγμάτων της πολιτικής από την εκκίνησή της το 2004· δώδεκα εκθέσεις για την πρόοδο που σημείωσαν κατά το 2009 οι 12 χώρες οι οποίες συμφώνησαν με την ΕΕ σχέδια δράσης της ΕΠΓ· έκθεση προόδου ανά τομέα.

Διαθέσιμα έγγραφα:

  • Η ανακοίνωση “Απολογισμός της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας” (Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2010)

  • Ανά χώρα εκθέσεις για το 2009 για Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Τυνησία και Ουκρανία.

  • Τομεακή έκθεση: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Περισσότερα για την ΕΠΓ: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


Side Bar