Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/566

V Bruselu, dne 12. května 2010

Pět let evropské politiky sousedství: více obchodu, více pomoci, více mezilidských kontaktů

Výroční zprávy o evropské politice sousedství znovu ukazují jasné výhody, které Evropská unie přináší svým sousedům. Během pěti let Evropská unie přinášela více obchodu, více pomoci, více mezilidských kontaktů a mnohem hlubší spolupráci mezi EU a jejími sousedy v celé šíři hospodářských, politických a odvětvových reforem. Partnerství se významně rozvinulo v oblastech jako jsou doprava, energetika, životní prostředí a změny klimatu, výzkum, zdraví a vzdělávání. To bylo podpořeno navýšením částky v současném finančním rámci o 32 %, která v roce 2013 dosáhne více než 2 miliard EUR ročně.

Catherine Ashton, místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, se k tomu vyjádřila následovně: „Evropskou politiku sousedství můžeme hodnotit jako úspěch. To dokazuje mnoho příkladů konkrétních výsledků dosažených v terénu. Ale můžeme a měli bychom učinit mnohem víc, aby byla naše část světa bezpečnější, stabilnější a více prosperující. V globalizovaném světě je nutné, aby si evropské a středomořské země pomáhaly čelit ekonomické krizi. Musíme spolu čelit novým hrozbám a výzvám naší doby, jako jsou mezinárodní terorismus, obchodování s lidmi a přeshraniční organizovaná trestná činnost. Musíme spolupracovat na řešení sporů a konfliktů, které stále brzdí části naší oblasti a znemožňují mnoha lidem, aby využívali přínosu globalizace. Chceme, aby se naši sousedé připojili k naší snaze nastolit mír a bezpečnost do ostatních částí světa, které nemají tolik štěstí, jako my. A jako Unie postavená na společných hodnotách chceme, aby naši sousedé mohli požívat stability a prosperity, které přinášejí demokratická společnost a právní stát. Tento ambiciózní program je mou hlavní prioritou, protože usilovně pokračujeme v provádění Lisabonské smlouvy a zřízení zahraniční služby. Naši sousedé v evropské a středomořské oblasti budou mezi prvními, kdo budou využívat výhod vyplývajících z aktivnější, soudržnější a účinnější evropské zahraniční politiky.“

Štefan Füle, komisař pro rozšíření a evropskou politiku sousedství, dodal: „Další posílení EPS je také investicí do vlastní stability a prosperity EU, což se musí promítnout do toho, co nabízíme našim partnerům. Evropská politika sousedství je výhodná pro všechny strany. Čím vyšší jsou ambice reforem našich partnerů, tím silnější je naše rekce. Hospodářské reformy významně pokročily v celém našem východním i jižním sousedství. Pro budoucnost je zásadní, abychom pořádně zabrali v politických a demokratických reformách, kde došlo ke skutečnému, ale obecně pomalejšímu pokroku.“

Výsledky evropské politiky sousedství dosažené v období 2004 – 2009

Do roku 2004 byly uzavřeny dvoustranné dohody o přidružení s většinou jižních partnerů EPS, zatímco stále probíhá prohlubování vztahů s nejpokročilejšími partnery (rozšířený status – tzv. statut avancé – byl udělen Maroku od roku 2008). V souladu s cíli východního partnerství se na východě nyní nahrazují současné dohody o partnerství a spolupráci dalekosáhlými dohodami o přidružení.

EPS si rovněž klade za cíl zlepšení správy věcí veřejných. Nedávné prezidentské volby na Ukrajině, druhé kolo parlamentních voleb v Moldavsku, jakož i zlepšení kvality voleb v Maroku a Libanonu ukazují určitý pokrok v demokratickém procesu. V mnoha zemích EPS bylo dosaženo zlepšení v otázkách svobody sdružování, trestu smrti, svobody sdělovacích prostředků, práv menšin a dalších lidských práv a základních svobod. Tento pokrok však nesplňuje ambice, které byly společně vyjádřeny v EPS a v akčních plánech. Je nutné ještě učinit mnohé v oblasti reforem soudnictví a veřejné správy a účinného potírání korupce.

Co se týče mobility, v roce 2008 byly v sousedních zemích vydány celkem 2 miliony víz do schengenského prostoru EU. Dohody o usnadnění vízového režimu a readmisní dohody byly uzavřeny s Ukrajinou a Moldavskem a byla zahájena jednání s Gruzií. Partnerství mobility na podporu legální migrace byla uzavřena s Moldavskem a Gruzií. Přesto je ještě mnoho věcí, které je potřeba učinit, aby se plně využilo možností EPS, a to včetně plánů bezvízového režimu pro krátkodobé pobyty občanů Ukrajiny a Moldavska.

Obchod EU se zeměmi EPS rostl v období 2004 – 2008, přičemž vývoz z EU vzrostl o 63 % a dovoz o 91 % (v roce 2009 došlo k určitému zpomalení způsobenému světovou finanční a hospodářskou krizí). EU je připravena na jednání o vytvoření prohloubených a komplexních zón volného obchodu se všemi svými sousedy, jakmile oni budou rovněž připraveni. Byl rovněž učiněn další krok k prohloubení hospodářské integrace včetně projednání mnoha odvětvových dohod týkajících se řady otázek od zemědělských produktů a produktů rybolovu až po společný letecký prostor.

Spolupráce v energetice byla posílena memorandy o porozumění v oblasti energetiky či prohlášeními s Ázerbájdžánem Běloruskem, Ukrajinou, Egyptem, Jordánskem a Marokem. V roce 2009 mohly za určitých podmínek přistoupit Ukrajina a Moldavsko k Smlouvě o Energetickém společenství a Gruzie se stala pozorovatelem.

V období 2007 – 2013 poskytla EU téměř 12 miliard EUR na provádění politiky EPS. Dále zavedení investiční facility sousedství EU, která je podporovaná z rozpočtu EU a z rozpočtů členských států, poskytuje podporu úvěrů (více než 4,7 miliard EUR v období 2007 – 2009) na konkrétní investice do dopravy, životního prostředí, energetiky, soukromého sektoru a do sociální oblasti.

Souvislosti

Evropská politika sousedství si klade za cíl zvýšení společné stability, prosperity a bezpečnosti. EU na základě společného akčního plánu podporuje partnerské země v jejich reformách, jejichž cílem je zlepšení standardů demokracie a lidských práv, snazší přístup na jednotný trh EU, zlepšení životního prostředí a posílení spolupráce s EU v otázkách změn klimatu, energetiky, dopravy nebo migrace.

Komise dnes zveřejnila výroční balíček k evropské politice sousedství. Ten se skládá ze: sdělení, které rekapituluje výsledky politik od zahájení EPS v roce 2004, ze 12 zpráv o pokroku, jehož bylo dosaženo v roce 2009 dvanácti zeměmi, které se s EU dohodly na akčních plánech EPS, jakož i ze zpráv o pokroku jednotlivých odvětví.

Dostupné referenční dokumenty:

  • Sdělení hodnotící evropskou politiku sousedství (Brusel, 12. května 2010),

  • zprávy o pokroku jednotlivých zemí za rok 2009 pro Arménii, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzii, Izrael, Jordánsko, Libanon, Moldavskou republiku, Maroko, okupované palestinské území, Tunisko a Ukrajinu.

  • Odvětvovou zprávu: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Více informací o evropské politice sousedství lze nalézt na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


Side Bar