Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI EL BG

IP/10/563

Bryssel den 12 maj 2010

Kommissionen antar rapporter inom ramen för förfarandet vid alltför stora underskott för Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland och Luxemburg

EU-kommissionen antar idag rapporter inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens korrigeringsmekanism för Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland och Luxemburg. I rapporterna utreds, med vederbörlig hänsyn till de senaste ekonomiska prognoserna och alla övriga relevanta faktorer, om underskottet i den offentliga sektorns allmänna finanser ligger nära referensvärdet på 3 % av BNP och om detta värde överskrids enbart undantagsvis och övergående. Kommissionen konstaterar att dessa tre villkor enbart uppfylls av Luxemburg.

Den ekonomiska och finansiella krisen har satt statsfinanserna i EU under stark press och lett till att flertalet medlemsstater för närvarande har ett underskott i den offentliga sektorns allmänna finanser på över 3 % av BNP. Enligt den prognos som kommissionens avdelningar redovisar för våren 2010 är en återhämtning på väg i EU, men den kommer att ske successivt. Därför bör vi inrikta oss på att skapa hållbara statsfinanser så snart som möjligt. En strikt tillämpning av stabilitets- och tillväxtpakten är det bästa sättet att övertyga finansmarknaderna om att man på ett lämpligt och snabbt sätt kommer att minska underskottet och skuldnivåerna”, säger Olli Rehn, kommissionär med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Bulgarien

De uppgifter som rapporterats av de bulgariska myndigheterna i anmälan från april 2010 av det alltför stora underskottet visar att Bulgariens underskott i den offentliga sektorns allmänna finanser var 3,9 % av BNP 2009. Att referensvärdet 3 % av BNP överskridits kan betraktas som ett undantag eftersom det är en följd av den allvarliga konjunkturnedgången. Enligt vårprognosen är underskottet övergående eftersom det ligger under 3 % av BNP i år men det råder fortfarande stor osäkerhet om framtiden. Eftersom underskottet inte kan anses ligga nära referensvärdet konstaterar kommissionen att underskottskriteriet i fördraget inte uppfylls.

Cypern

I anmälan från april 2010 av det alltför stora underskottet meddelar de cypriotiska myndigheterna att underskottet i den offentliga sektorns allmänna finanser var 6,1 % av BNP 2009, medan den offentliga bruttoskulden i förhållande till BNP låg på 56,2 % och tenderar att öka. Kommissionen anser med hänsyn till den allvarliga ekonomiska krisen att det överskridna referensvärdet på 3 % kan betraktas som ett undantag. Underskottet som ligger klart över 3 % kan inte anses ligga nära referensvärdet. Enligt vårprognosen kan det faktum att referensvärdet överskridits inte betraktas som övergående. Kommissionen konstaterar därför att underskottskriteriet i fördraget inte uppfylls. Eftersom statsskulden förväntas överskrida referensvärdet på 60 % av BNP under 2010 enligt både stabilitetsprogrammet och vårprognosen konstaterar kommissionen att skuldkriteriet i fördraget inte heller uppfylls.

Danmark

De danska myndigheterna rapporterade i anmälan från april 2010 av det alltför stora underskottet ett förväntat underskott i den offentliga sektorns allmänna finanser på 5,4 % av BNP. Det förväntade överskridandet av referensvärdet ses som ett undantag eftersom det förorsakats av en allvarlig ekonomisk nedgång. Underskottet som ligger klart över 3 % kan inte anses ligga nära referensvärdet. Det förväntade underskottet är inte övergående, vilket framgår av vårprognosen. Kommissionen konstaterar därför att underskottskriteriet i fördraget inte uppfylls.

Finland

De finska myndigheterna rapporterade i anmälan från april 2010 av det alltför stora underskottet ett förväntat underskott i den offentliga sektorns allmänna finanser på 4,1 % av BNP. Det förväntade överskridandet av referensvärdet ses som ett undantag eftersom det är förorsakat av en allvarlig ekonomisk nedgång. Det förväntade underskottet är övergående eftersom man i vårprognosen beräknar att underskottet med oförändrad politik ska gå ned till 2,9 % av BNP, vilket är knappt under referensvärdet. Eftersom det förväntade underskottet ligger på 4,1 % av BNP kan det inte anses ligga nära referensvärdet. Kommissionen konstaterar därför att underskottskriteriet i fördraget inte uppfylls.

Luxemburg

I anmälan från april 2010 av det alltför stora underskottet förväntas underskottet i den offentliga sektorns allmänna finanser i Luxemburg att uppgå till 4,2 % av BNP under 2010. Överskridandet betraktas som ett undantag eftersom det är en direkt följd av konjunkturnedgången och förväntas enligt kommissionens vårprognos enbart uppgå till 3,5 %, vilket anses ligga nära referensvärdet. Med hänvisning till det underskott som förutspåtts i vårprognosen 2010 och det policybeslut som därefter fattats kan överskridandet betraktas som övergående. Kommissionen konstaterar därför att underskottskriteriet i fördraget uppfylls.

Bakgrund: förfarandet vid alltför stora underskott

Enligt stabilitets- och tillväxtpakten ska kommissionen utarbeta en rapport så snart som en medlemsstats faktiska eller förväntade underskott överskrider 3 % av referensvärdet. Förfarandet vid alltför stora underskott fastställs i artikel 126 i fördraget och förtydligas i rådets förordning (EG) nr 1467/97.

De kommissionsrapporter som utarbetas enligt artikel 126.4 ska riktas till Ekonomiska och finansiella kommittén som ska avge ett yttrande (artikel 126.4). Kommissionen avger därefter, med beaktande av kommitténs yttrande, ett yttrande om huruvida det föreligger ett alltför stort underskott (artikel 126.5), och beslutar om rekommendationerna till rådet om huruvida det föreligger ett alltför stort underskott (126.6) och fastlägger en tidsfrist för när situationen ska ha åtgärdats (artikel 126.7).

De kommissionsrapporter som upprättats enligt artikel 126.3 i fördraget finns tillgängliga på

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-05-12-edp_en.htm


Side Bar