Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV EL BG

IP/10/563

Bryssel 12.5.2010

Komissio antaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaiset kertomukset Bulgariasta, Kyproksesta, Tanskasta, Suomesta ja Luxemburgista

Euroopan komissio antoi tänään vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa menettelyä koskevien säännösten mukaiset kertomukset Bulgariasta, Kyproksesta, Tanskasta, Suomesta ja Luxemburgista. Kertomuksissa tarkastellaan tuoreimpien talouden näkymien ja muiden merkityksellisten tekijöiden perusteella, pysyykö julkisen talouden alijäämä lähellä 3 prosentin viitearvoa suhteessa BKT:hen ja onko viitearvon ylitys poikkeuksellista ja väliaikaista. Komissio toteaa, että kaikki kolme edellytystä täyttyvät vain Luxemburgin kohdalla.

Talous- ja finanssikriisi on rasittanut EU:n julkista taloutta. Sen seurauksena useimpien jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämä on tällä hetkellä yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Komission yksiköiden kevään 2010 talousennusteesta käy ilmi, että elpyminen EU:ssa on jo alkanut, vaikka se on vielä hidasta. Sen vuoksi meidän tulisi pyrkiä palaamaan kestävään julkiseen talouteen mahdollisimman pian. Vakaus- ja kasvusopimuksen tiukka soveltaminen on paras keino saada rahoitusmarkkinat vakuuttuneiksi siitä, että alijäämä- ja velkatasoja saadaan supistettua asianmukaisesti ja oikeaan aikaan”, totesi talous- ja rahoitusasioista vastaava komissaari Olli Rehn.

Bulgaria

Bulgarian viranomaisten huhtikuussa 2010 antamassa liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaisessa ilmoituksessa olevat tiedot osoittavat, että Bulgarian julkisen talouden alijäämä oli 3,9 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2009. Alijäämän 3 prosentin viitearvon ylittymistä suhteessa BKT:hen voidaan pitää poikkeuksellisena, sillä se johtuu talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Kevään talousennusteen mukaan alijäämä on väliaikainen, sillä alijäämän ennustetaan olevan alle 3 prosenttia suhteessa BKT:hen tänä vuonna, vaikka toteutumaan liittyykin huomattavia epävarmuustekijöitä. Koska alijäämän ei voida kuitenkaan katsoa olevan lähellä viitearvoa, komissio oli sitä mieltä, ettei alijäämää koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyty.

Kypros

Kyproksen viranomaisten huhtikuussa 2010 antaman liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaisen ilmoituksen mukaan julkisen talouden alijäämä on 6,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2009 ja kasvussa oleva julkinen bruttovelka 56,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Talouden jyrkän laskusuhdanteen vuoksi komissio katsoi, että 3 prosentin viitearvon ylittyminen oli poikkeuksellista. Koska alijäämä on selvästi yli 3 prosenttia, sen ei voida katsoa olevan lähellä viitearvoa. Kevään talousennuste osoittaa, ettei ylittyminen ole väliaikaista, Sen vuoksi komissio oli sitä mieltä, ettei alijäämää koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyty. Koska julkisen talouden velkasuhteen ennustetaan niin vakausohjelmassa kuin kevään talousennusteessakin ylittävän 60 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen vuonna 2010, komissio katsoi, ettei myöskään velkaa koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyty.

Tanska

Tanskan viranomaisten huhtikuussa 2010 antamassa liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaisessa ilmoituksessa vuoden 2010 julkisen talouden alijäämän ennakoitiin olevan 5,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Viitearvon ennakoitu ylittyminen on poikkeuksellista, sillä se johtuu talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Koska alijäämä on selvästi yli 3 prosenttia, sen ei voida katsoa olevan lähellä viitearvoa. Kevään talousennusteen mukaan ennakoitu alijäämä ei ole väliaikainen. Sen vuoksi komissio oli sitä mieltä, ettei alijäämää koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyty.

Suomi

Suomen viranomaisten huhtikuussa 2010 antamassa liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaisessa ilmoituksessa vuoden 2010 julkisen talouden alijäämän ennakoitiin olevan 4,1 prosenttia suhteessa BKT:hen. Viitearvon ennakoitu ylittyminen on poikkeuksellista, sillä se johtuu talouden jyrkästä laskusuhdanteesta. Ennakoitu alijäämä on väliaikainen, sillä kevään talousennusteen mukaan sen ennustetaan supistuvan 2,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen, jollei politiikkaa muuteta. Tämän on hieman alle viitearvon. Koska ennakoitu alijäämä on kuitenkin 4,1 prosenttia suhteessa BKT:hen, sen ei voida katsoa olevan lähellä viitearvoa. Sen vuoksi komissio oli sitä mieltä, ettei alijäämää koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyty.

Luxemburg

Huhtikuussa 2010 annetun liiallista alijäämää koskevan menettelyn mukaisen ilmoituksen mukaan Luxemburgin julkisen talouden alijäämän ennakoidaan olevan 4,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2010. Viitearvon ylittymisen katsotaan olevan poikkeuksellista, sillä se johtuu talouden jyrkän laskusuhdanteen vaikutuksista. Komission yksiköiden kevään talousennusteen mukaan julkisen talouden alijäämä on kuitenkin vain 3,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Sen voidaan siten katsoa olevan lähellä viitearvoa. Kevään ennusteen jälkeen tehdyn toimintaperiaatteita koskevan päätöksen seurauksena vuoden 2010 alijäämää voidaan lisäksi pitää väliaikaisena. Tämän vuoksi komissio totesi, että alijäämää koskeva perussopimuksen arviointiperuste täyttyy.

Taustaa: liiallisia alijäämiä koskeva menettely

Vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan komission on laadittava kertomus aina, jos jonkin jäsenvaltion toteutunut tai ennakoitu alijäämä ylittää 3 prosentin viitearvon. Liiallista alijäämää koskevasta menettelystä määrätään perussopimuksen 126 artiklassa. Yksityiskohtaisemmat säännökset sisältyvät neuvoston asetukseen (EY) N:o 1467/97.

Perussopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaiset kertomukset toimitetaan talous- ja rahoituskomitealle, joka antaa niistä lausuntonsa (126 artiklan 4 kohta). Tämän jälkeen komissio antaa kyseisen lausunnon perusteella oman lausuntonsa liiallisen alijäämän olemassaolosta (126 artiklan 5 kohta) ja päättää suositusten antamisesta neuvostolle liiallisen alijäämän olemassaolosta (126 artiklan 6 kohta) sekä asettaa määräajan sen korjaamiselle (126 artiklan 7 kohta).

Perustamissopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaiset komission kertomukset ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-05-12-edp_en.htm


Side Bar