Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV FI EL BG

IP/10/563

Bruxelles, den 12. maj 2010

Kommissionen vedtager rapporter som led i de procedurer i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er indledt over for Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland og Luxembourg

Europa-Kommissionen vedtog i dag rapporter i henhold til den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten, for så vidt angår Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland og Luxembourg. Med henvisning til de seneste økonomiske prognoser og alle øvrige relevante forhold bliver det i rapporterne undersøgt, om det offentlige underskud fortsat ligger tæt på referenceværdien på 3 % af BNP, og om overskridelsen heraf er exceptionel og midlertidig. Kommissionen konkluderer, at det kun er i Luxembourg, at alle tre betingelser er opfyldt.

"Den økonomiske og finansielle krise har lagt pres på de offentlige finanser i EU. Som følge heraf har langt de fleste medlemsstater p.t. et offentligt underskud, der overstiger 3 % af BNP. Ifølge Kommissionens prognoser fra foråret 2010 er der et opsving på vej i EU, men det forventes at blive gradvist. Vi skal derfor fokusere på hurtigst muligt at genoprette holdbare offentlige finanser. En stringent anvendelse af stabilitets- og vækstpakken er den bedste måde at forsikre de finansielle markeder om, at nedbringelsen af underskuddet og gældsniveauerne vil blive gennemført korrekt og rettidigt", siger kommissær for økonomiske og monetære anliggender, Olli Rehn.

Bulgarien

De oplysninger, de bulgarske myndigheder indberettede i forbindelse med underskudsproceduren viser, at det offentlige underskud i Bulgarien nåede 3,9 % af BNP i 2009. Overskridelsen af referenceværdien på 3 % af BNP kan anses for exceptionel, da den er et resultat af et alvorligt økonomisk tilbageslag. Ifølge forårsprognosen er underskuddet midlertidigt, da underskudsprognosen er under 3 % af BNP i år. Der er dog stadig væsentlig usikkerhed om det endelige resultat. Da underskuddet ikke kan anses for at være tæt på referenceværdien, konkluderede Kommissionen imidlertid, at underskudskriteriet i traktaten ikke er opfyldt.

Cypern

I meddelelsen i forbindelse med underskudsproceduren fra april 2010 indberettede Cypern et offentligt underskud på 6,1 % af BNP, mens den offentlige bruttogæld var på 56,2 % af BNP med udsigt til stigninger. Da overskridelsen af de 3 % er et resultat af det alvorlige økonomiske tilbageslag fastslog Kommissionen, at den var exceptionel. Underskuddet, der klart er over 3 %, kan ikke anses for at ligge tæt på referenceværdien. Forårsprognosen viser, at overskridelsen ikke er midlertidig. Kommissionen konkluderede derfor, at underskudskriteriet i traktaten ikke er opfyldt. Da den offentlige bruttogældskvote ifølge stabilitetsprogrammet og forårsprognosen forventes at overskride referenceværdien på 60 % af BNP, fastslog Kommissionen, at gældskriteriet i traktaten heller ikke er opfyldt.

Danmark

De danske myndigheder indberettede et forventet offentligt underskud i 2010 på 5,4 % af BNP i forbindelse med underskudsproceduren fra april 2010. Den forventede overskridelse af referenceværdien er exceptionel, da den følger af et alvorligt økonomisk tilbageslag. Da underskuddet klart er over 3 %, kan det ikke anses for at ligge tæt på referenceværdien. Det forventede underskud er ikke midlertidigt, hvilket fremgår af forårsprognosen. Kommissionen konkluderede derfor, at underskudskriteriet i traktaten ikke er opfyldt.

Finland

De finske myndigheder indberettede et forventet offentligt underskud i 2010 på 4,1% af BNP i forbindelse med underskudsproceduren fra april 2010. Den forventede overskridelse af referenceværdien er exceptionel, da den følger af et alvorligt økonomisk tilbageslag. Det forventede underskud er midlertidigt, da det ifølge forårsprognosen og ud fra en antagelse om uændret politik vil falde til 2,9 % af BNP, hvilket er en smule under referenceværdien. Det forventede underskud på 4,1 % af BNP kan dog ikke anses for at ligge tæt på referenceværdien. Kommissionen konkluderede derfor, at underskudskriteriet i traktaten ikke er opfyldt.

Luxembourg

Ifølge indberetningen i forbindelse med underskudsproceduren fra april 2010 forventes det offentlige underskud i Luxembourg at nå 4,2 % af BNP i 2010. Overskridelsen anses for exceptionel, da den følger af virkningerne af det økonomiske tilbageslag. Imidlertid forudser Kommissionens forårsprognose et underskud på kun 3,5 %, hvilket må anses for tæt på referenceværdien. Desuden er underskuddet i 2010 som følge af den politiske afgørelse, der blev truffet efter forårsprognosen, midlertidigt. Kommissionen konkluderede derfor, at underskudskriteriet i traktaten er opfyldt.

Baggrund: Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

I henhold til stabilitets- og vækstpagten skal Kommissionen udarbejde en rapport, når en medlemsstats aktuelle eller forventede underskud overstiger referenceværdien på 3 %. Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er reguleret ved traktatens artikel 126 og er yderligere præciseret i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97.

Rapporterne i henhold til artikel 126, stk. 3, forelægges Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, som afgiver udtalelse herom (artikel 126, stk. 4).

Kommissionen tager denne udtalelse i betragtning og afgiver en udtalelse om det uforholdsmæssigt store underskud (artikel 126, stk. 5), hvorefter den forelægger Rådet en henstilling om det uforholdsmæssigt store underskud (artikel 126, stk. 6) og fastsætter en frist for korrektionen heraf (artikel 126, stk. 7).

Kommissionens rapporter i henhold til traktatens artikel 126, stk. 3, er tilgængelige på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-05-12-edp_en.htm


Side Bar