Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI EL

IP/10/563

Брюксел, 12 май 2010 г.

Комисията приема докладите за България, Кипър, Дания, Финландия и Люксембург относно процедурата при прекомерен дефицит

Днес Европейската комисия прие доклади във връзка с корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж за България, Кипър, Дания, Финландия и Люксембург. При надлежно отчитане на последните икономически прогнози и всички останали фактори, които играят роля, в докладите се разглежда въпросът дали дефицитът на консолидирания държавен бюджет остава близко до референтната стойност от 3 % от БВП и дали надвишаването е по изключение и временно. Комисията стигна до заключението, че само в случая на Люксембург и трите условия са изпълнени.

Икономическата и финансова криза постави под натиск публичните финанси в ЕС. В резултат на това повечето държави-членки имат дефицит на консолидирания държавен бюджет, надхвърлящ 3 % от БВП. Както показа прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2010 г., възстановяването в ЕС вече е започнало, но се очаква то да протича по-плавно. Поради това следва да насочим вниманието си към целта да възвърнем устойчивостта на публичните финанси по възможност най-скоро. Стриктното прилагане на Пакта за стабилност и растеж е най-добрият начин да се гарантира на финансовите пазари, че равнището на дефицита и дълга ще се намалява адекватно и своевременно“, заяви Оли Рен, комисар по икономическите и паричните въпроси.

България

Данните, които българските власти предоставиха в рамките на нотификацията за процедура при прекомерен дефицит (ППД) от април 2010 г., показват, че през 2009 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет в България достигна 3,9 % от БВП. Разликата, с която е надхвърлена референтната стойност от 3 %, може да се окачестви като по изключение, тъй като се дължи на драстичен икономически спад. Съгласно пролетната прогноза дефицитът е временен, защото се очаква той да спадне на под 3 % от БВП тази година, макар че преобладава значителна несигурност по отношение на резултата. Въпреки всичко Комисията заключи, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен, тъй като равнището на дефицита не може да се счита за близко до референтната стойност.

Кипър

В нотификацията за ППД от април 2010 г. кипърските власти уведомиха за дефицит на консолидирания държавен бюджет в размер на 6,1 % от БВП за 2009 г., а консолидираният брутен държавен дълг запазва тенденция за повишаване и достигна 56,2 % от БВП. Комисията счете превишаването на 3 % за изключение, тъй като е в резултат на драстичен икономически спад. Но тъй като е много над 3 %, равнището на дефицита вече не може да се разглежда като близко до референтната стойност. Пролетната прогноза сочи, че нарушението не е и временно. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен. Тъй като както съгласно програмата за стабилност, така и съгласно пролетната прогноза се предвижда съотношението на държавния дълг спрямо БВП през 2010 г. да надвиши референтната стойност от 60 %, Комисията заключи, че и критерият за дълга в Договора не е изпълнен.

Дания

В нотификацията за ППД от април 2010 г. датските власти докладваха за планиран дефицит на консолидирания държавен бюджет в размер на 5,4 % от БВП за 2010 г. Предвиденото превишаване на референтната стойност е по изключение, защото е в резултат на драстичен икономически спад. Но тъй като е много над 3 %, равнището на дефицита вече не може да се разглежда като близко до референтната стойност. Предвиденият дефицит не е временен, както става ясно от пролетната прогноза. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен.

Финландия

В нотификацията за ППД от април 2010 г. финландските власти докладваха за планиран дефицит на консолидирания държавен бюджет в размер на 4,1 % от БВП за 2010 г. Планираното превишаване на референтната стойност е по изключение, защото е в резултат на драстичен икономически спад. Планираният дефицит е временен, тъй като в пролетната прогноза се предвижда той да се намали до 2,9 % от БВП, т.е. съвсем малко под референтната стойност, като се допуска, че няма да има промяна в политиката. Едно равнище на планирания дефицит в размер на 4,1 % от БВП обаче не може да се разглежда като близко до референтната стойност. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора не е изпълнен.

Люксембург

Съгласно нотификацията за ППД от април 2010 г. дефицитът на консолидирания държавен бюджет в Люксембург се очаква през 2010 г. да достигне 4,2 % от БВП. Превишаването се разглежда като по изключение, тъй като е в резултат на икономическия спад. В пролетната прогноза на Комисията се изхожда обаче от равнище на дефицит в размер на само 3,5 %, което може да се разглежда като близко до референтната стойност. Освен това въз основа на политическото решение, взето след пролетната прогноза, дефицитът за 2010 Г може да се разглежда като временен. Следователно Комисията стигна до извода, че критерият за дефицит в Договора е изпълнен.

Контекст: процедурата при прекомерен дефицит

В Пакта за стабилност и растеж се изисква от Комисията да изготви доклад, когато действителният или планираният дефицит на държава-членка надвиши референтната стойност от 3 %. Процедурата при прекомерен дефицит е установена с член 126 от Договора и е по-подробно уточнена в Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета.

Докладите в съответствие с член 126, параграф 3 са адресирани до Икономическия и финансов комитет, който от своя страна дава становище (член 126, параграф 4). Вземайки предвид това становище, Комисията предоставя свое становище относно наличието на прекомерен дефицит (член 126, параграф 5) и решава дали да препоръчва на Съвета да вземе решение за наличие на прекомерен дефицит (член 126, параграф 6) и да определи срок за коригирането му (член 126, параграф 7).

Докладите на Комисията в съответствие с член 126, параграф 3 от Договора са на разположение на следната уеб-страница:

http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/deficit/countries/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-05-12-edp_en.htm


Side Bar