Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

V Bruseli 12. mája 2010

Prieskum: program EÚ Mládež v akcii pomáha zlepšiť jazykové zručnosti a rozšíriť pracovné príležitosti

Podľa posledného prieskumu Európskej komisie si deväťdesiatpäť percent mladých ľudí, ktorí sa zapojili do projektov podporovaných európskym programom Mládež v akcii, zlepšilo svoje jazykové zručnosti a 66 % verí, že vďaka tejto skúsenosti má lepšiu šancu nájsť si zamestnanie. Vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 sa zúčastnilo 60 % ľudí, zatiaľ čo priemerná účasť mladých Európanov predstavuje 29%.

To sú hlavné výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil začiatkom roka 2010 na vzorke 4 550 mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a mládežníckych organizácií. Z prieskumu vyplýva, že financovanie mládežníckych projektov má na účastníkov pozitívny vplyv. Uvedený prieskum sa uskutočnil vo všetkých členských štátoch a zameral sa na účastníkov nadnárodných projektov. Prieskumy sa teraz v rámci hodnotenia vplyvu programu Mládež v akcii začnú uskutočňovať na pravidelnej báze.

Hlavné výsledky prieskumu

Spomedzi mladých účastníkov:

  • 95 % si myslí, že sa naučili lepšie komunikovať s ľuďmi, ktorí hovoria iným jazykom,

  • 86 % si myslí, že sa zdokonalili v spôsobe, ako dosiahnuť niečo v záujme svojej komunity alebo spoločnosti,

  • 77 % si zlepšilo schopnosť rozpoznať príležitosť pre svoju osobný či profesionálny rast,

  • 92 % tvrdí, že uvedené projekty im pomohli lepšie vnímať multikulturalizmus v Európe,

  • 66 % je presvedčených, že vďaka skúsenostiam nadobudnutým počas tohto projektu majú lepšiu šancu nájsť si zamestnanie.

Spomedzi pracovníkov s mládežou:

  • 95 % respondentov si myslí, že od teraz budú venovať viacej pozornosti medzinárodnému rozmeru a jeho zahrnutiu do svojej práce,

  • 88 % si myslí, že nadobudli zručnosti a poznatky, ktoré by nebolo možné získať prostredníctvom projektov organizovaných na národnej úrovni.

Spomedzi mládežníckych organizácií:

  • podľa 92 % opýtaných je tvrdenie, že účasť na projekte podporovanom programom Mládež v akcii im pomohla zlepšiť zručnosti v oblasti riadenia projektov „pravdivé“ alebo „do istej miery pravdivé“,

  • podľa 94 % opýtaných je tvrdenie, že účasť na projekte im pomohla lepšie oceniť kultúrnu rozmanitosť, „pravdivé“ alebo „do istej miery pravdivé“.

Na otázku, či sa od ukončenia svojho projektu zúčastnili alebo plánujú zúčastniť na novej medzinárodnej alebo európskej iniciatíve, 83 % mladých účastníkov, 96 % pracovníkov s mládežou a 97 % mládežníckych organizácii odpovedalo kladne.

Podrobný prehľad hlavných zistení prieskumu

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Odpovede mladých účastníkov na vplyv projektu na určité postoje

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009

Spomedzi mladých ľudí, ktorí sa zapojili do projektu Mládež v akcii (zdroj: prieskum Mládež v akcii)

60 %

Spomedzi celkového obyvateľstva (zdroj: Európsky parlament1)

43 %

Spomedzi obyvateľstva EÚ vo veku 18 – 24 rokov (zdroj: Európsky parlament)

29 %

Výsledky tohto prieskumu potvrdzujú z pohľadu samotných príjemcov, že program Mládež v akcii bol účinný z hľadiska jeho dvoch hlavných cieľov: ponúknuť mladým ľuďom príležitosť získať nové zručnosti prostredníctvom neformálneho vzdelávania a podnietiť ich, aby sa aktívne zapájali do života spoločnosti. S rozpočtom vo výške 140 miliónov EUR na rok podporuje program Mládež v akcii (obdobie rokov 2007 – 2013) každoročne viac ako 7 000 projektov, do ktorých je zapojených viac ako 130 000 účastníkov. Osobitná pozornosť sa venuje znevýhodneným mladým ľuďom. V rámci programu sa podporuje široká škála činností, medzi ktoré patria mládežnícke výmeny, nadnárodná dobrovoľnícka služba, ako aj odborné vzdelávanie a vytváranie sietí pre pracovníkov s mládežou.

Ďalšie informácie:

Úplnú správu o prieskume a informácie o programe Mládež v akcii možno nájsť na stránke: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar