Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Bruksela, dnia 12 maja 2010 r.

Wyniki sondażu: dzięki unijnemu programowi „Młodzież w działaniu” rosną umiejętności językowe młodych i ich szanse na rynku pracy

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską 95% młodych ludzi biorących udział w projektach współfinansowanych w ramach programu Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu” poprawiło swoje umiejętności językowe, a 66% uważa, że doświadczenia te zwiększyły także ich szanse znalezienia pracy. 60% uczestników programu głosowało w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., w porównaniu ze średnią 29% dla ogółu młodych Europejczyków.

Są to główne wyniki badania przeprowadzonego na początku 2010 r. wśród 4 550 młodych ludzi, osób pracujących z młodzieżą i przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Sondaż wykazał, że finansowane przez UE projekty dla młodzieży mają pozytywny wpływ na ich uczestników. Badanie zostało przeprowadzone we wszystkich państwach członkowskich i dotyczyło osób biorących udział w projektach ponadnarodowych. Komisja będzie odtąd regularnie prowadzić takie sondaże w ramach oceny skutków programu „Młodzież w działaniu”.

Główne wyniki badania

W grupie młodych uczestników programu:

  • 95% uważa, że nauczyło się lepiej porozumiewać z osobami mówiącymi innym językiem;

  • 86% twierdzi, że dowiedziało się, jak lepiej działać w interesie swojej wspólnoty lub społeczeństwa;

  • 77% nauczyło się skuteczniej poszukiwać szans rozwoju osobistego i zawodowego;

  • 92% twierdzi, że projekty zwiększyły ich otwartość na wielokulturowość w Europie;

  • 66% uważa, że dzięki doświadczeniom uzyskanym w ramach projektów wzrosły ich szanse na rynku pracy.

W grupie osób pracujących z młodzieżą:

  • 95% respondentów twierdzi, że będzie odtąd przywiązywać większą wagę do międzynarodowego wymiaru swojej pracy;

  • 88% sądzi, że zdobyło umiejętności i wiedzę, których nie mogłoby uzyskać w ramach projektów organizowanych na szczeblu krajowym.

W grupie przedstawicieli organizacji młodzieżowych:

  • 92% w pełni lub częściowo zgodziło się ze stwierdzeniem, że udział w projektach współfinansowanych przez program „Młodzież w działaniu” poprawił ich umiejętności w zakresie zarządzania projektami;

  • 94% w pełni lub częściowo przyznało, że dzięki udziałowi w projektach bardziej docenia różnorodność kulturową.

83% młodych uczestników programów, 96% osób pracujących z młodzieżą i 97% przedstawicieli organizacji młodzieżowych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy od czasu zakończenia projektu brało udział w innej inicjatywie międzynarodowej lub europejskiej bądź zamierzało zrobić to w przyszłości.

Szczegółowe wyniki badania

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Odpowiedzi młodych uczestników projektów dotyczące wpływu programu na pewne postawy

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.

Młodzi ludzie, którzy brali udział w projekcie „Młodzież w działaniu” (źródło: badanie dotyczące programu „Młodzież w działaniu”)

60%

Ogół społeczeństwa UE (źródło: Parlament Europejski1)

43%

Obywatele UE w wieku 18-24 lat (źródło: Parlament Europejski)

29%

Wyniki tego badania potwierdzają skuteczność programu „Młodzież w działaniu”, z punktu widzenia samych beneficjentów, w zakresie jego dwóch głównych celów: stworzenia możliwości nabycia przez młodych ludzi nowych umiejętności w drodze nieformalnego uczenia się oraz zachęcenia ich do aktywnego udziału w społeczeństwie. W ramach rocznego budżetu wynoszącego łącznie 140 mln EUR program „Młodzież w działaniu” wspiera co roku ponad 7 tys. projektów, w których bierze udział więcej niż 130 tys. osób. Szczególną uwagę poświęca się młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji. W ramach programu finansowane jest wiele różnorodnych działań, takich jak wymiany młodzieży, międzynarodowy wolontariat, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą i tworzenie sieci kontaktów takich osób.

Więcej informacji:

Pełne sprawozdanie z badania i informacje o programie „Młodzież w działaniu”:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar