Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Brüssel, 12. mai 2010

Uuring näitab, et ELi programmiga „Euroopa noored” suurendatakse keelteoskust ja töövõimalusi

ELi programmi „Euroopa noored” kaudu toetatavates projektides osalevatest noortest 95% parandas oma keeleoskust ja 66% neist usuvad, et saadud kogemus suurendas ka nende tööleidmise võimalusi. See selgus Euroopa Komisjoni hiljuti tehtud uuringust. Nendest noortest 60% hääletasid 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel, samas kui noorte eurooplaste keskmine valimistel osalemise protsent oli 29.

Need on 2010. aasta alguses tehtud uuringu peamised tulemused. Uuringus osales 4550 noort, noorsootöötajat ja noorteorganisatsioonide esindajat. Uuring näitab, et noorsooprojektidele antaval ELi toetusel on positiivne mõju projektides osalejatele. Uuringusse olid kaasatud kõik liikmesriigid ning selles keskenduti rahvusvahelistes projektides osalejatele. Nüüdsest alates on uuring järjepidevalt osa komisjoni mõjuhinnangust programmi „Euroopa noored” kohta.

Uuringu peamised tulemused

Noorte osalejate seast:

  • 95% leidis, et nad õppisid paremini suhtlema võõrkeeles rääkivate inimestega;

  • 86% arvas, et nad õppisid paremini tegutsema kogukonna või ühiskonna huvides;

  • 77% õppisid paremini märkama võimalusi, mis on kasulikud nende isikliku või tööelu seisukohalt;

  • 92% ütlesid, et projektid tegid neid avatumaks Euroopa multikultuurilise keskkonna suhtes;

  • 66% uskusid, et nende töövõimalused on tänu projektides osalemisega saadud kogemustele suurenenud.

Noorsootöötajate seast:

  • 95% arvas, et nad pööravad edaspidi rohkem tähelepanu sellele, kuidas oma tööd rahvusvahelisemaks muuta;

  • 88% leidis, et nad said oskusi ja teadmisi, mida nad ei oleks saanud riiklikul tasandil korraldatud projektides osalemisest.

Noorteorganisatsioonide esindajate seast:

  • 92% oli täielikult nõus või osaliselt nõus, et programmi „Euroopa noored” kaudu toetatavas projektis osalemine suurendas nende projektijuhtimisoskusi;

  • 94% oli täielikult nõus või osaliselt nõus, et sellistes projektides osalemine pani neid rohkem hindama kultuurilist mitmekesisust.

83% noortest, 96% noorsootöötajates ja 97% noorteorganisatsioonide esindajatest vastasid jaatavalt, kui neilt küsiti, kas nad on osalenud uues rahvusvahelises või Euroopa algatuses pärast nende projekti lõppemist või kas neil on kavas edaspidi sellistes algatustes osaleda.

Täpsem teave uuringu peamiste tulemuste kohta

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Noorte osalejate vastused küsimustele mõju kohta teatavatele hoiakutele

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Osalemine 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel

Noored, kes olid osalenud programmi „Euroopa noored” projektis (allikas: uuring „Euroopa noored”)

60%

Üldine ELi elanikkond (allikas: Euroopa Parlament1)

43%

ELi elanikkond vanuses 18–24 aastat (allikas: Euroopa Parlament)

29%

Uuringu tulemused kinnitavad, et programm „Euroopa noored” on toetatavates projektides osalejate jaoks olnud tulemusrikas. Programmi abil on edukalt täidetud selle kaks peamist eesmärki: suurendada noorte võimalusi saada uusi oskusi mitteformaalses õpitegevuses osalemise kaudu ja julgustada neid aktiivselt ühiskonnaelus osalema. Programmi „Euroopa noored” (2007–2013) aastaeelarve on ligikaudu 140 miljonit eurot ning igal aastal toetatakse programmist üle 7000 projekti, milles on üle 130 000 osaleja. Erilist tähelepanu pööratakse ebasoodsas olukorras olevatele noortele. Selle programmi kaudu toetatakse väga mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas noorsoovahetus ja rahvusvaheline vabatahtlik teenistus ning noorsootöötajate koolitamine ja nende koostöövõrkude loomine.

Lisateave:

Täielik uuringuaruanne ja teave programmi „Euroopa noored” kohta:

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar