Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/556

Брюксел, 12 май2010 г.

Проучване на общественото мнение: програмата „Младежта на ЕС в действие“ подобрява езиковите познания и повишава възможностите за намиране на работа

Проучване на общественото мнение, проведено наскоро от Европейската комисията, показва, че деветдесет и пет процента от младежите, които участват в проекти по линия на програмата „Младежта на ЕС в действие“, подобряват езиковите си познания, а 66 % смятат, че натрупаният опит повишава шансовете им за намиране на работа. 60 % от тях са гласували в изборите за Европейски парламент през 2009 г., спрямо средно 29 % сред младежите в Европа.

Това са основните резултати от проучването, проведено в началото на 2010 г. сред 4 550 младежи, специалисти, работещи с младежи, и младежки организации. От проучването става ясно, че финансираните от ЕС младежки проекти се отразяват положително на участниците. Проучването беше извършено във всички държави-членки, като основно внимание беше отделено на участниците в транснационални проекти. В бъдеще проучването ще се провежда редовно като част от оценката от страна на Комисията на въздействието на програмата „Младежта в действие“.

Основни резултати от проучването

Сред младежите участници:

  • 95 % смятат, че са се научили да общуват по-добре с хора, които говорят различен от техния език;

  • 86 % смятат, че са се научили как да постигнат набелязана цел, която е в интерес на цялото общество;

  • 77 % са се научили да разпознават по-добре възможностите за своето лично и професионално бъдеще;

  • в 92 % от участниците проектите са изградили повече уважение към културното многообразие в Европа;

  • 66 % вярват, че благодарение на натрупания по време на проектите опит са се подобрили шансовете им да си намерят работа.

Сред специалистите, работещи с младежта:

  • 95 % от запитаните смятат, че вече ще отделят по-голямо значение на това да включват повече международно измерение в своята работа;

  • 88 % смятат, че са придобили умения и знания, които нямаше да могат да натрупат посредством проекти, организирани на национално равнище.

Сред младежките организации:

  • 92 % отговарят с „напълно вярно“ или „донякъде вярно“ на въпроса, дали участието в проект по линия на „Младежта в действие“ подобрява техните умения за управление на проекти;

  • 94 % определят като „напълно вярно“ или „донякъде вярно“ факта, че в резултат на проекта оценяват по-високо културното разнообразие.

В отговор на въпрос, дали след края на сегашните проекти биха участвали в нова международна или европейска инициатива или дали планират да го направят в бъдеще, 83 % от младежите, 96 % от специалистите, работещи с младежи, и 97 % от младежките организации отговорят утвърдително.

Подробен поглед върху основните резултати от проучването

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Отговори на младежите участници относно въздействието на някои видове поведение

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Участие в изборите за Европейски парламент през 2009 г.

Сред младежите, участвали в проект по линия на „Младежта в действие“ (източник: проучване на „Младежта в действие“)

60 %

Сред общото население на ЕС (източник: Европейския парламент1)

43 %

Сред населението на ЕС на възраст 18—24 години (източник: Европейския парламент)

29 %

Резултатите от това проучване потвърждават от гледна точка на самите участници, ефективността на програмата „Младежта в действие“, по отношение на нейните две главни цели: предоставяне на възможност на младите хора да придобият нови умения чрез неформален процес на обучение и насърчаването им да участват активно в обществения живот. С общ годишен бюджет от около 140 млн. евро „Младежта в действие (2007—2013 г.) подкрепя всяка година над 7 000 проекта с над 130 000 участници. Особено внимание се отделя на младежите в неравностойно положение. Програмата подпомага голямо разнообразие от дейности, включително младежки обмен, транснационална доброволческа дейност, както и обучение и изграждане на мрежа от контакти за специалистите, работещи с младежи.

За повече информация:

За пълния доклад от проучването и информация относно програмата „Младежта в действие“ вж.: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

1 :

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/post_electoral/EB71.3-FocusonAge-EN.pdf


Side Bar