Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 54

Bryssel den 27 januari 2010

EU och Nato förenar sina krafter för att kvinnor ska bli aktörer för fred och säkerhet

Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström och Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen stod idag tillsammans som värdar för en konferens om kvinnor, fred och säkerhet som hölls hos kommissionen. I konferensen deltog Spaniens första vice premiärminister Maria Teresa Fernández de la Vega och USA:s utrikesminister Madeleine Albright, tillsammans med företrädare för frivilligorganisationer, militärer, höga politiska beslutsfattare och observatörer. Deltagarna var eniga om att alla EU- och Natoledda insatser måste följa FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet och att insatserna måste kompletteras med lämpliga utbildnings-, övervaknings- och utvärderingsmetoder.

Jag välkomnar helhjärtat det ökade samarbetet med Nato i frågor som gäller kvinnor, fred och säkerhet, och vårt gemensamma åtagande att driva på tillämpningen av gällande internationella överenskommelser. Bara genom att arbeta tillsammans – internationellt, regionalt och med civilsamhället – kommer vi att kunna motverka marginaliseringen av kvinnor, som är ett verkligt hot mot den globala säkerheten, framhöll Catherine Ashton, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande i Europeiska kommissionen.

– Jag har nu förstått att kvinnors säkerhet är den bästa indikatorn på en nations säkerhet. Om vi inte stärker kvinnors rättigheter och ansvar globalt kommer vi inte att nå våra utrikespolitiska mål och de mål vi verkligen uppnår kommer inte att vara bärkraftiga på lång sikt. FN-bestämmelserna ger oss stabila rättsliga ramar för att ta itu med könsrelaterat våld. Det är nu dags att gå från ord till handling, menade Margot Wallström, vice ordförande i Europeiska kommissionen.

– I konfliktområden utkämpas många slag utan vapen. Kvinnor står ofta i förgrunden i kampen för att garantera anständiga levnadsförhållanden för sina familjer och lokalsamhällen. Ett mål för det spanska ordförandeskapet i EU är att stärka kvinnors roll i arbetet med att uppnå en hållbar utveckling och att bygga fred, framhöll Spaniens första vice premiärminister Maria Teresa Fernández de la Vega.

– Vi måste stärka kvinnors ställning och bekämpa repressalier om vi med framgång ska kunna ta itu med 2000-talets säkerhetsfrågor. Detta är en uppgift inte bara för Nato, utan en utmaning alliansen, EU och civilsamhällets aktörer måste ta itu med gemensamt. Jag uppmuntras av den gemensamma ansats som vi har sett idag, framhöll Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

Konferensen anordnades i anslutning till säkerhets- och försvarsagendan och utformades som ett informationsevenemang inför det kommande 10-årsjubiléet av FN:s generalsekretariats resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. I konferensen deltog närmare 500 personer.

Diskussioner fördes mellan personerna i panelen och övriga deltagare om hur man kan se till att brott straffas och hur man kan stärka kvinnors ställning och få gällande överenskommelser att tillämpas. Panelen var enig om att internationella aktörer som Nato, EU och FN fyller en viktig funktion när det gäller att fullt ut integrera könsperspektivet i sina insatser.

Inför FN:s ministerkonferens om översynen av resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet i oktober 2010 kom konferensen fram till att det internationella samfundet måste jobba hårdare för att se till att FN:s resolution 1325 och senare överenskommelser tillämpas fullt ut. I detta ingår ökade ansträngningar för att skydda kvinnor i konfliktområden och ge kvinnor en mer framträdande roll i fredsbevarande insatser och fredsprocesser genom en jämnare könsfördelning på höga chefsposter och genom fler jämställdhetsrådgivare i uppdrag och insatser samt genom stöd till enskilda organisationers verksamhet på dessa områden.

Mer information

Alla slutsatser från konferensen kan laddas ner från

http://www.securitydefenceagenda.org .

Hela konferensen sändes direkt på nätet och kan ses på

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar