Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

V Bruseli 27. januára 2010

EÚ a NATO spájajú sily pri presadzovaní aktívnejšej úlohy žien v úsilí za mier a bezpečnosť

Podpredsedníčka Margot Wallströmová a generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen dnes usporiadali v priestoroch Európskej komisie konferenciu na vysokej úrovni venovanú ženám, bezpečnosti a mieru. Na konferencii sa zúčastnila prvá podpredsedníčka španielskej vlády Maria Teresa Fernández de la Vega, bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová, ďalej zástupcovia občianskej spoločnosti, vojenskí hodnostári, čelní predstavitelia politiky a ďalší hostia. Zúčastnení dospeli k záveru, že pri všetkých operáciách pod vedením EÚ a NATO sa musia dodržiavať rezolúcie OSN týkajúce sa žien, bezpečnosti a mieru a ich dodržiavanie je potrebné podporiť primeraným vzdelaním, odbornou prípravou, monitorovaním a hodnotiacimi mechanizmami.

„Srdečne vítam prehĺbenie spolupráce s NATO v otázkach žien, bezpečnosti a mieru, ako aj to, že sme sa spoločne zaviazali presadzovať uplatňovanie platnej medzinárodnej legislatívy. Iba spoluprácou – na medzinárodnej aj regionálnej úrovni a s občianskou spoločnosťou – dokážeme premôcť fenomén marginalizácie žien, ktorý predstavuje skutočné ohrozenie svetovej bezpečnosti,“ uviedla Catherine Ashtonová, vysoká predstaviteľka EÚ a podpredsedníčka Európskej komisie.

Uvedomila som si, že bezpečnosť žien je najlepším ukazovateľom bezpečnosti národa. Ak nebudeme posilňovať práva a zodpovednosť žien vo svetovom meradle, ciele našej zahraničnej politiky zostanú nedosiahnuteľné a aj tie, ktoré dosiahneme, budú neudržateľné. Ustanovenia OSN nám poskytujú silný právny rámec na riešenie rodového násilia. Nastal čas premeniť slová na činy,“ povedala Margot Wallströmová, podpredsedníčka Európskej komisie.

Ako vyzdvihla prvá podpredsedníčka španielskej vlády Maria Teresa Fernández de la Vega, „v konfliktných oblastiach sa mnoho bitiek vedie bez zbraní. Ženy sú častokrát na čele týchto bojov, aby zabezpečili slušné životné podmienky pre domácnosti a spoločenstvá. Jedným z cieľov španielskeho predsedníctva EÚ je podporovať úlohu žien v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a v oblasti budovania mieru.“

Podľa generálneho tajomníka NATO Andersa Fogha Rasmussena musíme zlepšiť postavenie žien a čeliť viktimizácii, ak máme úspešne vyriešiť bezpečnostné výzvy 21. storočia. Toto nepredstavuje úlohu len pre NATO, ale aj výzvu, ktorej musia spoločne čeliť Severoatlantická aliancia, Európska únia a subjekty občianskej spoločnosti. Potešil ma jednotný prístup, ktorého sme dnes boli svedkami .

Konferencia zorganizovaná v rámci programu v oblasti bezpečnosti a obrany bola pokusom zvýšiť povedomie verejnosti pred blížiacim sa 10. výročím rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 „Ženy, bezpečnosť a mier“ a pritiahla takmer 500 zúčastnených. Prednášajúci a publikum si vymenili názory na to, ako ukončiť beztrestnosť, posilniť postavenie žien a ako presadiť uplatňovanie platnej legislatívy. Prednášajúci sa zhodli na tom, že medzinárodné sily ako NATO, EÚ a OSN zohrávajú dôležitú úlohu v hĺbkovej integrácii rodových perspektív do svojej činnosti.

Vzhľadom na blížiacu sa hodnotiacu ministerskú konferenciu OSN o ženách, bezpečnosti a mieri v októbri 2010 sa na tejto konferencii dospelo k záveru, že medzinárodné spoločenstvo musí vynaložiť viac úsilia, aby sa zabezpečilo úplné uplatňovanie rezolúcie OSN č. 1325, ako aj nadväznej legislatívy. Znamená to prehĺbiť úsilie chrániť ženy v konfliktných oblastiach a posilniť úlohu žien v mierových operáciách a procesoch posilnením ich zastúpenia vo vyšších riadiacich funkciách, častejším využívaním rodových poradcov v misiách a operáciách a podporou iniciatív občianskej spoločnosti v týchto oblastiach.

Ďalšie informácie nájdete na:

Úplný zoznam záverov konferencie sa nachádza na:

http://www.securitydefenceagenda.org/ .

Konferenciu bolo možné sledovať aj na internete a jej záznam sa nachádza na:

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar