Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

Briselē, 2010. gada 27. janvārī

ES un NATO sadarbojas, lai palielinātu sieviešu nozīmi miera un drošības veicināšanā

Šodien priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma un NATO ģenerālsekretārs Anderss Fogs Rasmusens Eiropas Komisijā rīkoja augsta līmeņa konferenci par sievietēm, mieru un drošību. Šajā konferencē piedalījās Spānijas premjerministra pirmā vietniece Marija Terēze Fernandesa de la Vega, bijusī ASV Valsts sekretāre Madlēna Olbraita līdzās sabiedrības pārstāvjiem, militārpersonām, augsta līmeņa politikas veidotājiem un novērotājiem. Dalībnieki secināja, ka visās ES un NATO vadītajās operācijās jāievēro ANO rezolūcijas par sievietēm, mieru un drošību un šīs operācijas jāatbalsta ar atbilstošiem apmācības, izglītības, pārraudzības un vērtēšanas mehānismiem.

“Es pilnībā atbalstu intensīvāku sadarbību ar NATO sieviešu, miera un drošības jomā un mūsu kopīgo apņemšanos panākt spēkā esošo starptautisko tiesību aktu īstenošanu. Tikai strādājot kopā ― starptautiski, reģionāli un ar pilsonisko sabiedrību ―, mēs varēsim apkarot sieviešu marģinalizāciju, kas nopietni apdraud pasaules drošību”, teica ES Augstā pārstāve un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone.

“Esmu secinājusi, ka sieviešu drošība ir labākais valsts drošības rādītājs. Ja mēs nestiprināsim sieviešu tiesības un atbildību pasaules mērogā, mūsu ārpolitikas mērķi netiks sasniegti un tie, kurus sasniegsim, nebūs ilgtspējīgi. ANO noteikumi mums nodrošina iedarbīgu tiesisko regulējumu saistībā ar dzimumu vardarbību, tāpēc tagad laiks vārdus pārvērst darbos”, teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma.

Spānijas premjerministra pirmā vietniece Marija Terēze Fernandesa de la Vega uzsvēra, ka “konfliktu zonās daudzas kaujas tiek izcīnītas, nelietojot ieročus. Bieži sievietes ir šo cīņu priekšējās līnijās, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus mājsaimniecībām un kopienām. Viens no mērķiem Spānijas prezidentūras laikā ir palielināt sieviešu nozīmi ilgtspējīgas attīstības un miera nodrošināšanā.

Saskaņā a r NATO ģenerālsekretāra Andersa Foga Rasmusena viedokli mums jāpiešķir vara sievietēm un jāvēršas pret viktimizāciju, ja mēs vēlamies veiksmīgi risināt 21. gadsimta drošības problēmas. Tas ir ne tikai NATO uzdevums, bet gan problēma, kas kopīgi jārisina aliansei, Eiropas Savienībai un pilsoniskajai sabiedrībai. Manī cerības radīja šodien pieredzētā vienotā pieeja .

Konference kā informācijas pasākums tika noorganizēta kopā ar drošības un aizsardzības programmu, sagaidot ANO Drošības padomes Rezolūcijas Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību desmitgadi, un tajā piedalījās gandrīz 500 dalībnieku.

Runātāji un konferences dalībnieki apmainījās ar viedokļiem par to, kā izbeigt nesodāmību, kā dot sievietēm lielāku varu un kā īstenot spēkā esošos tiesību aktus. Diskusiju dalībnieki vienojās, ka starptautiskām organizācijām, piemēram, NATO, ES un ANO, ir liela nozīme, lai pilnībā iekļautu dzimumu vienlīdzības aspektus savos pasākumos.

Gaidot ANO ministru līmeņa pārskata konferenci par sievietēm, mieru un drošību, kas paredzēta 2010. gada oktobrī, konferencē secināja, ka starptautiskajai kopienai jāstrādā intensīvāk, lai pilnībā tiktu īstenota ANO Rezolūcija Nr. 1325 un turpmākie tiesību akti. Tas nozīmē, ka jāpieliek lielākas pūles, lai aizsargātu sievietes konfliktu zonās un nostiprinātu sieviešu nozīmi miera uzturēšanas operācijās un miera veidošanos procesos, palielinot sieviešu pārstāvību augstos vadošos amatos, arvien vairāk izmantojot dzimumu līdztiesības konsultantus misijās un operācijās un atbalstot pilsoniskās sabiedrības pasākumus šajās jomās.

Papildu informācija

Izsmeļošu konferences secinājumu sarakstu var lejupielādēt

http://www.securitydefenceagenda.org/ .

Konference pilnībā tika pārraidīta internetā un to var skatīt

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar