Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

Brüssel, 27. jaanuar 2010

EL ja NATO ühendavad jõud, et naistest saaksi d rahu ja julgeoleku edendajad

Komisjoni asepresident Margot Wallström ja NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen korraldasid täna Euroopa Komisjoni ruumides kõrgel tasemel konverentsi naiste, rahu ja julgeoleku teemadel. Konverentsil osalesid Hispaania esimene asepresident Maria Teresa Fernández de la Vega ja USA endine riigisekretär Madeleine Albright koos kodanikuühiskonna esindajate, sõjaväelaste, tunnistajate ja kõrgel tasemel poliitikutega. Osalejad tõdesid, et kõik ELi ja NATO juhitavad operatsioonid peavad olema kooskõlas naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate ÜRO resolutsioonidega ning et neid tuleb toetada asjakohaste haridus-, väljaõppe-, seire- ja hindamismehhanismidega.

„Olen väga rahul sellega, et koostöö NATOga naiste, rahu ja julgeolekuga seotud küsimustes on muutunud tihedamaks ja et olemasolevate rahvusvaheliste õigusaktide rakendamise paremaks muutmiseks tehakse ühiseid jõupingutusi. Ainult ühisel jõul suudame nii rahvusvahelisel ja piirkondlikul tasandil kui ka koostöös kodanikuühiskonnaga võidelda naiste marginaliseerimise vastu, mis kujutab endast tõsist ohtu üleilmsele julgeolekule,” märkis ELi kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Catherine Ashton.

„Leian, et naiste julgeolek on riigi julgeoleku kõige parem näitaja. Lõppeks jäävad paljud meie välispoliitilised eesmärgid saavutamata ning saavutatud eesmärgid ei jää püsima, kui me ei kindlusta naiste õigusi ja kohustusi kogu maailmas. ÜRO sätete näol on juba olemas usaldusväärne õigusraamistik, mille abil vähendada soolist vägivalda. Nüüd on aeg jõuda sõnadest tegudeni,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident Margot Wallström.

Nagu rõhutas Hispaania esimene asepresident Maria Teresa Fernández de la Veja, peetakse konfliktipiirkondades lahinguid tihti relvi kasutamata. Naised on enamasti selliste lahingute eesliinil, püüdes tagada leibkondadele ja kogukondadele inimväärseid elamistingimusi. ELi eesistujariigi Hispaania üks eesmärkidest on suurendada naiste rolli jätkusuutlikus arengus ja rahutagamisprotsessis.”

NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmussen ütles: „Peame suurendama naiste mõju ja rolli ning võitlema ohvristumise vastu, kui soovime edukalt lahendada 21. sajandil esinevaid julgeolekuprobleeme. See ei ole mitte ainult NATO ülesanne, vaid ülesanne, mida peavad koos lahendama nii allianss, Euroopa Liit kui ka kodanikuühiskonna osalised. Mind julgustab ühine lähenemisviis, millele oleme täna tunnistajaks olnud.”

Tulevase naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 10. aastapäeva taustal oli konverentsi eesmärk teadlikkuse arendamine. Konverentsil oli ligikaudu 500 osalejat. Aruteludel osalejad ja kuulajaskond vahetasid arvamusi selle kohta, kuidas lõpetada karistamatus, suurendada naiste mõju ja rolli ning rakendada olemasolevaid õigusakte. Aruteludel osalejad leidsid üksmeelselt, et sellistel rahvusvahelistel osalistel nagu NATO-l, ELil ja ÜRO-l on soolise võrdõiguslikkuse küsimusi täielikult oma tegevusse integreerides oluline roll.

Pidades silmas ÜRO läbivaatamise konverentsi, mis korraldatakse 2010. aasta oktoobris ministrite tasandil naiste, rahu ja julgeoleku teemal, järeldati, et ÜRO resolutsiooni nr 1325 ja sellel põhinevate õigusaktide täielikuks rakendamiseks peab rahvusvaheline üldsus rohkem vaeva nägema. See hõlmab suuremaid jõupingutusi naiste julgeoleku tagamiseks konfliktipiirkondades ning naiste rolli tugevdamiseks rahuvalveoperatsioonides ja rahutagamisprotsessis. Selleks tuleb võrdsustada mõlema sugupoole esindatust juhtivtöötajate hulgas, edendada soolise võrdõiguslikkuse erinõustajate kasutamist ning toetada kodanikuühiskonna tegevust kõnealuses valdkonnas.

Lisateave:

Konverentsi järelduste täielik loetelu on võimalik alla laadida järgmiselt aadressilt: http://www.securitydefenceagenda.org .

Kogu konverents edastati Interneti kaudu ning seda saab vaadata järgmisel aadressil: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar