Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/54

Bruxelles, den 27. j anuar 2010

EU og NATO går sammen om at give kvinderne en større rolle i fred og sikkerhed

Europa-Kommissionens n æstformand Margot Wallström og NATO's generalsekretær Anders Fogh Rasmussen var i dag i Europa-Kommissionen værter for en konference på højt niveau om kvinder, fred og sikkerhed. Den spanske vice-premierminister Maria Teresa Fernández de la Vega og den forhenværende amerikanske udenrigsminister Madeleine Albright var blandt deltagerne, ligesom der var inviteret repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, militære embedsmænd, højtstående politiske beslutningstagere og en række observatører. Konferencedeltagerne konkluderede, at alle EU- og NATO-ledede operationer skal overholde FN's resolutioner om kvinder, fred og sikkerhed, og at dette skal bakkes op med passende mekanismer for uddannelse, overvågning og evaluering.

" Jeg kan helhjertet tilslutte mig det tættere samarbejde med NATO om kvinder, fred og sikkerhed, og jeg konstaterer med glæde, at vi har en fælles vilje til at fremskynde gennemførelsen af gældende folkeret. Kun hvis vi arbejder sammen – på internationalt og regionalt plan og med civilsamfundet – vil vi være i stand til at bekæmpe den marginalisering af kvinderne, der udgør en reel trussel mod global sikkerhed," udtalte Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant og næstformand for Europa-Kommissionen .

"Det står lysende klart for mig, at kvindernes sikkerhed er den bedste indikator for en nations sikkerhed. Medmindre vi fremmer kvindernes rettigheder og ansvar på globalt niveau, vil vi ikke kunne nå en række af vore udenrigspolitiske mål, og de mål, vi rent faktisk når, vil vise sig ikke at være bæredygtige. FN-bestemmelserne giver os en solid lovramme til at gribe ind over for kønsrelateret vold. Nu er tiden inde til at gøre ord til handling, " sagde Margot Wallström, næstformand for Europa-Kommissionen.

Den spanske vice-premierminister Maria Teresa Fernández de la Vega udtalte: "I konfliktramte områder kæmpes mange slag uden våben. Kvinderne står ofte forrest i kampen for at sikre anstændige levevilkår for familien og lokalsamfundet. Et af målene for det spanske EU-formandskab er at fremme kvindernes rolle i bæredygtig udvikling og fredsskabelse."

Anders Fogh Rasmussen, NATO's generalsekretær, tilføjede: "Vi er nødt til at give kvinderne større indflydelse og sætte ind mod repressalier, hvis det skal lykkes for os at løse det 21. århundredes store sikkerhedsopgaver. Det er ikke blot NATO's opgave, men en udfordring, som alliancen, EU og civilsamfundet skal tage op i fællesskab. Vort fælles tiltag har i dag givet mig nyt håb."

Konferencen , der var arrangeret i samarbejde med Security and Defence Agenda, blev afholdt for at skabe større opmærksomhed om den kommende 10-års-dag for FN-resolution 1325 fra Sikkerhedsrådet om kvinder, fred og sikkerhed. Der var næsten 500 deltagere. Paneldeltagerne og tilhørerne i salen udvekslede synspunkter om, hvordan der kan gøres en ende på straffrihed, hvordan kvinderne får større indflydelse, og hvordan gældende lovgivning gennemføres i fuldt omfang. Paneldeltagerne var enige om, at internationale aktører som NATO, EU og FN spiller en vigtig rolle, fordi de altid indarbejder ligestillingsaspektet i deres tiltag.

Som optakt til FN's ministerkonference i oktober 2010 om revision af indsatsen til fordel for kvinder, fred og sikkerhed blev det på konferencen i Bruxelles konkluderet, at det internationale samfund må arbejde hårdere for at sikre den fulde gennemførelse af resolution 1325 og senere vedtaget lovgivning. Det betyder, at vi skal optrappe indsatsen for at beskytte kvinder i konfliktzoner og styrke deres rolle i fredsbevarende operationer og fredsskabende tiltag. Det kan gøres ved at sørge for, at ledende stillinger fordeles mere ligeligt mellem kønnene, ved at gøre større brug af ligestillingskonsulenter i forbindelse med missioner og operationer og ved at støtte civilsamfundets initiativer på disse områder.

Yderligere oplysninger:

Alle konklusioner fra konferencen kan downloades fra

http://www.securitydefenceagenda.org .

Der var webstreaming fra hele konferencen, som kan ses på

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_61039.htm .


Side Bar