Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/544

Bryssel den 6 maj 2010

Kommissionen och Europaparlamentet återstartar arbetet med att få fram ett gemensamt register över och gemensamma ordningsregler för lobbyister

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet återupptog idag samtal som har till syfte att ta fram ett gemensamt register över och gemensamma ordningsregler för lobbyister. På initiativ av kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič och Diana Wallis, som leder parlamentets delegation som också består av Carlo Casini, Jo Leinen och Isabelle Durant, kommer högnivågruppen som inrättades under det tidigare parlamentet och den förra kommissionen, nu att återuppta sitt arbete i avsikt att slutföra förhandlingarna om det gemensamma registret så snart som de också har rapporterat till båda institutionerna.

Maroš Šefčovič kommenterade nyheten på följande sätt: ”Vi är mycket glada för de framsteg som har skett med kommissionens register sedan det inrättades 2008. Registret omfattar redan 2 700 organisationer. Men nu vill jag gå vidare och skapa ett gemensamt register för kommissionen och parlamentet. Jag ser fram emot givande diskussioner med Diana Wallis och hennes kolleger under de närmaste månaderna.”

Diana Wallis, Europaparlamentets vice talman fortsatte: ”Parlamentet ser fram emot att återuppta förhandlingarna med kommissionen och att kunna inrätta ett gemensamt register. Det ligger uppenbarligen i EU-invånarnas intresse att vi arbetar tillsammans för att göra systemet så öppet som möjligt och att vi kartlägger de lobbyister som under hela beslutsprocessen försöker påverka EU:s policybeslut.”

I och med att registret över intresseorganisationer öppnades i juni 2008 blev det lättare än någonsin för EU-invånarna att få tillgång till uppgifter om organisationer som arbetar med lobbyverksamhet och med att främja olika gruppers intressen.1 Denna process fortsätter nu med ytterligare ett steg genom ett gemensamt initiativ mellan parlamentet och kommissionen.

Gruppen har sammanträtt idag (den 6 maj) och gjorde då en inventering av de resultat som man hade uppnått före valen till Europaparlamentet förra året. Bland annat omfattar de det gemensamma uttalandet av den 22 april 2009 (Riktlinjer för ett gemensamt register och gemensamma ordningsregler för lobbyister) i vilket en rad överenskomna punkter förtecknas. Sedan dess har kommissionen rapporterat om läget i oktober 2009.2 Nu kommer arbetet att inriktas på de administrativa och tekniska frågor som måste lösas, till exempel om klagomål och påföljder.

1 :

Vid dags dato finns mer än 2 700 registrerade organisationer.

2 :

Meddelande från kommissionen - Europeiska öppenhetsinitiativet: Registret över intresseorganisationer – läget ett år efter införandet KOM(2009) 612 slutlig


Side Bar