Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Bryssel den 6 maj 2010

Radiospektrum – harmoniserade EU-regler för att främja trådlöst höghastighetsinternet och undvika skadlig störning

EU-kommissionen har antagit ett beslut med harmoniserade tekniska regler för fördelningen av radiofrekvenser i 800 MHz-bandet i EU-länderna. Reglerna främjar utbredningen av trådlöst höghastighetsinternet genom att förhindra skadlig störning. I en rad EU-länder frigörs 800 MHz-frekvenserna som ett led i att frekvensutrymme blir ledigt genom övergången från analoga till digitala tv-sändningar. Om EU-länderna bestämmer sig för att ändra nuvarande frekvenstilldelning (för tv-sändningar) ska de genast tillämpa de tekniska reglerna i beslutet för att frigöra dessa frekvenser för trådlösa bredbandstillämpningar. Dagens beslut kräver inte i sig att EU-länderna frigör frekvensbandet 790-862 MHz för elektroniska kommunikationstjänster. Kommissionen överväger dock att föreslå detta i det kommande programmet för radiospektrumpolitiken. Man kommer då att beakta ett nyligen genomfört samråd kring detta ämne och toppmötet om radiospektrumpolitiken som kommissionen och Europaparlamentet organiserar den 22-23 mars (se IP/10/232).

Beslutet banar väg för innovativ bredbandsteknik och för att man ska kunna tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på trådlösa tjänster, säger Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör den digitala agendan. Jag uppmuntrar EU-länderna att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra beslutet så att företag och privatpersoner i EU kan dra full nytta av alla de fördelar som övergången till digital-tv innebär.

Kommissionen stöder användningen av bandet 790-862 MHz (som nu används för tv-sändningar i de flesta EU-länder) för elektroniska kommunikationstjänster och vill att EU-länderna ska agera snabbt. En samordnad förvaltning av dessa frekvenser kan ge EU:s ekonomi ett lyft på upp till 44 miljarder euro och bidra till att målet om höghastighetsbredband för alla uppnås senast 2013 så som anges i EU 2020-strategin (med hastigheter som successivt stiger upp till 30 Mbts och därutöver fram till 2020 – se IP/10/225).

Det nya beslutet föreskriver att alla EU-länder som bestämmer sig för att frigöra frekvensbandet 790-862 MHz (det s.k. 800 MHz-bandet) för andra tjänster än tv-sändningar ska tillämpa samma tekniska regler när de gör detta. Dessa tekniska regler kommer att säkerställa att radiokommunikationsutrustning som mobiltelefoner eller basstationer som använder 800 MHz-bandet kan användas effektivt på trådlösa bredbandsnät, såsom fjärde generationens mobilteknik (t.ex. LTE eller Wimax). LTE och Wimax gör det möjligt att bearbeta och sända större mängder information än vad som är fallet i dag, t.ex. för direktuppspelad (nätbeställd) video av hög kvalitet och utan avbrott i mobiltelefoner, smarta telefoner och liknande.

Enligt experter i telekombranschen kommer infrastrukturen för att tillhandahålla mobil bredbandstäckning via 800 MHz-bandet att vara omkring 70 % billigare än genom de radiofrekvenser som nu används av tredje generationens mobilteknik (UMTS). De lägre kostnaderna för att etablera sådana nät kommer att göra dessa investeringar attraktivare för operatörerna, vilket bör förbättra den geografiska täckningen för trådlösa bredbandstjänster. Om de tekniska reglerna för frekvenstilldelning som föreskrivs i detta beslut används kommer detta att avsevärt öka den potentiella ekonomiska nyttan med att frekvensutrymmet frigörs och främja trådlöst Internet.

Fram till nu har 800 MHz-bandet använts för markbundna tv-sändningar i de flesta EU-länder. De nya reglerna i beslutet ställer upp villkor för tilldelningen av nästan en fjärdedel av de frekvenser som blir lediga när EU-länderna övergår från analoga till digitala tv-sändningar (senast 2012 – se IP/09/266). Kommissionen arbetar för närvarande på ett program för radiospektrumpolitiken (se IP/10/232) som kommer att omfatta andra aspekter vad gäller det frekvensutrymme som frigörs. Dessutom kan det även fastställas ett datum då alla EU-länder måste frigöra 800 MHz-bandet.

Bakgrund

EU-länderna ska ha genomfört övergången från analoga till digitala markbundna tv-sändningar senast 2012 (se IP/09/266). Övergången kommer att frigöra ett mycket stort antal radiofrekvenser.

Förvaltningen av radiofrekvenser i Europa är fortsatt en nationell angelägenhet. Behovet av att samordna frekvenser på EU-nivå växer dock i och med att de flesta nya trådlösa tillämpningar, för att vara ekonomiskt bärkraftiga, är beroende av skalfördelar och de fördelar som den inre marknaden innebär (dvs. apparater och tjänster måste fungera i alla EU-länder).

Enligt en undersökning som genomförts på uppdrag av kommissionen skulle en ändamålsenlig samordning inom EU jämfört med individuella nationella planer avsevärt kunna öka den ekonomiska nyttan med att frekvensutrymmet frigörs (med 17–44 miljarder euro beroende på vilket scenario som väljs) och dessutom få positiva sociala effekter totalt sett. Mer information finns på:

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Dagens beslut finns på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

För mer information se MEMO/10/170.


Side Bar