Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Bruselj, 6. maja 2010

Radiofrekvenčni spekter: usklajeni predpisi EU za spodbujanje visokohitrostnih brezžičnih internetnih storitev in preprečevanje škodljivega motenja

Evropska komisija je sprejela sklep o uvedbi usklajenih tehničnih pravil za države članice o dodeljevanju radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu 800 MHz, ki naj bi preprečevali škodljivo motenje ter tako prispevali k uvedbi visokohitrostnih internetnih storitev. V več državah članicah se frekvenčni pas 800 MHz, del t. i. digitalne dividende, sprošča zaradi prehoda z analogne na digitalno televizijsko radiodifuzijo. Če bodo države članice želele spremeniti sedanjo dodelitev frekvenc (za radiodifuzijo), bodo morale takoj začeti uporabljati usklajena tehnična pravila, ki jih določa sklep, da bodo te frekvence na voljo za brezžične širokopasovne aplikacije. Današnji sklep kot tak od držav članic ne zahteva, da dajo frekvenčni pas 790–862 MHz na voljo za elektronske komunikacijske storitve, vendar Komisija proučuje, da bi takšen predlog vključila v prihodnji program za politiko radiofrekvenčnega spektra, v katerem bo upoštevala rezultate pred kratkim organiziranega posvetovanja o tem vprašanju in Vrha radiofrekvenčnega spektra, ki sta ga 22. in 23. marca organizirala Evropska komisija in Evropski parlament (glej IP/10/232).

Evropska komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je povedala: „S tem sklepom so postavljeni temelji za uveljavitev inovativnih širokopasovnih tehnologij in za zadovoljitev hitro rastočega povpraševanja po brezžičnih storitvah. Države članice pozivam, da za izvajanje sklepa sprejmejo ustrezne ukrepe, da bodo evropska podjetja in državljani lahko v celoti izkoristili prednosti, ki jih prinaša prehod na digitalno radiodifuzijo.“

Komisija močno podpira uporabo frekvenčnega pasu 790–862 MHz (ta se v večini držav članic uporablja za radiodifuzijo) za elektronske komunikacijske storitve. Zavzema se za hitro ukrepanje držav članic, saj bi lahko usklajeno upravljanje tega spektra obseg evropskega gospodarstva povečalo za 44 milijard EUR ter tako prispevalo k doseganju cilja strategije EU 2020, da bi do konca leta 2013 vsi državljani imeli dostop do širokopasovnih storitev (hitrost prenosa naj bi se postopno povečevala in leta 2020 dosegla do 30 Mbts in več) (glej IP/10/225).

Novi sklep Komisije določa, da morajo države članice, ki bodo frekvenčni pas 790–862 MHz (t. i. frekvenčni pas 800 MHz) dale na voljo tudi za druge storitve in ne samo za radiodifuzijo, pri tem uporabiti ista usklajena tehnična pravila. Ta tehnična pravila bodo omogočila, da se radijska oprema, kot so mobilni telefoni ali bazne postaje, ki uporablja frekvenčni pas 800 MHz, učinkovito uporablja v brezžičnih širokopasovnih omrežjih, kot je mobilna tehnologija četrte generacije (npr. LTE ali Wimax). Tehnologiji LTE in Wimax omogočata nemoteno obdelavo in prenos večje količine podatkov kot sedanje tehnologije, npr. za visokokakovostne pretočne videe (na zahtevo) na mobilnih ali pametnih telefonih in drugih napravah.

Po ocenah strokovnjakov s področja telekomunikacij je infrastruktura za zagotavljanje mobilnih širokopasovnih storitev ob uporabi frekvenčnega pasu 800 MHz za približno 70 % cenejša kot pri radijskih frekvencah, ki jih trenutno uporablja tretja generacija mobilnih telekomunikacij (UMTS). Zaradi nižjih stroškov pri uvedbi takih omrežij bodo naložbe zanimivejše za ponudnike, kar naj bi povečalo geografsko pokritost z brezžičnimi širokopasovnimi storitvami. Uporaba tehničnih pravil za dodeljevanje frekvenc, ki jih določa ta sklep, bo spodbudila uporabo brezžičnih internetnih storitev ter tako bistveno povečala morebitne gospodarske koristi digitalne dividende.

Doslej se je frekvenčni pas 800 MHz v večini držav članic uporabljal za prizemno televizijsko radiodifuzijo. Nova pravila iz sklepa določajo pogoje za dodeljevanje skoraj ene četrtine frekvenc, ki bodo na voljo, ko bodo države članice prešle z analogne na digitalno radiodifuzijo (do konca leta 2012 – glej IP/09/266). Komisija trenutno pripravlja program za politiko radiofrekvenčnega spektra (glej IP/10/232), v katerem bo obravnavala še druge vidike digitalne dividende in v katerega bo po potrebi vključila tudi rok za sprostitev frekvenčnega pasu 800 MHz v državah članicah.

Ozadje

Države članice EU naj bi do konca leta 2012 prešle z analogne na digitalno prizemno televizijsko radiodifuzijo (glej IP/09/266). Frekvence se bodo na ta način sprostile v doslej največjem obsegu (t. i. „digitalna dividenda“).

Upravljanje radiofrekvenčnega spektra je v Evropi sicer še zmeraj v nacionalni pristojnosti, vendar je vse bolj potrebno usklajevanje na ravni EU, saj je večina novih brezžičnih aplikacij masovnih tržnih storitev, katerih poslovna donosnost je odvisna od ekonomij obsega in koristi enotnega trga (npr. naprave in storitve morajo delovati v vseh državah članicah EU).

V skladu s študijo, ki jo je naročila Komisija, bi ustrezno usklajevanje na ravni EU v nasprotju s posameznimi nacionalnimi načrti močno povečalo morebiten gospodarski vpliv digitalne dividende, poleg tega pa bi prineslo tudi socialne koristi. Podrobnejše informacije so na voljo na:

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Današnji sklep je na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Za podrobnosti glej MEMO/10/170.


Side Bar