Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

V Bruseli 6. mája 2010

Rádiové frekvenčné spektrum: harmonizované normy EÚ podporia vysokorýchlostné bezdrôtové internetové služby a umožnia vyhnúť sa škodlivému rušeniu

Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým sa stanovujú harmonizované technické normy pre členské štáty, pokiaľ ide o prideľovanie rádiových frekvencií v pásme 800 MHz, ktorými sa prispeje k rozvoju vysokorýchlostných bezdrôtových internetových služieb tým, že sa vylúči škodlivé rušenie. V rámci takzvanej „digitálnej dividendy“ sa v niekoľkých členských štátoch uvoľňujú frekvencie 800 MHz, čo umožnil prechod z analógového na digitálne televízne vysielanie. Ak sa členský štát rozhodne zmeniť súčasné pridelenie frekvencie (určenej na vysielanie), musí okamžite uplatniť harmonizované technické normy ustanovené rozhodnutím tak, aby tieto frekvencie boli dostupné pre aplikácie bezdrôtového širokého pásma. Podľa samotného dnešného rozhodnutia sa od členských štátov nevyžaduje, aby sprístupnili pásmo 790-862 MHz pre služby elektronickej komunikácie. Komisia však zvažuje takýto návrh v nadchádzajúcom programe politiky rádiového frekvenčného spektra, v ktorom sa zohľadnia nedávne diskusie na túto tému. Komisia a Európsky parlament taktiež 22. až 23. marca zorganizovali samit o frekvenčnom spektre (pozri IP/10/232).

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Týmto rozhodnutím sa otvára cesta implementácii inovatívnych širokopásmových technológií a rýchlo rastúcemu dopytu po bezdrôtových službách. Vyzývam členské štáty, aby prijali potrebné opatrenia na implementáciu tohto rozhodnutia, aby tak európske podniky a občania mohli v plnej miere využívať výhody prechodu na digitálne televízne vysielanie“.

Komisia intenzívne podporuje používanie pásma 790-862 MHz (v súčasnosti používaného na vysielanie vo väčšine členských štátov) pre služby elektronickej komunikácie a vyzýva štáty EÚ, aby pohotovo reagovali, keďže koordinované riadenie tohto spektra by mohlo podporiť hospodárske oživenie ekonomiky EÚ až do výšky 44 miliárd eur a pomôcť pri plnení cieľa stratégie EÚ 2020 zabezpečiť bezdrôtové vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie pre všetkých do konca roku 2013 (pričom rýchlosť sa postupne do roku 2020 zvýši až na 30 Mbts a viac - pozri IP/10/225).

V novom rozhodnutí Komisie sa stanovuje, že všetky členské štáty, ktoré sa rozhodnú sprístupniť pásmo spektra 790-862 MHz (tzv. 800 MHz frekvenčné pásmo) pre iné služby ako vysielanie, by mali uplatňovať rovnaké harmonizované technické normy. Týmito technickými normami sa zabezpečí, že rádiokomunikačné zariadenia, ako sú napríklad mikrotelefóny alebo základné stanice, ktoré využívajú 800 MHz frekvenčné pásmo, sa môžu účinne použiť pre bezdrôtové širokopásmové siete, ako sú mobilné technológie štvrtej generácie (napr. LTE alebo Wimax). LTE a Wimax umožnia spracovanie a prenos väčšieho množstva údajov ako dnes, napr. vysokokvalitný (na požiadanie) videoprenos na mobilné/inteligentné telefóny a iné prístroje bez prerušení.

Odborníci z odvetvia telekomunikácií odhadujú, že infraštruktúra na poskytovanie mobilného širokopásmového pokrytia v rámci 800 MHz pásma bude asi o 70 % lacnejšia ako prostredníctvom rádiových frekvencií, ktoré v súčasnosti využívajú mobilné technológie tretej generácie (UMTS). Nízke náklady, ktoré súvisia s uvádzaním týchto sietí na trh, podporia investície zo strany operátorov, čím by sa malo zlepšiť geografické pokrytie bezdrôtových širokopásmových služieb. Uplatňovanie technických noriem na prideľovanie frekvencií podľa tohto rozhodnutia podstatne zvýši možné hospodárske výhody digitálnej dividendy tým, že poskytne nové podnety bezdrôtovým internetovým službám.

Vo väčšine členských štátov sa až doposiaľ používalo 800 MHz pásmo na pozemné televízne vysielanie. Novými normami ustanovenými v rozhodnutí sa stanovujú podmienky na prideľovanie takmer štvrtiny frekvencií, ktoré sa sprístupnia, keď členské štáty uskutočnia prechod z analógového na digitálne vysielanie (do konca roka 2012 – pozri IP/09/266). Komisia v súčasnosti pracuje na programe politiky rádiového frekvenčného spektra (pozri IP/10/232), v ktorom sa zohľadnia ďalšie prvky digitálnej dividendy a v ktorom možno určí spoločný termín, do ktorého budú všetky členské štáty musieť sprístupniť pásmo 800 MHz.

Súvislosti

Členské štáty EÚ by mali ukončiť proces prechodu z analógového na digitálne pozemné televízne vysielanie do konca roku 2012 (pozri IP/09/266). Týmto prechodom sa uvoľní nebývalý objem spektra, známy ako „digitálna dividenda“.

Riadenie rádiového spektra v Európe zostane aj naďalej v kompetencii členských štátov, avšak koordinácia spektra na úrovni EÚ je stále viac potrebná, keďže väčšina nových bezdrôtových aplikácií je súčasťou služieb masového trhu, ktoré, aby boli komerčne životaschopné, závisia od úspor vzniknutých z rozsahu a výhod jednotného trhu (t. j. je potrebné, aby zariadenia a služby fungovali vo všetkých štátoch EÚ).

V rámci štúdie, ktorú vykonala Komisia sa zistilo, že v porovnaní s individuálnymi národnými plánmi by vhodná koordinácia na úrovni EÚ značne zvýšila možný hospodársky dosah digitálnej dividendy (17 až 44 miliárd eur v závislosti od zvoleného scenára) s celkovým pozitívnym sociálnym dosahom. Viac informácií nájdete na

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Dnešné rozhodnutie je dostupné na: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Pre ďalšie podrobnosti pozri MEMO/10/170.


Side Bar