Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Bruksela, dnia 6 maja 2010 r.

Widmo radiowe: ujednolicone przepisy UE sprzyjają rozwojowi szybkiego, bezprzewodowego dostępu do Internetu i unikaniu szkodliwych zakłóceń

Komisja Europejska przyjęła decyzję w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów technicznych dotyczących przeznaczenia przez państwa członkowskie częstotliwości radiowych w paśmie 800 MHz, przyczyniających się do rozwoju szybkiego, bezprzewodowego dostępu do Internetu dzięki unikaniu szkodliwych zakłóceń. W ramach tzw. dywidendy cyfrowej wynikającej z przejścia z telewizji analogowej na cyfrową w niektórych państwach członkowskich uwalniają się częstotliwości 800 MHz. Podejmując decyzję o zmianie aktualnego przeznaczenia częstotliwości (na potrzeby radiodyfuzji), państwa członkowskie muszą bezzwłocznie zastosować ustanowione decyzją zharmonizowane przepisy techniczne, celem udostępnienia bezprzewodowych zastosowań szerokopasmowych. W przyjętej dzisiaj decyzji nie wymaga się od państw członkowskich udostępnienia pasma 790-862 MHz na potrzeby usług łączności elektronicznej. Komisja rozważa jednak zawarcie takiego postulatu w przyszłym programie polityki dotyczącej widma radiowego, który uwzględni wnioski z ostatnich konsultacji na ten temat oraz ze szczytu na temat widma zorganizowanego wspólnie przez Komisję i Parlament Europejski w dniach 22-23 marca (zob. IP/10/232).

Komisarz ds. agendy cyfrowej, Neelie Kroes, stwierdziła: „Decyzja ta otwiera drogę do wdrożenia nowatorskich technologii szerokopasmowych i zaspokojenia szybko rosnącego popytu na usługi bezprzewodowe. Zachęcam państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu wykonania decyzji, tak aby przedsiębiorstwa europejskie i obywatele Europy mogli w pełni czerpać korzyści z przejścia na telewizję cyfrową.”

Komisja zdecydowanie wspiera wykorzystywanie pasma 790-862 MHz (obecnie wykorzystywanego do radiodyfuzji w większości państw członkowskich) na potrzeby usług łączności elektronicznej i oczekuje szybkiej reakcji ze strony państw UE, ponieważ skoordynowane gospodarowanie tym zakresem może przynieść gospodarce UE zastrzyk w wysokości 44 mld euro i pozwoli na osiągnięcie celu przewidzianego w strategii UE 2020, tj. na udostępnienie wszystkim mieszkańcom Europy szybkich łączy internetowych do końca 2013 r. (wraz ze stopniowym wzrostem ich szybkości do 30 Mb/s i powyżej w 2020 r. – zob. IP/10/225).

Nowa decyzja Komisji stanowi, że wszystkie państwa członkowskie, które podejmą decyzję o udostępnieniu zakresu 790-862 MHz (tzw. pasma 800 MHz) na potrzeby usług innych niż radiodyfuzja, powinny zastosować te same zharmonizowane przepisy techniczne. Dzięki tym przepisom urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak telefony lub stacje bazowe pracujące w paśmie 800 MHz, będzie można z powodzeniem stosować w sieciach szerokopasmowej łączności bezprzewodowej, takich jak technologia komórkowa czwartej generacji (np. LTE lub Wimax). LTE i Wimax pozwalają na przetwarzanie i przesyłanie bez zakłóceń większej ilości informacji niż obecnie, np. na potrzeby wysokiej jakości strumieniowej transmisji wideo na żądanie w telefonach komórkowych, smartfonach lub innych urządzeniach.

Eksperci z branży telekomunikacyjnej szacują, że infrastruktura potrzebna do zapewnienia pokrycia szerokopasmowej łączności komórkowej wykorzystującej pasmo 800 MHz będzie około 70 proc. tańsza niż infrastruktura wykorzystująca częstotliwości radiowe użytkowane obecnie przez technologię komórkową trzeciej generacji (UMTS). Niższe koszty związane z wprowadzeniem takich sieci sprawią, że inwestycje takie staną się bardziej atrakcyjne dla operatorów, co powinno zwiększyć geograficzny zasięg bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Dzięki przyspieszeniu rozwoju bezprzewodowych usług internetowych stosowanie przewidzianych w tej decyzji przepisów technicznych podczas przydziału częstotliwości znacznie zwiększy potencjalne korzyści gospodarcze dywidendy cyfrowej.

Pasmo 800 MHz było dotychczas stosowane na potrzeby naziemnej radiodyfuzji telewizyjnej w większości państw członkowskich. Ustanowione w decyzji nowe przepisy określają warunki przeznaczenia blisko jednej czwartej częstotliwości, które zostaną zwolnione po przejściu z telewizji analogowej na cyfrową (co ma nastąpić do końca 2012 r. – zob. IP/09/266). Komisja prowadzi obecnie prace nad programem polityki dotyczącej widma radiowego (zob. IP/10/232), który uwzględni inne elementy dywidendy cyfrowej i być może będzie również zawierać datę udostępnienia pasma 800 MHz przez wszystkie państwa członkowskie.

Kontekst

Państwa członkowskie UE powinny przejść z analogowej na cyfrową telewizję naziemną do końca 2012 r. (zob. IP/09/266). Przejście to pozwoli na uwolnienie bezprecedensowego zakresu widma, który określa się mianem „dywidendy cyfrowej".

Gospodarka częstotliwościami radiowymi w Europie pozostaje wprawdzie w kompetencjach organów krajowych, coraz większa jest jednak potrzeba koordynacji w tym zakresie na szczeblu UE, gdyż większość nowych zastosowań bezprzewodowych to usługi dla odbiorcy masowego, których opłacalność zależy od korzyści skali i korzyści płynących z jednolitego rynku (tzn. urządzenia i usługi muszą działać i być dostępne we wszystkich państwach członkowskich UE).

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Komisji stwierdzono, że odpowiednia koordynacja na poziomie UE – w porównaniu z odrębnymi planami krajowymi – znacznie zwiększyłaby potencjalne skutki gospodarcze dywidendy cyfrowej (między 17 a 44 mld euro w zależności od wybranego scenariusza) i przyniosłaby ogólnie pozytywne skutki społeczne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Dzisiejsza decyzja dostępna jest na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/10/170.


Side Bar