Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Brussel, 6 mei 2010

Radiospectrum: geharmoniseerde EU-regels om draadloze hogesnelheidsinternetdiensten te bevorderen en schadelijke interferentie te voorkomen

De Europese Commissie heeft een besluit goedgekeurd tot vaststelling van geharmoniseerde technische regels die de lidstaten moeten volgen wanneer zij radiofrequenties in de 800 MHz-band toewijzen. Doordat daardoor schadelijke interferentie wordt voorkomen, dragen de nieuwe regels bij tot de uitbouw van de draadloze hogesnelheidsinternetdiensten. In tal van lidstaten komen de 800 MHz-frequenties vrij als onderdeel van het zogenoemde “digitale dividend” dat ontstaat door de omschakeling van analoge naar digitale televisie-uitzendingen. Als de lidstaten besluiten de bestaande frequentietoewijzing (voor uitzendingen) te wijzigen, moeten zij onmiddellijk de in het besluit vastgestelde geharmoniseerde technische regels toepassen om deze frequenties voor draadloze breedbandtoepassingen ter beschikking te stellen. In het besluit van vandaag wordt niet geëist dat de lidstaten de 790-862 MHz-band ter beschikking van de elektronische-communicatiediensten stellen. De Commissie overweegt evenwel een voorstel daartoe op te nemen in het op stapel staande radiospectrumbeleidsprogramma, dat rekening zal houden met een recente raadpleging over dit onderwerp en met de door de Commissie en het Europees Parlement georganiseerde spectrumtop van 22-23 maart (zie IP/10/232).

Commissaris voor de digitale agenda, Neelie Kroes, stelde het zo: “Dit besluit effent de weg voor de toepassing van de innovatieve breedbandtechnologieën en stelt een antwoord op de snel toenemende vraag naar draadloze diensten in het vooruitzicht. Ik moedig de lidstaten ertoe aan de nodige maatregelen te nemen om dit besluit uit te voeren opdat de Europese bedrijven en de Europese burgers de voordelen van de omschakeling naar de digitale TV optimaal kunnen benutten.”

De Commissie is er uitgesproken voorstander van dat de 790-862 MHz-band (die nu in de meeste lidstaten wordt gebruikt om uit te zenden) voor elektronische-communicatiediensten wordt gebruikt en wenst dat de EU-landen snel optreden, aangezien gecoördineerd beheer van dit spectrum de economie van de EU een impuls kan geven die tot 44 miljard euro kan oplopen en dergelijk beheer kan bijdragen tot het bereiken van een van de doelen van de EU-strategie voor 2020, namelijk dat iedereen tegen eind 2013 toegang moet hebben tot hogesnelheidsbreedband (met snelheden die geleidelijk worden opgevoerd tot 30 Mbts en meer in 2020 - zie IP/10/225).

Op grond van het nieuwe besluit van de Commissie moeten alle lidstaten die besluiten de 790-862 MHz-spectrumband (de zogenoemde 800 MHz-band) voor andere diensten dan voor uitzendingen beschikbaar te stellen, daarvoor dezelfde geharmoniseerde technische regels toepassen. Deze technische regels zullen ervoor zorgen dat radiocommunicatieapparatuur, zoals handsets of basisstations, die van de 800 MHz-band gebruik maakt, efficiënt kan worden ingezet voor draadloze breedbandnetwerken, zoals de vierde generatie mobiele technologie (bijv. LTE of Wimax). Met LTE en Wimax kunnen grotere hoeveelheden informatie worden verwerkt en doorgestuurd dan vandaag het geval is, bijv. voor hogekwaliteitsstreaming van video’s (op aanvraag), zonder onderbrekingen, naar mobiele telefoons of smartphones en andere toestellen.

Deskundigen van de telecomsector ramen dat de voor mobiele breedbanddekking vereiste infrastructuur ongeveer 70% goedkoper zal zijn als wordt gewerkt met de 800 MHz-band dan wanneer verder wordt gewerkt met de radiofrequenties die momenteel door de derde generatie mobiele technologie (UMTS) worden gebruikt. De lagere kosten voor het uitrollen van dergelijke netwerken hebben tot gevolg dat deze investeringen aantrekkelijker worden voor de operatoren; tegelijk zou ook de geografische dekking van de draadloze breedbanddiensten worden verbeterd. De toepassing van de in dit besluit vastgestelde technische regels voor frequentietoewijzing zullen de potentiële economische voordelen van het digitale dividend aanzienlijk vergroten doordat een nieuw elan wordt gegeven aan de draadloze internetdiensten.

Tot dusver wordt de 800 MHz-band in de meeste lidstaten voor terrestrische TV-uitzendingen gebruikt. De in het besluit vastgestelde nieuwe regels bevatten de voorwaarden voor de toewijzing van bijna één kwart van de frequenties die beschikbaar zullen worden als de lidstaten overschakelen van analoge naar digitale uitzendingen (tegen eind 2012 – zie IP/09/266). Momenteel werkt de Commissie aan een radiospectrumbeleidsprogramma (zie IP/10/232) dat rekening zal houden met de andere elementen van het digitale dividend en waarin misschien ook een gemeenschappelijke datum zal worden vastgesteld waartegen alle lidstaten de 800 MHz-band ter beschikking moeten stellen.

Achtergrond

De EU-lidstaten moeten tegen eind 2012 zijn overgeschakeld van analoge naar digitale terrestrische televisie (zie IP/09/266). Hierdoor zal een ongekende hoeveelheid spectrum vrijkomen, het zogenoemde “digitale dividend”.

Het beheer van het radiospectrum in Europa is nog steeds een nationale bevoegdheid, maar de behoefte aan spectrumcoördinatie op EU-niveau wordt steeds groter aangezien de meeste nieuwe draadloze toepassingen diensten voor de massamarkt zijn die, om commercieel rendabel te zijn, moeten kunnen rekenen op schaalvoordelen en op de voordelen van de eengemaakte markt (de toestellen en de diensten moeten in alle EU-lidstaten functioneren).

Een in opdracht van de Commissie uitgevoerde studie heeft aangetoond dat passende EU-coördinatie de potentiële economische effecten van het digitale dividend aanzienlijk zou verhogen in vergelijking met de afzonderlijke nationale plannen (naargelang van het gekozen scenario zou het hierbij om 17 tot 44 miljard euro gaan) en over de hele lijn een positieve sociale impact zou hebben. Voor nadere gegevens zie

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Het vandaag vastgestelde besluit kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Voor verdere gegevens, zie MEMO/10/170.


Side Bar