Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Briselē, 2010. gada 6. maijā

Radiofrekvenču spektrs: saskaņoti ES noteikumi, lai sekmētu ātrgaitas bezvadu interneta pakalpojumus un izvairītos no kaitīgiem traucējumiem

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu, ar ko izveido saskaņotus tehniskos noteikumus dalībvalstīm par radiofrekvenču piešķiršanu 800 MHz joslā, lai tādējādi sekmētu ātrgaitas bezvadu interneta pakalpojumu ieviešanu, izvairoties no kaitīgiem traucējumiem. Vairākās dalībvalstīs 800 MHz frekvences atbrīvo tā sauktās „digitālās dividendes” sakarā, kura veidojas, pārejot no analogās uz digitālo televīzijas apraidi. Ja dalībvalstis vēlas mainīt to, kā frekvences (apraides nolūkos) piešķirtas pašlaik, tām nekavējoties jāīsteno saskaņotie tehniskie noteikumi, kas paredzēti minētajā lēmumā, lai šīs frekvences atbrīvotos bezvadu platjoslas lietojumiem. Obligāta prasība dalībvalstīm — atbrīvot 790-862 MHz joslu elektroniskajiem sakaru pakalpojumiem — ar šīsdienas lēmumu nav izvirzīta. Tomēr Komisija apsver iespēju nākt klajā ar šādu priekšlikumu gaidāmās radiofrekvenču spektra politikas programmas satvarā, kurā tiks ņemti vērā nesen notikušo apspriežu rezultāti šajā jautājumā, kā arī 22., 23. martā notikušais Komisijas un Eiropas Parlamenta organizētais sammits par radiofrekvenču spektru (sk. IP/10/232).

Digitālās programmas komisāre Nēlī Krusa šajā sakarā saka: „Šis lēmums sniedz nepieciešamās iestrādes, lai varētu izvērst inovatīvas platjoslas tehnoloģijas un atbildēt uz strauji pieaugošo pieprasījumu pēc bezvadu pakalpojumiem. Es aicinu dalībvalstis darīt visu, kas nepieciešams šā lēmuma īstenošanai, lai Eiropas uzņēmumi un iedzīvotāji varētu gūt visas priekšrocības, ko sniedz pāreja uz digitālo TV.”

Komisija aktīvi atbalsta 790-862 MHz joslas (ko pašlaik izmanto apraidei lielākajā daļā dalībvalstu) izmantošanu elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tā vēlas, lai ES dalībvalstis rīkotos bez kavēšanās, jo šāda radiofrekvenču spektra saskaņota pārvaldība varētu ES ekonomikai dot spēcīgu stimulu līdz pat 44 miljardu eiro apmērā un ļautu sasniegt 2020. gadam izvirzītos ES stratēģiskos mērķus, proti, lai visiem Eiropas iedzīvotājiem līdz 2013. gada beigām būtu nodrošināta piekļuve ātrgaitas platjoslas internetam (ar ātrumu, kas pakāpeniski palielinātos, līdz 2020. gadā sasniegtu vismaz 30 Mbts — sk. IP/10/225).

Jaunajā Komisijas lēmumā ir teikts, ka visas dalībvalstis, kas nolemj atbrīvot 790-862 MHz radiofrekvenču spektra joslu (tā saukto 800 MHz joslu) pakalpojumiem, kas nav apraides pakalpojumi, jāpiemēro tādi paši saskaņoti noteikumi kā gadījumā, kad attiecīgā josla paredzēta apraidei. Īstenojot šos tehniskos noteikumus tiks gādāts par to, lai radio sakaru aprīkojumi, tādu kā mobilie tālruņi vai bāzes stacijas, kuros izmanto 800 MHz joslu, varētu efektīvi lietot tādiem bezvadu platjoslas tīkliem kā, teiksim, 4. paaudzes mobilajām tehnoloģijām (piemēram, LTE vai Wimax). LTE un Wimax ļauj apstrādāt un pārraidīt daudz lielāku informācijas apjomu par to, ko iespējams apstrādāt un pārraidīt pašlaik, un kas, savukārt, var būt ļoti noderīgi, lai (pēc pieprasījuma) bez pārtraukumiem pārraidītu videostraumējumus uz mobilajiem/viedajiem tālruņiem un citām iekārtām.

Pēc telekomunikāciju nozares ekspertu aplēsēm infrastruktūra mobilā platjoslas pārklājuma nodrošināšanai, izmantojot 800 MHz joslu, būs par aptuveni 70 % lētāka, nekā izmantojot radiofrekvences, kuras pašlaik izmanto 3. paaudzes mobilajās tehnoloģijās (UMTS). Tā kā šādu tīklu izvēršana ir saistīta ar mazākām izmaksām, tā piesaistīs lielākus operatoru ieguldījumus, kam, savukārt, vajadzētu uzlabot bezvadu platjoslas pakalpojumu ģeogrāfisko pārklājumu. Piemērojot šajā lēmumā paredzētos tehniskos noteikumus par frekvenču piešķiršanu, izdosies būtiski palielināt digitālās dividendes potenciālās ekonomiskās priekšrocības un vienlaikus dot jaunu stimulu bezvadu interneta pakalpojumiem.

Vairākumā dalībvalstu 800 MHz joslu līdz šim izmantoja virszemes televīzijas apraidei. Šajā lēmumā izklāstītie jaunie noteikumi paredz nosacījumus, ar kādiem tiks piešķirta aptuveni viena ceturtā daļa to frekvenču, kuras atbrīvosies, kad dalībvalstis īstenos pāreju no analogās uz digitālo apraidi (kas paredzēta līdz 2012. gada beigām — sk. IP/09/266). Komisija pašlaik izstrādā radiofrekvenču spektra politikas programmu (sk. IP/10/232), kurā tiks ņemti vērā citi digitālās dividendes aspekti un, iespējams, arī tiks noteikts kopīgs termiņš, līdz kuram visām dalībvalstīm būs jāatbrīvo 800 MHz josla.

Pamatinformācija

Pāreju no analogās uz virszemes digitālo televīziju ES dalībvalstīm ir jāpabeidz līdz 2012. gada beigām (sk. IP/09/266). Šāds solis iepriekš nepieredzētā mērā atbrīvos radiofrekvenču spektra apjomu, radot tā saukto „digitālo dividendi”.

Radiofrekvenču spektra pārvaldība Eiropā joprojām ir valstu nacionālajā kompetencē, bet arvien vairāk ir nepieciešams šo spektru koordinēt ES līmenī, jo lielākā daļa bezvadu lietojumu ir plaša patēriņa tirgus pakalpojumi, kuru ekonomiskā dzīvotspēja ir atkarīga no apjomradītiem ietaupījumiem un vienotā tirgus priekšrocībām (t.i., iekārtām un pakalpojumiem ir jādarbojas visās ES dalībvalstīs).

Eiropas Komisijas veikta pētījuma rezultāti liecina par to, ka salīdzinājumā ar atsevišķiem valsts mēroga plāniem koordinēti ES mēroga pasākumi varētu būtiski palielināt digitālās dividendes potenciālo ekonomisko ietekmi (diapazonā no 17 līdz 44 miljardiem eiro, atkarā no izvēlētā scenārija), vienlaikus arī radot vispārēju pozitīvu sociālo ietekmi. Plašākai informācijai sk.

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Šodien pieņemtais lēmums atrodams

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Sīkākām ziņām sk. MEMO/10/170.


Side Bar