Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Briuselis, 2010 m. gegužės 6 d.

Radijo dažnių spektras. Suderintos ES taisyklės – daugiau belaidžio interneto paslaugų ir jokių žalingųjų trukdžių

Europos Komisija priėmė sprendimą valstybėms narėms nustatyti suderintas technines 800 MHz juostos radijo dažnių skirstymo sąlygas, kuriomis užtikrinus apsaugą nuo žalingųjų trukdžių prisidedama prie sparčiojo belaidžio interneto paslaugų diegimo. Kai kuriose valstybėse narėse 800 MHz juostos dažniai atlaisvinti perėjus nuo analoginio televizijos transliavimo prie skaitmeninio. Jei valstybės narės nutartų radijo dažnius paskirstyti (transliacijoms) kitaip, jos privalo nedelsdamos taikyti sprendime nustatytas suderintas technines taisykles, kad šiais dažniais galėtų veikti belaidžio plačiajuosčio ryšio įranga. Šiandien priimtu sprendimu savaime nereikalaujama, kad valstybės narės sudarytų sąlygas 790–862 MHz dažnių juostą naudoti elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Tačiau Komisija svarsto galimybę įtraukti tokį pasiūlymą į rengiamą Radijo dažnių spektro politikos programą, kurioje bus atsižvelgta į neseniai šiuo klausimu vykdytą konsultaciją ir į kovo 22–23 d. įvykusio Komisijos ir Europos Parlamento organizuoto „Dažnių spektro“ aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus (žr. IP/10/232).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Šiuo sprendimu sudaromos pagrindinės sąlygos diegti naujoviškas plačiajuosčio ryšio technologijas ir tenkinti sparčiai didėjančią belaidžio ryšio paslaugų paklausą. Valstybes nares raginu imtis būtinų sprendimo įgyvendinimo priemonių, kad Europos verslas ir piliečiai galėtų naudotis visais privalumais, kuriuos teikia skaitmeninė televizija.“

Komisija visiškai pritaria tam, kad 790–862 MHz dažnių juosta (daugumoje valstybių narių šiuo metu paskirta transliacijoms) būtų naudojama elektroninių ryšių paslaugoms, ir ragina ES valstybes veikti aktyviau, nes suderintai valdomas šis radijo dažnių spektras galėtų Europos Sąjungos ekonomikai suteikti iki 44 mlrd. EUR vertės paskatų ir padėtų pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslą iki 2013 m. pabaigos užtikrinti, kad visi galėtų naudotis sparčiuoju belaidžiu ryšiu (sparta būtų palaipsniui didinama iki 30 Mbit/s, o 2020 m. dar daugiau, žr. IP/10/225 ).

Naujajame Komisijos sprendime iškelta sąlyga, kad visos valstybės narės, nutarusios 790–862 MHz dažnių juostą (vadinamoji 800 MHz dažnių juosta) paskirti kitiems tikslams nei transliavimas, skirdamos šiuos dažnius turėtų taikyti tokias pačias suderintas technines taisykles. Šiomis techninėmis taisyklėmis bus užtikrinta, kad radijo ryšio įranga, tokia kaip mobilieji telefonai arba 800 MHz dažnių juostoje veikiančios bazinės stotys, galėtų būti veiksmingai naudojama belaidžio plačiajuosčio ryšio, pavyzdžiui, 4-osios kartos judriojo ryšio technologijos (LTE arba Wimax), tinkluose. Įdiegus LTE ir Wimax technologijas, galima apdoroti ir perduoti kur kas daugiau informacijos nei dabar, pavyzdžiui, į mobiliuosius arba išmaniuosius telefonus be pertrūkių siųsti aukštos kokybės (užsakytinį) vaizdo srautą.

Telekomunikacijų sektoriaus ekspertai apskaičiavo, kad judriojo plačiajuosčio ryšio aprėptį užtikrinti naudojant 800 MHz dažnių juostą būtų apie 70 proc. pigiau nei tam naudojant radijo dažnius, šiuo metu paskirtus 3-iosios kartos judriojo ryšio technologijai (UMTS). Dėl mažesnių sąnaudų, kurių reikia tokiems tinklams įdiegti, ryšių operatoriai bus labiau linkę investuoti, todėl turėtų pagerėti belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų geografinė aprėptis. Taikant šiame sprendime numatytas technines radijo dažnių skyrimo taisykles gerokai padidės galima ekonominė radijo dažnių nauda, gaunama nutraukus analoginį transliavimą, nes belaidžio interneto paslaugoms bus suteiktas naujas impulsas.

Iki šiol daugumoje valstybių narių 800 MHz dažnių juosta naudota antžeminės televizijos transliacijoms. Naujomis sprendime nustatytomis taisyklėmis nurodoma, kaip paskirstyti beveik ketvirtadalį radijo dažnių, kurie taps laisvi, kai valstybės narės nuo analoginio transliavimo pereis prie skaitmeninio (terminas – 2012 m. pabaiga, žr. IP/09/266). Komisija šiuo metu rengia Radijo dažnių spektro politikos programą (žr. IP/10/232), kurioje bus atsižvelgta į kitus papildomos skaitmeninio transliavimo naudos aspektus ir gali būti nurodytas visuotinis terminas, iki kurio valstybės narės privalo suteikti galimybę naudoti 800 MHz dažnių juostą.

Pagrindiniai faktai

Nuo analoginio antžeminės televizijos transliavimo prie skaitmeninio ES valstybės narės turėtų pereiti iki 2012 m. pabaigos (žr. IP/09/266). Atsisakius analoginio transliavimo, atsirastų ypač daug nenaudojamo radijo dažnių spektro („skaitmeninis dividendas“).

Europoje už radijo dažnių spektro valdymą ir toliau atsakingos nacionalinės institucijos, tačiau radijo dažnių spektrą reikia vis labiau koordinuoti ES lygmeniu, nes dauguma belaidžių sistemų naudojamos masinio vartojimo rinkos paslaugoms teikti, todėl jų komercinis perspektyvumas priklauso nuo masto ekonomijos ir nuo bendrosios rinkos teikiamų galimybių (t. y. įrenginiai ir paslaugos turi veikti visose valstybėse narėse).

Atlikusi tyrimą Komisija sužinojo, kad, palyginti su nacionaliniais planais, ES lygmens koordinavimo priemonės gerokai padidintų galimą laisvų dažnių („skaitmeninio dividendo“) ekonominį poveikį (17–44 mlrd. EUR priklausomai nuo pasirinkto veiksmų plano) ir turėtų bendros teigiamos socialinės įtakos. Daugiau žr.

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Šiandien priimtas sprendimas paskelbtas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Daugiau žr. MEMO/10/170.


Side Bar