Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Brüssel, 6. mai 2010

Raadiospekter: ELi ühtlustatud eeskirjad kiire traadita interneti teenuste edendamise ja kahjulike häirete vältimise kohta

Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse, millega kehtestati ühtlustatud tehnilised eeskirjad liikmesriikidele 800 MHz sagedusalas raadiosageduste eraldamiseks. Sellega panustatakse kiire traadita interneti teenuste edendamisse ning välditakse kahjulikke häireid. Mitmes liikmesriigis on 800 MHz sagedusalad osana niinimetatud digitaalsest dividendist vabanenud analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile ülemineku tõttu. Kui liikmesriigid otsustavad raadio- ja teleringhäälingu jaoks muuta olemasolevat sageduste eraldamise korda, peavad nad viivitamata kohaldama ühtlustatud tehnilisi eeskirju, mis on sätestatud kõnealuseid traadita lairibarakenduste kasutusse antavaid sagedusalasid käsitlevas otsuses. Tänase otsusega ei nõuta liikmesriikidelt elektrooniliste sideteenuste jaoks 790862 MHz sagedusriba kättesaadavaks tegemist. Komisjon kaalub siiski sellist ettepanekut tulevases raadiospektripoliitika programmis, milles võetakse arvesse hiljutist selleteemalist arutelu ning 22. ja 23. märtsil komisjoni ja Euroopa Parlamendi korraldatud raadiospektri-alase tippkohtumise tulemusi (vt IP/10/232).

ELi digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Kõnealune otsus sillutab teed uuenduslikule lairibatehnoloogiale ning aitab rahuldada kiiresti suurenevat nõudmist traadita teenuste järele. Julgustan liikmesriike võtma vajalikke meetmeid kõnealuse otsuse rakendamiseks, et Euroopa ettevõtted ja kodanikud saaksid täielikult ära kasutada digitaaltelevisioonile ülemineku eelised.”

Euroopa Komisjon toetab väga 790862 MHz sagedusriba (praegu enamikus liikmesriikides kasutusel raadio- ja teleringhäälingu jaoks) kasutamist elektroonilisteks sideteenusteks ning soovib ELi riikide kiiret tegutsemist, kuna selle spektri kooskõlastatud haldamine võiks anda tõuke ELi majanduse kasvuks kuni 44 miljardi euro võrra ning aidata kiire lairibaühendusega seotud ELi 2020. aasta strateegia eesmärke saavutada isegi 2013. aasta lõpuks (2020. aastaks järk-järgult suureneva kiirusega kuni 30 Mbit/s ja rohkem – vt IP/10/225).

Komisjoni uues otsuses on sätestatud, et kõik liikmesriigid, kes otsustavad 790862 MHz sagedusriba (niinimetatud 800 Mhz sagedusriba) teha kättesaadavaks muude kui lairibateenuste jaoks, peaksid sel juhul kohaldama samu ühtlustatud tehnilisi eeskirju. Kõnealuste eeskirjadega tagatakse, et 800 Mhz sagedusriba kasutavaid raadiosideseadmeid, nagu käsitelefon või tugijaam, saaks kasutada selliste traadita lairibavõrkude puhul nagu neljanda põlvkonna mobiiltehnoloogia (nt LTE või Wimax). LTE ja Wimax võimaldavad töödelda ja edastada rohkem teavet kui tänapäeval, nt kõrgekvaliteedilist (vastavalt soovile) katkestusteta voogvideot mobiil-/nutitelefonidesse ning muudesse seadmetesse.

Telekommunikatsioonitööstuse ekspertide hinnangul on 800 Mhz sagedusriba kasutava mobiilse lairibaühenduse levikut pakkuv infrastruktuur ligikaudu 70% odavam kui see, mida raadiosageduste kaudu kasutab praegu kolmanda põlvkonna mobiiltehnoloogia (UMTS). Selliste võrkude käikulaskmisega seotud väiksemad kulud teevad niisugused investeeringud käitajatele hoopis atraktiivsemaks ning seega paraneks traadita lairibateenuste geograafiline levik. Kõnealuse otsusega ettenähtud sageduste jaotamist käsitlevate tehniliste eeskirjade kohaldamisega suureneks traadita internetiteenustele uut hoogu andes oluliselt ka niinimetatud digitaalse dividendi võimalik majanduslik kasu.

Enamikus liikmesriikides on 800 Mhz sagedusriba olnud praeguseni kasutusel maapealse televisiooni jaoks. Otsuses sätestatud uute eeskirjadega kehtestatakse tingimused, mille alusel eraldatakse peaaegu neljandik sagedustest, mis vabanevad pärast liikmesriikide analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile üleminekut (2012. aasta lõpuks – vt IP/09/266). Komisjon töötab praegu välja raadiospektripoliitika programmi (vt IP/10/232), milles võetakse arvesse digitaalse dividendi muid aspekte ning mis hõlmaks ka ühtset kuupäeva, mil liikmesriigid peavad tegema 800 Mhz sagedusriba kättesaadavaks.

Taustteave

Liikmesriigid peaksid analoogtelevisioonilt digitaaltelevisioonile ülemineku lõpetama 2012. aasta lõpuks (vt IP/09/266). See võte vabastab pretsedenditu hulga spektrit, mida tuntakse digitaalse dividendina.

Raadiospektri haldamine Euroopas jääb riikide pädevusse, kuid ELi tasandil on vaja spektrit tõhusamalt koordineerida, kuna enamik traadita rakendusi on massituru teenused. Majandusliku tasuvuse tagamiseks sõltuvad sellised teenused mastaabisäästust ja ühisturu eelistest (st seadmed ja teenused peavad toimima kõikides ELi liikmesriikides).

Komisjoni uuring näitas, et võrreldes riiklike individuaalplaanidega suurendaks asjakohane ELi koordineerimine oluliselt digitaalse dividendi võimalikku majanduslikku mõju (olenevalt valitud rakenduskavast 17–44 miljardit eurot) ning üldist positiivset sotsiaalset mõju. Täpsemalt vt

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Tänase otsuse leiate järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

Täpsema ülevaate saamiseks vt MEMO/10/170.


Side Bar