Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

V Bruselu, dne 6. května 2010

Rádiové spektrum: harmonizované předpisy EU pro rozvoj vysokorychlostních bezdrátových internetových služeb a k zamezení škodlivého rušení

Evropská komise přijala rozhodnutí, jímž se stanoví harmonizovaná technická pravidla pro členské státy týkající se přidělování rádiových frekvencí v pásmu 800 MHz, která přispívají k zavádění vysokorychlostních bezdrátových internetových služeb a současně zabraňují škodlivému rušení. V několika členských státech se díky přechodu z analogového na digitální televizní vysílání uvolňuje v rámci tzv. „digitální dividendy“ kmitočtové pásmo 800 MHz. Pokud se členské státy rozhodnou změnit stávající postup přidělování frekvencí (pro rozhlasové a televizní vysílání), musejí okamžitě uplatnit harmonizovaná technická pravidla stanovená rozhodnutím a zpřístupnit tyto frekvence bezdrátovým širokopásmovým aplikacím. Dnešní rozhodnutí samo o sobě nevyžaduje, aby členské státy zpřístupnily pásmo 790–862 MHz pro služby elektronických komunikací. Komise však tento návrh zvažuje v nadcházejícím programu pro politiku rádiového spektra, který zohlední nedávnou konzultaci na toto téma a vrcholnou schůzku o spektru organizovanou Komisí a Evropským parlamentem ve dnech 22. a 23. března (viz IP/10/232).

Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Toto rozhodnutí vytváří podmínky pro zavádění inovativních širokopásmových technologií a pro uspokojení rychle rostoucí poptávky po bezdrátových službách. Vyzývám členské státy, aby učinily opatření nezbytná k provedení rozhodnutí, a umožnily tak evropským podnikům a občanům plně využívat výhod plynoucích z přechodu na digitální televizní vysílání.“

Komise velmi podporuje využívání pásma 790–862 MHz (v současnosti používaného ve většině členských států pro vysílání) pro služby elektronických komunikací a přeje si, aby země EU rychle reagovaly, protože koordinovaná správa tohoto spektra by dala ekonomice EU impuls až ve výši 44 miliard eur a pomohla by dosáhnout cíle v rámci strategie EU 2020, kterým je vysokorychlostní širokopásmové připojení pro všechny do konce roku 2013 (při rychlostech, které by se do roku 2020 postupně zvyšovaly až na 30 Mbts a výše – viz IP/10/225).

Nové rozhodnutí Komise stanoví, že všechny členské státy, které se rozhodnou zpřístupnit pásmo spektra 790–862 MHz (tzv. pásmo 800 MHz) jiným službám než vysílání, by v takovém případě měly uplatňovat stejná harmonizovaná technická pravidla. Tato technická pravidla zajistí, že radiokomunikační zařízení, jako např. mobilní telefony nebo základnové stanice využívající pásmo 800 MHz, lze účinně používat pro bezdrátové širokopásmové sítě, jako jsou mobilní technologie čtvrté generace (např. LTE nebo Wimax). Technologie LTE a Wimax umožňují zpracování a přenos většího množství informací, než je možné dnes, např. pro nepřerušovaný video-streaming vysoké kvality (na požádání) do mobilních telefonů nebo inteligentních telefonů SmartPhone a dalších zařízení.

Odborníci z odvětví telekomunikací odhadují, že infrastruktura potřebná k zajištění širokopásmového pokrytí v pásmu 800 MHz bude přibližně o 70 % levnější, než je tomu u rádiových frekvencí, které v současné době využívá mobilní technologie třetí generace (UMTS). Pro operátory bude zajímavější investovat do těchto sítí díky nižším nákladům na jejich zavádění, což by mělo vést k lepšímu geografickému pokrytí bezdrátovými širokopásmovými službami. Uplatňování technických pravidel pro přidělování frekvencí stanovených v tomto rozhodnutí přinese nový impuls pro bezdrátové internetové služby, čímž se významně zvýší potenciální ekonomické přínosy digitální dividendy.

Dosud bylo pásmo 800 MHz ve většině členských států využíváno pro pozemní televizní vysílání. Nová pravidla stanovená v rozhodnutí určují podmínky pro přidělování téměř jedné čtvrtiny frekvencí, které budou k dispozici, až členské státy přejdou z analogového na digitální vysílání (což by mělo být do konce roku 2012 – viz IP/09/266). Komise nyní pracuje na programu pro politiku rádiového spektra (viz IP/10/232), který zohlední ostatní prvky digitální dividendy a stanoví možná i společné datum, do kterého musí všechny členské státy pásmo 800 MHz zpřístupnit.

Souvislosti

Členské státy by měly do konce roku 2012 dokončit přechod z analogového na digitální pozemní televizní vysílání (viz IP/09/266). Přechod uvolní velkou část spektra známou jako „digitální dividenda“.

Správa rádiového spektra v Evropě zůstává v pravomoci jednotlivých členských států, roste však potřeba koordinace na úrovni EU, jelikož většina nových bezdrátových aplikací představuje služby masového trhu, jejichž obchodní životaschopnost závisí na úsporách z rozsahu a výhodách jednotného trhu (tzn. zařízení a služby musejí fungovat ve všech členských státech EU).

Podle výsledků studie zadané Komisí by vhodná koordinace na úrovni EU výrazně zvýšila potenciální ekonomický přínos digitální dividendy (mezi 17 a 44 miliardami eur v závislosti na zvoleném scénáři) a měla by celkový pozitivní sociální dopad. Podrobné informace naleznete na

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Dnešní rozhodnutí je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz.

Bližší informace viz MEMO/10/170.


Side Bar