Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/540

Брюксел, 6 май 2010 г.

Радиочестотен спектър: хармонизирани правила на ЕС за благоприятстване на високоскоростни безжични интернет услуги и за избягване на вредни радиосмущения

Европейската комисия прие решение, с което се въвеждат хармонизирани технически правила за държавите-членки относно разпределението на радиочестотите в лентата 800 MHz, което допринася за разгръщането на високоскоростни безжични интернет услуги чрез избягване на вредни радиосмущения. В няколко държави-членки протича процес на освобождаване на радиочестотната лента 800 MHz като част от така наречения „цифров дивидент“ в резултат на преминаването от аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване. Ако държави-членки решат да променят съществуващото разпределение на радиочестотите (за радиоразпръскване), те трябва незабавно да приложат хармонизираните технически правила, предвидени с горепосоченото решение, за да предоставят тези радиочестоти за безжични широколентови приложения. Днешното решение само по себе си не съдържа изискване държавите-членки да предоставят радиочестотната лента 790—862 MHz за електронни съобщителни услуги. Комисията обмисля обаче предложение за въвеждане на такова изискване в предстоящата Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър, която ще бъде съобразена с резултатите от неотдавнашната консултация по въпроса и от проведената на 22—23 март среща на високо равнище относно радиочестотния спектър, организирана от Комисията и Европейския парламент (вж. IP/10/232).

Комисарят на ЕС по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Настоящото решение проправя пътя за прилагането на иновативни широколентови технологии и за удовлетворяване на бързо растящото търсене на безжични услуги. Насърчавам държавите-членки да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решението, така че европейските предприятия и граждани да могат изцяло да се възползват от предимствата от прехода към цифрова телевизия.“

Комисията твърдо подкрепя използването на радиочестотната лента 790—862 MHz (използвана понастоящем за радиоразпръскване в повечето държави-членки) за електронни съобщителни услуги и желае държавите от ЕС да действат бързо в тази насока, тъй като координираното управление на тази част от радиочестотния спектър би могло да осигури допълнителни приходи на икономиката на ЕС в размер до 44 милиарда евро и да спомогне за постигането на целта на стратегията „Европа 2020“ — до края на 2013 г. да се предостави на цялото население високоскоростен широколентов достъп до интернет (като скоростта на предаване на данни постепенно се увеличи на 30 мегабита в секунда и повече през 2020 г. — вж. IP/10/225).

Съгласно новото решение на Комисията всички държави-членки, които решат да предоставят радиочестотната лента 790—862 MHz (наричана „лентата 800 MHz“) за услуги, различни от радиоразпръскване, следва да прилагат в тази връзка едни и същи хармонизирани технически правила. Тези технически правила ще гарантират, че радиосъобщителните устройства като мобилни апарати или базови станции, използващи лентата 800 MHz, ще могат ефикасно да бъдат използвани за безжични широколентови мрежи, основаващи се на технологии за мобилна връзка от 4-то поколение (например LTE или Wimax). LTE и Wimax позволяват обработването и предаването на по-големи количества информация отколкото понастоящем — например предаване (по поръчка) в реално време на висококачествено видеоизображение към мобилни или „интелигентни“ телефони и към други устройства без прекъсвания в образа.

Експерти от далекосъобщителния сектор изчисляват, че ако за осигуряване на покритие с мобилна широколентова връзка се използва лентата 800 MHz, разходите за инфраструктура ще бъдат с около 70 % по-ниски, отколкото ако за целта се използват радиочестотите, прилагани понастоящем при технологията за мобилна връзка от 3-то поколение (UMTS). Благодарение на по-ниските разходи по изграждането на такива мрежи инвестирането в тях ще стане по-привлекателно за операторите, което следва да подобри географското покритие на безжичните широколентови услуги. Прилагането на предвидените в настоящото решение технически правила за разпределението на радиочестотите съществено ще увеличи потенциалните икономически ползи от цифровия дивидент, като ще създаде нов стимул за въвеждане на безжични интернет услуги.

До сега лентата 800 MHz се използваше за наземно телевизионно радиоразпръскване в повечето държави-членки. Новите правила, предвидени в решението, определят условията за разпределение на близо една четвърт от радиочестотите, които ще се освободят, когато държавите-членки преминат от аналогово към цифрово радиоразпръскване (което трябва да стане до края на 2012 г. — вж. IP/09/266). Понастоящем Комисията разработва Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (вж. IP/10/232), която ще бъде съобразена и с други елементи на цифровия дивидент и може също така да включва обща дата, до която всички държави-членки трябва да предоставят лентата 800 MHz.

Контекст

Държавите-членки на ЕС следва да завършат своя преход от аналогово към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване до края на 2012 г. (вж. IP/09/266). В резултат на прехода ще бъде освободена безпрецедентно голяма част от радиочестотния спектър, известна като „цифров дивидент“.

Управлението на радиочестотния спектър в Европа остава от национална компетентност, но координирането на нивото на ЕС относно радиочестотния спектър става все по-необходимо, тъй като повечето нови безжични приложения представляват услуги за масовия потребител, чиято търговска жизнеспособност зависи от икономията от мащаба и от ползите от единния пазар (т.е. необходимо е устройствата и услугите да функционират във всички държави-членки на ЕС).

Проведено от Комисията проучване показа, че подходящата координация на нивото на ЕС съществено би увеличила, в сравнение с прилагането на отделни национални планове, потенциалния икономически ефект от цифровия дивидент (с между 17 евро и 44 евро в зависимост от избрания сценарий) и би имала като цяло положително социално въздействие. За подробности вж.

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study.

Текстът на днешното решение е на разположение на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm#800mhz

За повече подробности вж. MEMO/10/170.


Side Bar