Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR

IP/10/53

Briselē, 2010. gada 27. janvārī

Komisija secina, ka Latvija, Lietuva, Malta un Ungārija ir efektīvi rīkojušās, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu; pagarina termiņu Lietuvai un Maltai

Šodien Eiropas Komisija izvērtēja Latvijas, Lietuvas, Maltas un Ungārijas rīcību, reaģējot uz Komisijas ierosinātajiem un Padomes 2009. gada jūlijā apstiprinātajiem ieteikumiem par pārmērīga budžeta deficīta novēršanu. Komisija ierosina pagarināt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas termiņu Lietuvai un Maltai. Lai gan Komisija secināja, ka abas minētās dalībvalstis ir rīkojušās efektīvi, pārmērīga budžeta deficīta novēršana iepriekš noteiktajos termiņos vairs nav uzskatāma par reāli iespējamu, ņemot vērā ekonomiskās situācijas ievērojamo pasliktināšanos. Tāpēc ir pamatoti termiņu pagarināt līdz 2011. gadam Maltai un līdz 2012. gadam Lietuvai. Attiecībā uz Ungāriju un Latviju Komisija secināja, ka tās ir ievērojušas Padomes ieteikumus, tomēr tām būs jāpastiprina centieni, lai noteiktajā termiņā attiecīgi līdz 2011. un 2012. gadam samazinātu budžeta deficītu zem 3 % robežvērtības.

„Esmu gandarīts, ka varam secināt, ka Malta, Lietuva, Ungārija un Latvija ir veikušas atbilstošus pasākumus pārmērīga budžeta deficīta novēršanai. Tomēr, tā kā kopš ieteikumu izdošanas ekonomiskā situācija Maltā un Lietuvā ir pasliktinājusies, ir pamatoti termiņu pagarināt par vienu gadu. Ungārija un Latvija, kas saņem īpašu maksājumu bilances atbalstu, šķiet, spēs samazināt savu budžeta deficītu zem 3 % robežvērtības noteiktajā termiņā, tomēr tām jāpastiprina centieni, lai to tiešām panāktu,” sacīja ekonomikas un monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja.

Komisija 2009. gada pavasarī ierosināja uzsākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru Maltā, Lietuvā un Latvijā, pamatojoties uz to, ka 2008. gadā budžeta deficīts minētajās valstīs pārsniedza 3 %, un ieteica tām novērst pārmērīgo budžeta deficītu līdz attiecīgi 2010., 2011. un 2012. gadam. Attiecībā uz Ungāriju, kurā pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra tiek īstenota kopš 2004. gada, Komisija, ņemot vērā ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, ierosināja pārskatīt ieteikumu saskaņā ar Lisabonas līguma 126. panta 7. punktu (iepriekš 104. panta 9. punkts), nosakot jaunu termiņu līdz 2011. gadam. Padome 2009. gada jūlijā apstiprināja Komisijas ieteikumus visām četrām dalībvalstīm, par veikto darbību efektivitātes izvērtēšanas termiņu nosakot 2010. gada 7. janvāri.

Gadījumos, kad ieteikumi ir ievēroti, bet ekonomiskā situācija ir pasliktinājusies ievērojami un tā, ka attiecīgās valstis to nespēj ietekmēt, Stabilitātes un izaugsmes pakts ļauj Padomei, pamatojoties uz Komisijas ierosinājumu, pārskatīt ieteikumus, tostarp nosakot jaunu termiņu.

Latvija

Komisija secinājusi, ka Latvijas iestādes ir rīkojušās efektīvi. Jo īpaši tas attiecas uz izdevumu vispārēju samazinājumu atbilstoši plānotajam, kas ļauj prognozēt, ka 2009. gada deficīts būs tuvu 10 % no IKP, bet šo skaitli nepārsniegs, kas atbilst Padomes 2009. gada jūlija ieteikumos noteiktajam mērķim. Saeimas 1. decembrī apstiprinātajam 2010. gada budžetam vajadzētu ļaut sasniegt 2010. gadam nosprausto budžeta deficīta mērķi 8,5 % apmērā no IKP. Turklāt finanšu sektora uzraudzība ir pietiekami nostiprināta. Attiecībā uz laiku pēc 2010. gada maksājumu bilances atbalsta programmas kontekstā jau ir paredzēti vairāki konsolidācijas pasākumi. Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt budžeta tendences Latvijā atbilstīgi Līgumam un Stabilitātes un izaugsmes paktam, kā arī maksājumu bilances atbalsta uzraudzības kontekstā.

Malta

The Commission has concluded that effective action has been taken in response to the July 2009 Council recommendations. However, due to a sharper impact of the global crisis on the Maltese economy, than was expected in the spring 2009 forecast, the budgetary position has been adversely affected beyond the government’s control. As a result, the existing deadline of 2010 for the correction of the excessive deficit has become unrealistic. Therefore the Commission recommends that the deadline should be extended to 2011. To this end, the Maltese authorities should achieve the 2010 deficit target of 3.9% of GDP set in the budget, if necessary by adopting additional consolidation measures, and ensure in 2011 a fiscal effort of ¾ p.p. of GDP.

Lithuania

The Commission has also concluded that effective action has been taken in response to the July recommendations. However, the contraction in the economic activity in 2009 turned out to be much deeper than projected last spring and the increase in last year's deficit was bigger than expected, in spite of significant consolidation measures. Therefore, the deadline of 2011 is no longer realistic and the Commission recommends a revised deadline of 2012 for the correction of the excessive deficit, in line with the authorities' fiscal consolidation objectives and the stability benefits implicit in the anchoring of the economy to a medium-term euro entry prospect. The correction of the excessive deficit by the new deadline would represent an average annual fiscal effort of 2¼% of GDP between 2010 and 2012.

Hungary

In the case of Hungary, the Commission has concluded that the authorities have acted in compliance with the most recent recommendations issued by the Council in July 2009. In particular, Hungary has respected the 2009 deficit target of 3.9% of GDP by adopting fiscal consolidation measures amounting to 1½% of GDP in 2009. It has also adopted a central government 2010 budget in line with the deficit target of 3.8% of GDP. However, there are considerable risks attached to the 2010 deficit target, both on the revenue and the expenditure side. In view of already agreed non-compensated tax cuts in 2011, the required cumulative 0.5% of GDP effort necessary to bring the deficit below 3% in 2011 will have to be ensured through additional measures. The Commission will continue to closely monitor budgetary developments in Hungary in accordance with the Treaty and the SGP as well as in the context of the monitoring under the balance of payments assistance.

Informācija par nepabeigtām pārmērīga budžeta deficīta procedūrām

Tuvākajās nedēļās Komisija izvērtēs, vai efektīvi ir rīkojusies Rumānija un Polija, attiecībā uz kurām Padome 2009. gada jūlijā arī pieņēma ieteikumus.

Kopumā 20 ES dalībvalstīs ir uzsākta pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra. Padome 2009. gada decembrī 13 no šīm valstīm apstiprināja Komisijas ieteikumus saskaņā ar Līguma 126. panta 7. punktu, nosakot termiņus robežās no 2012. (Itālijai un Beļģijai) līdz 2014./2015. fiskālajam gadam, kuru laikā tām jānovērš pārmērīgais budžeta deficīts. Attiecībā uz Grieķiju Padome lēma, ka šī valsts nav efektīvi rīkojusies, lai novērstu pārmērīgo budžeta deficītu līdz 2010. gadam, proti, termiņam, par kuru tika panākta vienošanās 2009. gada sākumā. Komisija drīzumā ierosinās pastiprināt procedūru saskaņā ar Līguma 126. panta 9. punktu, kā nesen minēja komisārs Almunja.

Valstu finanšu pasliktināšanās bija nenovēršama, jo valdībām vajadzēja atbalstīt ekonomiku un stabilizēt finanšu sektoru pēc finanšu krīzes, lai pēc iespējas saīsinātu recesiju un ierobežotu tās ietekmi uz nodarbinātību atbilstīgi Komisijas ierosinātajam atveseļošanas plānam. Tomēr valstu vadītāji, tiekoties ES un G20 sanāksmēs, ir vienisprātis, ka ir nepieciešama izejas stratēģija, lai atjaunotu valstu finanses, kad sāksies atveseļošanās. Eiropas Savienības vadošie politiķi ir vienoti uzskatā, ka Stabilitātes un izaugsmes pakts ir šādas izejas stratēģijas stūrakmens Eiropas valstīm. ES vadītāji ir arī vienisprātis, ka vispārējai budžetu konsolidācijai vajadzētu sākties vēlākais 2011. gadā, kad sagaidāma izaugsmes atjaunošanās. Saskaņā ar Komisijas rudens prognozi paredzams, ka IKP izaugsme ES minētajā gadā sasniegs 1,6 % no IKP (1,5 % no IKP eirozonā).

Šodien ierosināto termiņu pamatā ir tā pati metode, kas izmantota, sagatavojot decembrī pieņemtos ECOFIN ieteikumus, un to mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm, ņemot vērā to atšķirīgās budžeta rezerves un fiskālās manevrēšanas iespējas. Nepieciešamo ikgadējo pasākumu apjomu aprēķina, pamatojoties uz visiem attiecīgajiem faktoriem, sākot ar budžeta deficīta un parāda līmeni, kā arī tekošā konta stāvokli, finanšu sektora iespējamajām saistībām, procentu maksājumiem, riska uzcenojumiem un citiem faktoriem.

Visi dokumenti, kas saistīti ar valstu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrām ir pieejami šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/economy_finance/ articles/sgp/2010_01_27_sgp_en.htm


Side Bar