Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Briuselis, 2010 m. gegužės 6 d.

Europos Komisija ragina didinti į ES atvykstančių nelydimų nepilnamečių apsaugą

Šiandien Europos Komisija priėmė veiksmų planą dėl į ES atvykstančių nelydimų nepilnamečių, kuriuo siekiama didinti jų apsaugą ir nustatyti bendrus vaiko globos ir teisinio atstovavimo standartus. Planu siekiama nustatyti bendrą Europos požiūrį, kad būtų užtikrinta, jog sprendimą dėl kiekvieno nelydimo nepilnamečio ateities kompetentingos institucijos priimtų kuo greičiau, pageidautina – per šešis mėnesius. Valstybės narės pirmiausia turėtų mėginti surasti nelydimų nepilnamečių šeimos narius ir atidžiai stebėti, kaip jiems sekasi reintegruotis kilmės visuomenėje. Pirmiausia atsižvelgdamos į vaiko interesus, valstybės narės turėtų rasti kitų sprendimo būdų, įskaitant tarptautinės apsaugos statuso suteikimą arba perkėlimą ES.

Nėra aišku, kiek nelydimų nepilnamečių atvyksta į Europą migracijos procese, tačiau pernai suaugusiųjų nelydimų vaikų, jaunesnių nei 18 metų, pateiktų prašymų suteikti prieglobstį skaičius rodo, kad problema yra didelė. Eurostato duomenimis, 2009 m. 10 960 nelydimų nepilnamečių padavė prašymus suteikti prieglobstį 22 valstybėse narėse (išskyrus Čekiją, Danija, Prancūziją, Lenkiją ir Rumuniją), tai yra 13 proc. daugiau, palyginti su 2008 m., kai buvo pateikti 9 695 prieglobsčio prašymai.

Priežastys, dėl kurių atvyksta nelydimi nepilnamečiai, yra įvairios. Nelydimi nepilnamečiai gelbėjasi nuo karų ir konfliktų, skurdo ir gaivalinių nelaimių, diskriminacijos arba persekiojimo. Juos išsiunčia šeimos, tikėdamosi jiems geresnio gyvenimo, kad jie galės remti savo šeimą kilmės šalyje, arba tam, kad jie prisijungtų prie kitų šeimos narių, jau esančių ES. Kai kurie nelydimi nepilnamečiai yra prekybos žmonėmis aukos. Veiksmų plane siūlomas ES požiūris, pagrįstas trimis veiksmų kryptimis: nesaugios migracijos ir prekybos žmonėmis prevencija, priėmimas ir procedūrinės garantijos ES ir ilgalaikių sprendimų nustatymas.

Už vidaus reikalus atsakinga ES Komisijos narė Cecilija Malmström teigė: „Europa turi nedelsdama imtis veiksmų, kad būtų pasirūpinta nelydimais nepilnamečiais, kurie yra pažeidžiamiausios ir mažiausiai apsaugotos migracijos aukos. Šiuo veiksmų planu siekiama nustatyti bendrą ir suderintą požiūrį vis dažniau ateityje kilsiančiam uždaviniui spręsti. Labai svarbu, kad visos valstybės narės įsipareigotų užtikrinti aukštus nelydimų nepilnamečių priėmimo, apsaugos ir integracijos standartus. Geriausių vaiko interesų principas visada turėtų būti visų veiksmų pagrindas. Turime sutelkti dėmesį į nepilnamečių, kurie atvyksta į ES teritoriją nelydimi, šeimų paiešką ir turime jiems užtikrinti galimybę susijungti su artimaisiais.“

Veiksmų planas grindžiamas šiais dešimt principų:

1. Su visais vaikais visų pirma turėtų būti elgiamasi kaip su vaikais. Imantis veiksmų dėl nelydimų nepilnamečių pirmiausia turėtų būti atsižvelgiama į geriausius vaiko interesus.

2. Su visais vaikais turėtų būti elgiamasi laikantis Europos Sąjungoje ir jos valstybėse narėse galiojančių normų ir principų, pirmiausia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ir Europos žmogaus teisių konvencijos.

3. Reikėtų dėti visas pastangas, kad būtų sukurtos sąlygos, kuriomis vaikai galėtų augti savo kilmės šalyse, turėtų geras asmeninio vystymosi galimybes ir jų gyvenimo lygis būtų tinkamas.

4. Vaikai turėtų būti apsaugoti nuo prekiautojų žmonėmis ir nusikalstamų grupuočių, taip pat nuo kitų formų smurto ir išnaudojimo.

5. Reikėtų dėti visas pastangas, kad būtų rasta vaiko šeima ir vaikas susijungtų su ja, jeigu taip geriausiai užtikrinami jo interesai.

6. Specialios vaikų priėmimo priemonės ir procedūrinės garantijos turėtų būti taikomos nuo tos akimirkos, kurią vaikas aptinkamas prie išorės sienų arba valstybėje narėje, iki priimamas ilgalaikis sprendimas. Itin svarbi vaiko globa ir teisinis atstovavimas.

7. Dėl vaiko ateities turėtų būti nusprendžiama kuo greičiau – pageidautina, per šešis mėnesius.

8. Nelydimi nepilnamečiai visada turėtų būti tinkamai apgyvendinami ir su jais turėtų būti elgiamasi visapusiškai atsižvelgiant į jų geriausius interesus. Jeigu išskirtinėmis aplinkybėmis pateisinamas sulaikymas, jis turėtų būti kuo trumpesnė, pirmiausia atsižvelgiant į vaiko interesus, taikoma kraštutinė priemonė.

9. Tvarūs sprendimai turėtų būti grindžiami asmeniniu vaiko interesų vertinimu. Tai turėtų būti grąžinimas į kilmės šalį, kurioje turėtų būti užtikrinta vaiko reintegracija, tarptautinės apsaugos arba kito teisinio statuso, suteikiančio galimybę vaikui sėkmingai integruotis gyvenamosios vietos valstybėje narėje, suteikimas arba perkėlimas Europos Sąjungoje.

10. Visos suinteresuotosios šalys – ES institucijos, valstybės narės, kilmės ir tranzito šalys, tarptautinės organizacijos ir pilietinės visuomenės organizacijos – turėtų veikti išvien ir stiprinti pastangas spręsdamos nelydimų nepilnamečių klausimą ir užtikrindamos vaiko interesų apsaugą.

Skaičiai ir statistika

Europos migracijos tinklas (EMT) parengė ES nelydimų nepilnamečių lyginamąją studiją. EMT parengta suvestinė ataskaita ir 22 nacionalinės ataskaitos, kuriomis grindžiama suvestinė ataskaita, pateikta adresu

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų tarnyba

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Daugiau informacijos

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar