Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Bryssel 6. toukokuuta 2010

Euroopan komissio vaatii parempaa suojelua alaikäisille, jotka saapuvat EU:hun ilman huoltajaa

Euroopan komissio on julkaissut tänään toimintasuunnitelman, jolla pyritään parantamaan EU:n alueelle ilman huoltajaa tulevien alaikäisten suojelua. Toimintasuunnitelma käsittää alaikäisten holhousta ja oikeudellista edustusta koskevat yhteiset normit. Toimintasuunnitelman tavoitteena on luoda yhteinen eurooppalainen lähestymistapa, jotta voidaan varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätöksen ilman huoltajaa olevan alaikäisen tulevaisuudesta mahdollisimman pian, mieluiten kuuden kuukauden kuluessa. Jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti pyrittävä löytämään ilman huoltajaa olevien alaikäisten perheenjäsenet ja seurattava tarkkaan alaikäisten uudelleensopeuttamista alkuperäiseen yhteiskuntaan. Lapsen edun niin vaatiessa jäsenvaltioiden olisi löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten kansainvälisen suojelun myöntäminen tai alaikäisen uudelleensijoittaminen EU:ssa.

Eurooppaan ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten määristä ei ole helppo löytää tarkkaa tietoa, mutta ongelman laajuudesta saa jonkinlaisen käsityksen tarkastelemalla niiden turvapaikkahakemusten määrää, joita ilman huoltajaa olevat alle 18-vuotiaat tekivät vuonna 2009. Eurostatin tietojen mukaan yhteensä 10 960 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä haki viime vuonna turvapaikkaa jossakin 22 jäsenvaltiosta (lukuun ottamatta Puolaa, Ranskaa, Romaniaa, Tanskaa ja Tšekkiä). Hakemuksia oli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008 (9 695 turvapaikkahakemusta).

Ilman huoltajaa olevien alaikäisten saapumiseen on useita syitä. Lapset pakenevat sotaa ja konflikteja, köyhyyttä ja luonnonkatastrofeja tai syrjintää ja vainoa. Perhe lähettää lapsen etsimään parempia elinolosuhteita, jotta tämä voisi tukea kotiin jääviä perheenjäseniään taloudellisesti. Osa lapsista yrittää päästä jäsenvaltioissa jo olevien perheenjäsentensä luo. Osa taas on ihmiskaupan uhreja. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan EU:n yhteistä lähestymistapaa, joka perustuu kolmeen keskeiseen toimintalinjaan: riskialttiin muuttoliikkeen ja ihmiskaupan ehkäiseminen, vastaanotto ja menettelylliset takeet EU:ssa sekä kestävien ratkaisujen löytäminen.

Euroopassa tarvitaan pikaisia toimia ilman huoltajaa olevien alaikäisten tilanteen ratkaisemiseksi, sillä he ovat muuttoliikkeen haavoittuvimpia uhreja”, toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan yhteistä ja koordinoitua lähestymistapaa, jolla pyritään vastaamaan lähivuosina yhä kasvavaan haasteeseen. Malmströmin mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on sitouduttava varmistamaan ilman huoltajaa olevien alaikäisten korkeatasoinen vastaanotto, suojelu ja kotouttaminen. Cecilia Malmström korostaa, että lapsen etu on aina asetettava etusijalle kaikissa toimissa. ”Meidän on keskityttävä löytämään EU:n alueelle yksin saapuvien alaikäisten perheenjäsenet ja huolehdittava siitä, että alaikäiset voivat palata perheensä luo”, toteaa Malmström.

Toimintasuunnitelma perustuu seuraaviin periaatteisiin:

1. Kaikkia lapsia olisi kohdeltava ennen kaikkea lapsina. Lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon kaikissa toimissa, jotka koskevat ilman huoltajaa olevia alaikäisiä.

2. Kaikkiin lapsiin olisi sovellettava Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa käytössä olevia sääntöjä ja periaatteita, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta lapsen oikeuksista ja Euroopan ihmisoikeussopimusta.

3. Olisi pyrittävä kaikin keinoin tarjoamaan lapsille sopiva kasvuympäristö heidän alkuperämaassaan samoin kuin riittävät mahdollisuudet henkilökohtaiseen kehitykseen ja kohtuullinen elintaso.

4. Lapsia olisi suojeltava ihmiskaupalta, järjestäytyneeltä rikollisuudelta sekä muilta väkivallan ja hyväksikäytön muodoilta.

5. Olisi kaikin keinoin pyrittävä löytämään lapsen perheenjäsenet ja yhdistämään perhe edellyttäen, että tämä on lapsen edun mukaista.

6. Siitä hetkestä alkaen kun lapsi saapuu EU:n ulkorajalle tai jäsenvaltioon, häneen olisi sovellettava erityisesti lapsia varten kehitettyjä vastaanottotoimenpiteitä ja menettelyllisiä takeita, kunnes hänen tilanteensa on ratkaistu kestävällä tavalla. Lapsen holhous ja oikeudellinen edustus ovat keskeisiä kysymyksiä.

7. Päätös lapsen tulevaisuudesta olisi tehtävä mahdollisimman pian, mieluiten kuuden kuukauden kuluessa.

8. Ilman huoltajaa oleville alaikäisille olisi aina järjestettävä asianmukainen majoitus ja heidän kohtelussaan olisi asianmukaisesti huomioitava lapsen etu. Jos perustelluista syistä päätetään turvautua poikkeuksellisesti säilöönottoon, olisi sitä sovellettava mahdollisimman lyhyt aika ja ottaen huomioon lapsen etu, sillä säilöönoton olisi aina oltava viimeinen keino.

9. Pyrittäessä kestäviin ratkaisuihin on lapsen etua arvioitava yksilöllisesti. Ratkaisuna voi olla lapsen palauttaminen alkuperämaahan, jossa on varmistettava lapsen uudelleensopeuttaminen, tai kansainvälisen suojelun tai jonkin muun sellaisen oikeudellisen aseman myöntäminen, jonka nojalla lapsi voi kotoutua siihen jäsenvaltioon, jossa hän oleskelee, tai uudelleensijoittaminen Euroopan unionin alueella.

10. Kaikkien osapuolten – EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, alkuperä- ja kauttakulkumaiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen – olisi yhdessä pyrittävä ratkaisemaan ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin liittyvät haasteet ja varmistamaan, että lapsen etu toteutuu.

Numero- ja tilastotietoja

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV) on laatinut ilman huoltajaa olevia alaikäisiä koskevan, EU:n laajuisen vertailevan tutkimuksen. Yhteenvetoraportti ja sen pohjana olevat 22 jäsenvaltion maakohtaiset raportit löytyvät seuraavasta osoitteesta:

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Oikeus- ja sisäasioita koskevat uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Lisätietoja:

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar