Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να αυξηθεί η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο δράσης για την αυξημένη προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας κοινά πρότυπα σχετικά με την επιμέλεια και τη νομική εκπροσώπηση. Σκοπός του σχεδίου είναι να δημιουργηθεί κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η λήψη απόφασης για το μέλλον κάθε ασυνόδευτου ανηλίκου θα λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση εντός έξι μηνών. Κατά προτεραιότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντοπίζουν τις οικογένειες των ασυνόδευτων ανηλίκων και να παρακολουθούν προσεκτικά την επανένταξή τους στην κοινωνία καταγωγής τους. Εφόσον είναι προς το συμφέρον του παιδιού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της επανεγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν είναι εύκολη η διαμόρφωση σαφούς εικόνας του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην Ευρώπη στο πλαίσιο της μεταναστευτικής διαδικασίας, οι υποβληθείσες όμως πέρυσι αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου από ασυνόδευτα από ενηλίκους παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, μπορούν να δώσουν μια ιδέα για την έκταση του προβλήματος. Τα στοιχεία της Eurostat αναφέρουν ότι κατά το 2009, 10 960 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν σε 22 κράτη μέλη (εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας) αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου, στοιχεία που αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 13% σε σύγκριση με το 2008, έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν 9 695 αιτήσεις για τη χορήγηση ασύλου.

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η άφιξη των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι ποικίλοι. Πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους που διαφεύγουν από πολέμους και συγκρούσεις, φτώχεια ή φυσικές καταστροφές, διακρίσεις ή διώξεις. Τους στέλνουν οι οικογένειές τους με την προσδοκία μιας καλύτερης ζωής, μιας δυνατότητας να στηρίξουν τις οικογένειές τους στην πατρίδα τους, ή σε μια προσπάθεια να εγκατασταθούν με άλλα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ. Ορισμένοι είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Στο σχέδιο δράσης προτείνεται μια προσέγγιση της EΕ με βάση τρεις κύριους άξονες δράσης: την πρόληψη της μη ασφαλούς μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, την παροχή εγγυήσεων σχετικά με την υποδοχή και την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών στην ΕΕ, καθώς και την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

"Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει άμεση δράση ώστε να ληφθεί μέριμνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που είναι τα πλέον εκτεθειμένα και ευάλωτα θύματα της μετανάστευσης", δήλωσε η κυρία Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις. "Το εν λόγω σχέδιο δράσης αποσκοπεί στη διαμόρφωση κοινής και συντονισμένης προσέγγισης προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια πρόκληση που αναμένεται να ενταθεί κατά τα επόμενα έτη. Είναι πρωταρχικής σημασίας να δεσμευτούν όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν υψηλά πρότυπα υποδοχής, προστασίας και ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Οποιαδήποτε ανάληψη δράσης πρέπει να καθοδηγείται πάντοτε από το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Πρέπει να εστιάζουμε στον εντοπισμό των οικογενειών των ανηλίκων που εισέρχονται ασυνόδευτοι στο έδαφος της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να παρέχουμε τις κατάλληλες συνθήκες επιστροφής που θα τους επιτρέπουν την επανένωση με τους συγγενείς τους".

Το σχέδιο δράσης βασίζεται στις ακόλουθες δέκα αρχές:

1. Όλα τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται καταρχήν και κυρίως ως παιδιά. Τα ύψιστα συμφέροντα του παιδιού πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό στόχο κάθε ενέργειας που αφορά ασυνόδευτους ανηλίκους.

2. Όλα τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της, ιδίως τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και την ευρωπαϊκή σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στα παιδιά να μεγαλώνουν στις χώρες προέλευσής τους, με καλές προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.

4. Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από εμπόρους ανθρώπων και εγκληματικές ομάδες και άλλες μορφές βίας ή εκμετάλλευσης.

5. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση της οικογένειας του παιδιού και την επανένωσή του με την οικογένειά του, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

6. Ειδικά μέτρα υποδοχής για παιδιά, καθώς και διαδικαστικές εγγυήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται από τη στιγμή που θα βρεθεί το παιδί στα εξωτερικά σύνορα ή στο έδαφος κράτους μέλους και μέχρι να εξευρεθεί βιώσιμη λύση. Η επιμέλεια και η νομική εκπροσώπηση του παιδιού έχουν πρωταρχική σημασία.

7. Η απόφαση για το μέλλον κάθε παιδιού πρέπει να λαμβάνεται το συντομότερο δυνατό και, κατά προτίμηση, εντός έξι μηνών.

8. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει πάντοτε να φιλοξενούνται σε κατάλληλο κατάλυμα και να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο απόλυτα συμβατό με τα ύψιστα συμφέροντα του παιδιού. Εάν, κατ’ εξαίρεση, δικαιολογείται η κράτηση, θα πρέπει να αποτελεί μόνο το ύστατο μέτρο, για το μικρότερο δυνατό διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τα ύψιστα συμφέροντα του παιδιού.

9. Οι βιώσιμες λύσεις πρέπει να καθορίζονται με βάση την κατά περίπτωση εκτίμηση των ύψιστων συμφερόντων του παιδιού. Θα πρέπει να συνίστανται στην επιστροφή στη χώρα προέλευσης, όπου πρέπει να εξασφαλίζεται η επανένταξη του παιδιού, στην παροχή καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή άλλου νομικού καθεστώτος που επιτρέπει την ένταξη του παιδιού στο κράτος μέλος διαμονής, ή στην επανεγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, χώρες προέλευσης και διέλευσης, διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – πρέπει να συνεργαστούν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ασυνόδευτων ανηλίκων και για τη διασφάλιση της προστασίας του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού.

Αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (EΔΜ) εκπόνησε συγκριτική μελέτη της ΕΕ για τους ασυνόδευτους ανήλικους. Η συγκεφαλαιωτική έκθεση του EΔΜ, καθώς και οι 22 εθνικές εκθέσεις στις οποίες βασίστηκε, διατίθενται στην ιστοσελίδα

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Ειδήσεις σχετικά με τους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Ιστοσελίδα της κυρίας Cecilia Malmström, αρμόδιας Επιτρόπου για εσωτερικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar