Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

Bruxelles, den 6. maj 2010

Europa-Kommissionen opfordrer til bedre beskyttelse af uledsagede mindreårige, der kommer til EU

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en handlingsplan for at give uledsagede mindreårige, der kommer ind i EU, en bedre beskyttelse. Handlingsplanen omfatter fælles krav til værgemål og advokatbistand. Formålet med planen er at fastlægge en fælles europæisk tilgang til at sikre, at de kompetente myndigheder hurtigst muligt, og helst inden for seks måneder, træffer en afgørelse om det enkelte uledsagede barns fremtid. Medlemsstaterne skal først forsøge at opspore det uledsagede barns familie og holde øje med barnets reintegrering i hjemlandet. Hvis det er i barnets tarv, skal medlemsstaterne finde en alternativ løsning, f.eks. ved at tildele international beskyttelsesstatus eller ved at sørge for genbosættelse i EU.

Det er ikke let at danne sig et klart billede af, hvor mange uledsagede mindreårige der kommer til Europa som indvandrere, men antallet af asylansøgninger, der blev indgivet af børn under 18 år, som ikke var ledsaget af en voksen, giver en idé om problemets omfang. Data fra Eurostat viser, at der i 2009 blev indgivet i alt 10 960 ansøgninger af uledsagede mindreårige i 22 medlemsstater (eksklusive Danmark, Frankrig, Polen, Rumænien og Tjekkiet), hvilket svarer til en stigning på 13 % i forhold til 2008, hvor der blev indgivet 9 695 asylansøgninger.

Der er mange årsager til, at uledsagede mindreårige kommer til EU. De flygter fra krige og konflikter, fra fattigdom eller naturkatastrofer, fra diskrimination eller forfølgelse. De sendes af sted af deres familie i håbet om et bedre liv, i håbet om at kunne hjælpe med at forsørge deres familie derhjemme eller i et forsøg på at slutte sig til andre familiemedlemmer, som allerede befinder sig i EU. Nogle er ofre for menneskehandel. I handlingsplanen foreslås en EU-tilgang baseret på tre indsatsområder: forebyggelse af farlig migration og menneskehandel, modtagelsesforhold og processuelle garantier i EU samt identifikation af holdbare løsninger.

"EU må sætte ind øjeblikkeligt for at sørge for uledsagede mindreårige, som er migrationens mest udsatte og sårbare ofre", sagde Cecilia Malström, EU-kommissær for Indre Anliggender. "Sigtet med handlingsplanen er at få fastlagt en fælles og koordineret måde, hvorpå vi kan løse et problem, som forventes at blive værre i de kommende år. Det er meget vigtigt, at medlemsstaterne forpligter sig til at sikre gode modtagelsesforhold samt beskyttelse og integration af uledsagede mindreårige. Princippet om barnets tarv bør altid danne grundlag for de foranstaltninger, der træffes. Vi må koncentrere indsatsen om at få opsporet familien til de mindreårige, som kommer til EU alene, og vi må sørge for tilbagesendelsesvilkår, som gør det muligt for dem at blive genforenet med deres familie."

Handlingsplanen bygger på følgende ti principper:

1. Alle børn skal først og fremmest behandles som børn. Barnets tarv bør være det vigtigste hensyn i alle foranstaltninger vedrørende uledsagede mindreårige.

2. Alle børn skal behandles i overensstemmelse med de regler og principper, der gælder i Den Europæiske Union og dens medlemsstater, navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, FN-konventionen om barnets rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention.

3. Der skal gøres alt for at skabe vilkår, som gør det muligt for børn at vokse op i deres hjemland med gode udsigter til personlig udvikling og ordentlige levevilkår.

4. Børn bør beskyttes mod menneskehandlere og kriminelle grupper og mod andre former for vold og udnyttelse.

5. Der skal gøres alt for at opspore barnets familie og genforene barnet med familien, forudsat at det er i barnets tarv.

6. Børnespecifikke modtagelsesforanstaltninger og processuelle garantier bør gælde fra det øjeblik, hvor barnet findes ved EU's ydre grænser eller i en af medlemsstaterne, indtil der er fundet en holdbar løsning. Værgemål og advokatbistand til barnet er meget vigtigt.

7. Beslutningen om det enkelte barns fremtid bør træffes hurtigst muligt og helst inden for seks måneder.

8. Uledsagede mindreårige bør altid indkvarteres og behandles på en måde, der er i overensstemmelse med barnets tarv. Hvis frihedsberøvelse undtagelsesvist er berettiget, bør den kun anvendes som sidste udvej, i den kortest mulige periode og stadig under størst hensyntagen til barnets tarv.

9. Når der skal findes en holdbar løsning, bør den bygge på en individuel vurdering af, hvad der er i barnets tarv. En løsning kan bestå i enten tilbagesendelse til hjemlandet, hvor reintegrering af barnet bør sikres, i tildeling af international beskyttelsesstatus eller anden retlig status, som gør det muligt for barnet at blive integreret i opholdsstaten, eller i bosætning i Den Europæiske Union.

10. Alle involverede parter – EU-institutioner, medlemsstater, hjem- eller transitlande, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer – bør gå sammen om at gøre en stor indsats for at løse problemet med uledsagede mindreårige og sikre barnets tarv.

Tal og statistikker

Det Europæiske Migrationsnetværk (EMN) har udarbejdet en sammenlignende EU-undersøgelse om uledsagede mindreårige. Den sammenfattende rapport fra EMN, samt de 22 nationale rapporter, som den er baseret på, findes på:

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Webstedet "Justice and Home Affairs Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Kommissær for Indre Anliggender, Cecilia Malmströms hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar