Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/534

V Bruselu, dne 6. května 2010

Evropská komise vyzývá k větší ochraně nezletilých migrantů, kteří přicházejí do EU bez doprovodu

Evropská komise dnes přijala akční plán, aby posílila ochranu nezletilých osob, jež vstupují na území EU bez doprovodu. Plán zahrnuje společné normy pro opatrovnictví a právní zastupování. Jeho cílem je vytvořit společný evropský přístup a zajistit tak, aby příslušné orgány vydávaly rozhodnutí o budoucnosti každé nezletilé osoby bez doprovodu co nejdříve, pokud možno do šesti měsíců. Členské státy by měly u nezletilých bez doprovodu přednostně vyhledávat jejich rodiny a důsledně sledovat opětovné začlenění těchto osob do jejich vlastní společnosti. Je-li to v nejlepším zájmu dítěte, členské státy by měly přistupovat na alternativní řešení včetně znovuusídlení v EU nebo udílení statusu mezinárodní ochrany.

Počet nezletilých, kteří v rámci migrace přicházejí do Evropy bez doprovodu, je těžko zjistitelný, avšak rozsah tohoto problému lze odvodit z žádostí o azyl, jež migranti mladší osmnácti let a bez doprovodu dospělé osoby podali za minulý rok. Podle údajů úřadu Eurostat zažádalo v roce 2009 o azyl ve 22 členských státech (s výjimkou České republiky, Dánska, Francie, Polska a Rumunska) celkem 10 960 nezletilých bez doprovodu, tedy o 13 % více než v roce 2008, kdy bylo těchto žádostí evidováno 9 695.

Důvody, jež přivádějí nezletilé k odchodu do EU, jsou různé. Nezletilí bez doprovodu utíkají před válkou a konflikty, před přírodními katastrofami nebo před chudobou, diskriminací či pronásledováním. K opuštění země je vybízejí jejich rodiny a naděje v lepší život. Nezletilí očekávají, že budou moci z Evropy podporovat své příbuzné doma, nebo se snaží následovat své blízké, kteří již v EU pobývají. Někteří z nich jsou oběťmi obchodování s lidmi. Akční plán navrhuje přístup EU založený na akcích ve třech oblastech: prevenci nebezpečné migrace a obchodu s lidmi, v problematice přijímání migrantů a procesních záruk v EU a v oblasti hledání trvalých řešení.

„Evropa musí okamžitě podniknout kroky k zaopatření nezletilých, kteří přicházejí bez doprovodu a kteří jsou nejohroženějšími a nejzranitelnějšími oběťmi migrace,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci EU Cecilia Malmströmová. „Tento akční plán má vytvořit společný a koordinovaný přístup k problému, jehož rozsah se bude v nadcházejících letech zvyšovat. Je nanejvýš důležité, aby se všechny členské státy ve vztahu k nezletilým osobám bez doprovodu zavázaly k vysoké úrovni norem pro jejich přijímání, ochranu a začleňování. Veškeré kroky by se měly vždy zakládat na zásadě nejlepších zájmů dítěte. U nezletilých, kteří vstupují na území EU sami, se musíme zaměřit na hledání jejich rodin. Nezletilým musíme také poskytnout podmínky k návratu a umožnit jim tak opětovné sloučení s příbuznými.“

Akční plán spočívá na následujících deseti principech:

1. Ke všem dětem je nutno přistupovat především a zejména jako k dětem. V rámci všech opatření týkajících se nezletilých osob bez doprovodu by se měly jako první zvažovat nejlepší zájmy dítěte.

2. Ke všem dětem je třeba přistupovat v souladu s pravidly a zásadami, které platí v Evropské unii a jejích členských státech, zejména v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, Úmluvou OSN o právech dítěte a Evropskou úmluvou o lidských právech.

3. Je třeba vyvíjet veškeré možné úsilí k vytvoření takových podmínek, které by dětem umožňovaly vyrůstat v zemích původu s dobrými vyhlídkami na osobní rozvoj a důstojnou životní úroveň.

4. Děti je třeba chránit před obchodníky s lidmi a jinými zločineckými skupinami, jakož i před dalšími formami násilí či vykořisťování.

5. Je třeba vyvinout maximální úsilí na nalezení rodiny nezletilého a na sloučení dítěte s rodinou, je-li toto v souladu s jeho nejlepšími zájmy.

6. Od chvíle, kdy je dítě nalezeno na vnější hranici členského státu nebo na jeho území, by se měla uplatňovat zvláštní, pro děti uzpůsobená opatření v oblasti přijímaní a procesních záruk, a to tak dlouho, dokud se nenalezne trvalé řešení. Zásadní význam má opatrovnictví a právní zastoupení.

7. Rozhodnutí o budoucnosti každého dítěte je třeba přijmout v nejkratší možné době, pokud možno do 6 měsíců.

8. Nezletilým osobám bez doprovodu by se mělo poskytnout odpovídající ubytování a mělo by se s nimi zacházet způsobem, který je zcela v souladu s jejich nejlepšími zájmy. Lze-li výjimečně ospravedlnit zadržení, mělo by být využito pouze jako nejzazší opatření a po nejkratší možnou dobu, přičemž je v první řadě třeba zohlednit nejlepší zájmy dítěte.

9. Trvalá řešení se určí na základě individuálního posouzení nejlepších zájmů dítěte. Spočívat by měla buď v návratu do země původu, kde je třeba zajistit opětovné začlenění; v přiznání statusu mezinárodní ochrany nebo jiného právního postavení umožňujícího integraci dítěte v členském státě, ve kterém pobývá; nebo ve znovuusídlení dítěte v rámci Evropské unie.

10. Všechny zainteresované strany – orgány EU, členské státy, země původu a tranzitu, mezinárodní organizace a organizace občanské společnosti – by měly spojit své síly, zvýšit úsilí o řešení problému nezletilých osob bez doprovodu a zajistit ochranu nejlepších zájmů dítěte.

Čísla a statistiky

Evropská migrační síť vypracovala Srovnávací studii EU o nezletilých osobách bez doprovodu. Její souhrnná zpráva i 22 vnitrostátních zpráv, z nichž vycházela, je k dispozici na internetové stránce:

http://emn.sarenet.es/Downloads/prepareShowFiles.do;?directoryID=115.

Rubrika aktualit na stránkách pro spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Další informace:

MEMO/10/168

MEMO/10/169


Side Bar