Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/52

Brussel, 26 januari 2010

Staatssteun: Commissie geeft, na aanpassingen, groen licht voor jaarlijkse financieringsregeling Nederlandse publieke omroep

De Europese Commissie heeft conform de EU-regels inzake staatssteun haar goedkeuring gegeven aan de jaarlijkse financieringsregeling voor de Nederlandse publieke omroep, nadat daarin een aantal wijzigingen zijn aangebracht en door de Nederlandse autoriteiten formele toezeggingen zijn gedaan. De toezeggingen houden onder meer in dat de omschrijving van de publieke taakopdracht en de toewijzing van nieuwe-mediadiensten als taak van de publieke omroep worden verduidelijkt en dat de financiering wordt beperkt tot wat nodig is om die publieke taak te vervullen. De Commissie is dus tot de conclusie gekomen dat de toezeggingen afdoende zijn om te garanderen dat de EU-regels inzake staatssteun worden nageleefd.

Commissaris voor concurrentie Neelie Kroes merkte op: "Ik ben tevreden dat de samenwerking tussen Nederland en de Commissie heeft geleid tot het in overeenstemming brengen van de Nederlandse financieringsregeling voor de publieke omroep met de EU-regels inzake staatssteun. De nieuwe regeling zal zorgen voor meer transparantie, evenredigheid en verantwoording en zal de publieke omroep in staat stellen zijn publieke taakopdracht uit te voeren terwijl de publieke financiering tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt."

Sinds 2002 heeft de Commissie van verscheidene commerciële omroepen en andere mediabedrijven klachten ontvangen tegen diverse aspecten van de financieringsregeling voor de Nederlandse publieke omroep. De klagers maakten zich zorgen over de toewijzing van taken en over het ontbreken van een nauwkeurige omschrijving van de publieke taakopdracht, inzonderheid de financiering van online-activiteiten, alsook over de evenredigheid van de financiering.

In maart 2005 stelde de Commissie een eerste onderzoek in en verzocht zij Nederland de rol en de financiering van de publieke omroep te verduidelijken. De Commissie uitte daarbij haar bezorgdheid over een aantal punten, met name de omschrijving van de publieke taakopdracht, in het bijzonder met betrekking tot nieuwe audiovisuele diensten, de toewijzing van nieuwe audiovisuele diensten als taak aan de publieke omroep, en de evenredigheid van de financiering, waarbij zij oog had voor zowel adequate mechanismen ter voorkoming van overcompensatie voor de publieke taak als de naleving van de marktbeginselen (zie IP/05/250 ).

De Nederlandse autoriteiten hebben vervolgens voorstellen overgelegd tot wijziging van de financieringsregeling en hebben een hervorming van de geldende mediawet opgezet, mede om tegemoet te komen aan de eerste bezwaren van de Commissie. In december 2008 trad een nieuwe mediawet in werking.

Na verdere besprekingen tussen de Commissie en de Nederlandse autoriteiten hebben de Nederlandse autoriteiten in november 2009 toezeggingen gedaan om de nieuwe financieringsregeling zo aan te passen dat de naleving van de staatssteunregels gegarandeerd is.

De Nederlandse autoriteiten hebben zich ertoe verbonden vooraf en voldoende gedetailleerd aan te geven wat de omvang is van de publieke taak die aan de publieke omroep zal worden toegewezen. Voorts hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd dat nieuwe audiovisuele diensten, waaronder betaaldiensten, aan een voorafgaande toetsing zullen worden onderworpen voordat zij als taak aan de publieke omroep worden toegewezen. De Nederlandse autoriteiten zullen erop toezien dat deze voorafgaande toetsing op transparante wijze verloopt. In het kader van deze voorafgaande toetsing zullen belanghebbenden worden gehoord en zullen de markteffecten van de nieuwe audiovisuele diensten worden beoordeeld en afgewogen tegen de waarde van de nieuwe diensten voor de Nederlandse samenleving.

De Nederlandse autoriteiten hebben tevens toegezegd dat zij het financieringsmechanisme zullen aanpassen, waarbij de compensatie voor de publieke omroep wordt beperkt om te garanderen dat de publieke financiering niet meer bedraagt dan wat nodig is voor de vervulling van de publieke taak, met controle op overcompensatie.

Zoals in alle andere gevallen zal de Commissie erop toezien dat de toezeggingen op nationaal niveau worden nagekomen.

Dit is het tweede besluit dat wordt genomen op basis van de herziene omroepmededeling van de Commissie van 2 juli 2009 (zie IP/09/1072 ).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit is beschikbaar onder zaaknummer E 5/2005 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie , zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een lijst van de meest recente besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News .


Side Bar