Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/10/523

Bryssel den 5 maj 2010

Miljö: Kommissionen uppmanar Finland att skydda landets hotade sälar

Europeiska kommissionen skickar en första formell underrättelse till Finland för att saimensälen, som är en av världens mest hotade sälarter, inte har tillräckligt skydd. Kommissionen är orolig för att populationen av denna hotade art avtar. Den är i trängande behov av skydd. Kommissionen samarbetar intensivt med de finska myndigheterna för att garantera tillräckligt skydd och se till att naturskyddslagstiftningen genomförs korrekt.

Miljökommissionären Janez Potočnik kommenterade frågan på följande sätt: ”Vi är medvetna om att Finland har gjort stora insatser för att genomföra naturskyddslagstiftningen, och vi välkomnar de framsteg som har gjorts. Det behövs emellertid snabba insatser för att skydda den här viktiga arten, som ingår i Europas rika och värdefulla biologiska mångfald. ”

Första underrättelsen till Finland för bristande skydd av hotade sälar

Kommissionen skickar en första skriftlig varning för att Finland inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda den hotade saimensälen (Phoca hispida saimensis). Populationen av denna hotade sötvattenart, som bara förekommer i sjösystemet Saimen i sydöstra Finland, avtar, och i dag finns det bara cirka 260 exemplar kvar.

Saimensälen är en prioriterad art för bevarandeåtgärder inom ramen för habitatdirektivet1, vilket innebär att det krävs särskilda skyddsområden och strängt skydd för arten.

Inom ramen för nätverket Natura 2000 (EU:s nätverk av naturskyddsområden) har ett antal områden valts ut, och både inom och runt dessa områden gäller obligatoriska och frivilliga fiskebegränsningar. Men en del potentiellt skadliga fiskemetoder är fortfarande tillåtna, och begränsningarna gäller inte i hela Natura 2000-områdena.

Fritidsfiske med nät är vanligt förekommande. Särskilt har drivnät visat sig vara farliga för sälar, och trots begränsningarna verkar det som om många unga och vuxna sälar fångas och drunknar i sådana nät varje år. Sälarna blir dessutom ofta störda, särskilt under fortplantningstiden, och fortplantningsområdena är inte tillräckligt väl skyddade.

Kommissionen anser att även om hållbart fiske i princip är helt förenligt med bestämmelserna i habitatdirektivet så är det nuvarande systemet inte samstämmigt och heltäckande. Det behövs mer målinriktade insatser för att skydda denna viktiga inhemska art. Det är därför som kommissionen skickar en första skriftlig varning till Finland.

Aktuell statistik om överträdelseförfaranden finns på:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

1 :

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.


Side Bar