Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES FI

IP/10/513

Brussel, 5 mei 2010

Fiscale bepalingen: Commissie brengt België, Finland en Frankrijk voor het Europees Hof van Justitie en stuurt Spanje een met redenen omkleed advies

Vandaag heeft de Commissie België, Finland en Frankrijk naar het Europees Hof van Justitie verwezen omdat zij niet hebben voldaan aan eerdere formele verzoeken om diverse fiscale bepalingen te wijzigen. Voorts heeft de Commissie Spanje formeel verzocht zijn regeling inzake successie- en schenkingsrechten aan te passen.

Vrijstelling van belastingen op rente in België

De Commissie heeft besloten België voor het Europees Hof van Justitie te brengen in verband met maatregelen op grond waarvan belastingvrijstelling wordt verleend op rente die door in België gevestigde banken is uitgekeerd, maar niet op rente die door in het buitenland gevestigde banken is uitgekeerd. De rente die Belgische ingezetenen ontvangen op hun spaarcenten, wordt verschillend belast naargelang die rente wordt uitgekeerd door een binnenlandse, dan wel een buitenlandse bank. Alleen voor de door een binnenlandse bank uitgekeerde rente geldt een belastingvrijstelling. Met andere woorden, alleen Belgische ingezetenen met een spaarrekening bij een Belgische bank komen in aanmerking voor dit belastingvoordeel. De Commissie is van oordeel dat de Belgische bepalingen een belemmering vormen voor het vrije verkeer van kapitaal en de vrije dienstverlening.

Bronbelasting op dividenden in Finland

Ook Finland wordt voor het Europees Hof van Justitie gebracht omdat het zich niet heeft geschikt naar een met redenen omkleed advies over wetgeving die buitenlandse pensioenfondsen discrimineert. Op dividenden die aan een niet in Finland gevestigd pensioenfonds worden uitgekeerd door een om fiscale redenen in Finland gevestigde vennootschap, wordt een bronbelasting van 19,5% geheven, berekend op het bruto-inkomen. Voor Finse pensioenfondsen geldt evenwel een speciale belastingregeling: er wordt geen bronbelasting geheven, maar 75% van het inkomen uit dividenden is onderworpen aan een vennootschapsbelasting. Aangezien de nominale vennootschapsbelasting 26% bedraagt, wordt op de aan Finse pensioenfondsen uitgekeerde dividenden een belasting van 19,5% toegepast. Maar die belasting wordt berekend op basis van het netto-inkomen, dus na aftrek van kosten en lopende pensioenverplichtingen. Het reële belastingpercentage voor aan een Fins pensioenfonds uitgekeerde dividenden ligt bijgevolg lager dan 19,5%.

Regeling inzake verlegging van de belastingschuld in Frankrijk

Frankrijk kent een verleggingsregeling in het kader waarvan de cliënt de btw moet betalen indien de leverancier of verkoper niet in het land zelf gevestigd is. Dit is in overeenstemming met de EU-regels. Op grond van een afwijking van deze regeling evenwel mag de verkoper de door zijn cliënten verschuldigde belasting in zijn eigen belastingaangifte declareren, in principe als verleggingsbelasting, en aftrekken van het door hem te betalen bedrag aan btw. Hiertoe moet een niet in Frankrijk gevestigde verkoper zich bij de btw-diensten in Frankrijk laten registreren en een fiscaal vertegenwoordiger ('répondant fiscal') aanwijzen die namens hem de btw declareert en betaalt. Dat is strijdig met de btw-richtlijn waarin is bepaald dat in de EU en in bepaalde derde landen gevestigde belastingplichtigen geen fiscaal vertegenwoordiger voor btw-doeleinden in een andere lidstaat dienen aan te wijzen. Aangezien Frankrijk zich niet heeft geschikt naar het met redenen omkleed advies van de Commissie, wordt deze zaak voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie.

Successie- en schenkingsrechten in Spanje

De Europese Commissie heeft Spanje verzocht zijn regeling inzake successie- en schenkingsrechten, op grond waarvan een hogere belasting wordt opgelegd aan niet-ingezetenen of op buitenlands vermogen, aan te passen. De bepalingen zijn strijdig met het vrije verkeer van werknemers en kapitaal. Spanje krijgt twee maanden de tijd om te reageren op het vandaag meegedeelde met redenen omkleed advies.

Nieuw: Nadere informatie over elk van deze zaken kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm


Side Bar