Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE FI EL

IP/10/510

Bryssel den 5 maj 2010

Transport av farligt gods: kommissionen skickar motiverade yttranden till fem medlemsstater

I dag beslutade Europeiska kommissionen att skicka motiverade yttranden till Finland, Grekland, Irland, Österrike och Storbritannien för ländernas underlåtenhet att anta nationell lagstiftning om landtransport av farligt avfall.

EU-bestämmelserna

Direktiv 2008/68/EC om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar1 antogs 2008 och syftar till att garantera säkra landtransporter av farligt gods. Direktivet överensstämmer med internationella avtal och ska leda till harmoniserade och säkra villkor för all landtransport av farligt gods i EU.

Skälen till dagens åtgärd

Kommissionen beslutade att skicka motiverade yttranden för att Finland, Grekland, Irland, Österrike och Storbritannien inte fullständigt hr införlivat direktivet i nationell lagstiftning. Direktivet skulle ha varit helt införlivat till den 30 juni 2008.

Konkreta följder av att direktivet inte införlivats

Bristande överensstämmelse med gemensamma normer och standarder vid transport av farligt gods kan äventyra säkerheten och medför risker för allmänheten och miljön. Dessutom är lika bestämmelser i alla medlemsstater en förutsättning för en rättvis och fungerande inre marknad för transport av farligt gods.

1 :

Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (OJ L 260, 30.9.2008, p. 13).


Side Bar