Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV EL

IP/10/510

Bryssel 5. toukokuuta 2010

Vaarallisten aineiden kuljetukset: komissio lähettää perustellut lausunnot viidelle jäsenvaltiolle

Euroopan komissio on tänään päättänyt lähettää perustellut lausunnot Suomelle, Kreikalle, Irlannille, Itävallalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, koska nämä eivät ole antaneet riittäviä kansallisia säädöksiä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista.

EU:n säännöt

Vuonna 2008 annetulla direktiivillä 2008/68/EY1 pyritään takamaan vaarallisten aineiden turvallinen kuljetus maanteillä, rautateillä ja sisämaan vesiliikenteessä. Se on alan kansainvälisten sopimusten mukainen ja sillä varmistetaan yhdenmukaiset ja turvalliset edellytykset vaarallisten aineiden kaikille maakuljetuksille EU:ssa.

Päätöksen perusteet

Euroopan komissio päätti lähettää perustellut lausunnot, koska Suomi, Kreikka, Irlanti, Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole kaikilta osin siirtäneet direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöönsä. Direktiivin piti sisältyä kansalliseen lainsäädäntöön kokonaisuudessaan 30. kesäkuuta 2008 mennessä.

Laiminlyönnin seuraukset käytännössä

Yhteisten normien ja standardeiden noudattamatta jättäminen vaarallisten aineiden kuljetuksissa voi vaarantaa turvallisuuden ja aiheuttaa riskejä kansalaisille ja ympäristölle. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetusten oikeudenmukaisten ja toimivien sisämarkkinoiden syntyminen edellyttää, että jäsenvaltioissa sovelletaan samoja sääntöjä.

1 :

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13)


Side Bar