Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES

IP/10/505

Brusel, 5. mája 2010

Práva pacientov: Komisia koná s cieľom chrániť práva pacientov v Španielsku, Dánsku a na Slovensku

Európska komisia sa rozhodla začať proti Španielsku konanie na Súdnom dvore a zaslať Slovensku formálnu žiadosť, aby splnilo svoje záväzky, pokiaľ ide o pravidlá poskytovania náhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte. Žiadosti o vyplatenie náhrady za liečbu v inom štáte EÚ sa španielskym a slovenským pacientom neoprávnene zamietajú. Predkladajú sa im teda faktúry za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktoré by podľa pravidiel EÚ mal uhradiť ich vlastný členský štát. Aj Dánsku sa zašle formálna žiadosť z dôvodu, že odmieta uznávať lekárske predpisy, ktoré vystavili lekári z iných členských štátov (okrem Švédska a Fínska). Žiadosti Komisie sú Slovensku a Dánsku adresované v rámci konaní o porušení právnych predpisov EÚ formou tzv. odôvodnených .

Čo je cieľom predmetných pravidiel EÚ?

Náhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť

Podľa pravidiel EÚ o slobode poskytovania služieb majú pacienti ako príjemcovia služieb všeobecné právo na náhradu nákladov za liečbu v inom členskom štáte. Práva sa líšia v závislosti od toho, či ide o liečbu zahŕňajúcu iba ambulantnú zdravotnú starostlivosť (napr. stomatologické ošetrenie alebo vyšetrenie v ambulancii lekára) alebo o hospitalizáciu (napr. liečba rakoviny).

V prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú pacienti právo na náhradu nákladov za liečbu v inom členskom štáte bez predchádzajúceho povolenia za podmienky, že v ich vlastnom členskom štáte sa daná liečba sa bežne uhrádza.

V prípade nemocničného ošetrenia môže členský štát naopak vyžadovať predchádzajúce povolenie na liečbu, pokiaľ existuje jasný a transparentný systém na vydávanie povolení. Povolenie však možno zamietnuť iba vtedy, ak v členskom štáte pacienta možno bezodkladne získať rovnaké alebo rovnocenné ošetrenie.

Uznávanie lekárskych predpisov vystavených v iných členských štátoch

Podľa pravidiel EÚ o slobode poskytovania služieb by členské štáty mali uznávať lekárske predpisy vystavené lekármi v iných členských štátov. Podmienky prístupu k povolaniu lekára sa zharmonizovali a členské štáty sú povinné ich uznávať. Ak pacientovi predpíše liek lekár pôsobiaci v inom členskom štáte, lekáreň má postupovať rovnako, ako keby liek predpísal lekár v členskom štáte, kde má predmetná lekáreň sídlo.

Akým spôsobom porušili tieto pravidlá Španielsko, Slovensko a Dánsko?

Španielsko

V súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi prepláca Španielsko hospitalizáciu alebo ambulantné vyšetrenie iba v prípade „ohrozenia života“, čo je v rozpore s právami pacienta v rámci slobody poskytovania služieb. Okrem toho podľa nariadenia 1408/71 o systémoch sociálneho zabezpečenia je Španielsko povinné udeliť povolenie na liečbu v zahraničí, ak sú splnené podmienky ustanovené v tomto nariadení. Španielsko napriek tomu systematicky odmieta preplácať náklady za hospitalizáciu, ak sa žiadosť o povolenie predloží neskoro, t. j. počas liečby v inom členskom štáte alebo po jej skončení, čo je podľa Komisie neracionálne.

Slovensko

Podľa slovenských právnych predpisov slovenskí pacienti nemajú istotu, že sa im preplatia náklady za liečbu v iných členských štátoch v súlade so zásadou slobody poskytovania služieb.

Dánsko

Dánske právo neumožňuje uznávanie lekárskych predpisov, ktoré vystavil lekár v inom členskom štáte (okrem Švédska a Fínska). Dánske orgány obhajujú svoj prístup dôvodmi verejného zdravia. Komisia s týmto tvrdením nesúhlasí najmä preto, že lieky sa vydávajú na základe predloženia lekárskeho predpisu legálne vystaveného lekárom v inom členskom štáte. Okrem toho švédske a fínske predpisy sa už istý čas uznávajú bez toho, aby dochádzalo k negatívnemu účinku v zmysle tvrdenia dánskych orgánov.

Komisia nespochybňuje právo lekárnikov nevydať liek v prípade, že existuje vážna a podložená pochybnosť o pravosti predpisu. Pri predložení lekárskeho predpisu však nemožno zamietnuť vydať liek len preto, že lekár, ktorý predpis vystavil, sídli v inom členskom štáte..

Ako na občanov EÚ doliehajú dôsledky tohto porušovania?

Španielsko a Slovensko

Španielskym pacientom sa odopiera právo na náhradu za náklady za poskytnutie ambulantného vyšetrenia v inom členskom štáte, hoci to isté vyšetrenie by sa im preplatilo, keby sa poskytlo v Španielsku. Pokiaľ ide o nemocničnú starostlivosť, pacienti musia v niektorých prípadoch zaplatiť vysoké sumy iba preto, že nepožiadali o predchádzajúce povolenie.

Podobne si ani slovenskí pacienti nemôžu byť istí, či sa im preplatia náklady za liečbu v inom členskom štáte v súlade so zásadou slobody poskytovania služieb.

Dánsko

Práva pacientov na uznanie predpisov vystavených v inom členskom štáte sú obmedzené. Rovnako sú obmedzené práva lekárov so sídlom mimo Dánska pri vystavovaní predpisov dánskym pacientom.

Aké budú ďalšie kroky?

Prípad Španielska bol postúpený Súdnemu dvoru. Súd riadnym postupom rozhodne, či bude Španielsko musieť zmeniť svoje zákony. Žiadosti Komisie adresované Slovensku a Dánsku majú zatiaľ podobu „odôvodnených stanovísk“, ktoré predstavujú druhú fázu konania o porušení právnych predpisov. Ak príslušný členský štát neposkytne uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, Komisia môže predložiť prípad súdu.

Konanie o porušení právnych predpisov

Podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) má Európska komisia právomoc podniknúť právne kroky (známe ako konanie o porušení právnych predpisov) proti členskému štátu, ktorý si neplní svoje povinnosti podľa pravidiel EÚ. Tieto konania pozostávajú z troch fáz. Ak sa Komisia obáva, že dochádza k porušeniu právnych predpisov EÚ, dostane členský štát formálne oznámenie, v ktorom sa žiadajú informácie. Členský štát je povinný odpovedať v lehote dvoch mesiacov. Ak sa obavy Komisie o porušení právnych predpisov EÚ potvrdia, Komisia pošle odôvodnené stanovisko, v ktorom žiada členský štát, aby dosiahol súlad s právnymi predpismi EÚ v lehote dvoch mesiacov. V prípade, že odpoveď členského štátu nie je uspokojivá, môže Komisia predložiť prípad Súdnemu dvoru v Luxemburgu. Ak súd vysloví rozhodnutie proti členskému štátu a členský štát sa tomuto rozhodnutiu nepodrobí, Komisia môže od súdu žiadať, aby príslušnej krajine uložil pokutu.

Viac informácií

Voľný pohyb služieb:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/principles_en.htm

Najaktuálnejšie informácie týkajúce sa konaní o porušení právnych predpisov vo všetkých členských štátoch sú dostupné na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar