Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/501

V Bruselu, dne 5. května 2010

Veřejné zakázky: Komise vyzývá Českou republiku, aby dodržovala pravidla pro zadávání veřejných zakázek na vojenská letadla

Evropská komise dnes v zájmu zajištění spravedlivého přístupu k veřejným zakázkám požádala Českou republiku, aby plnila svoji povinnost a udělovala veřejné zakázky na dodávky na základě veřejných nabídkových řízení. Evropská komise se obává, že Česká republika porušila předpisy EU o zadávání veřejných zakázek, když nezpřístupnila výběrové řízení na čtyři vojenská taktická dopravní letadla konkurenci v rámci celé EU. Tyto předpisy mají v Evropě zaručovat spravedlivou hospodářskou soutěž v oblasti veřejných zakázek a tím vytvářet příležitosti pro evropské společnosti a zajišťovat co nejúčinnější využívání veřejných peněz. Pokud nejsou náležitým způsobem provedeny, hrozí riziko uzavřeného trhu a plýtvání veřejnými prostředky. Komise Českou republiku žádá formou odůvodněného stanoviska. Neposkytnou-li orgány ČR do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru.

Co je účelem dotčeného předpisu EU?

Při zadávání veřejných zakázek se ukazuje, jak veřejné orgány hospodaří s veřejnými finančními prostředky. Patří sem nákupy veškerého zboží a služeb od kávy po počítačové systémy, čistírny odpadních vod, stavbu lodí nebo poradenské služby. Celková výše veřejných zakázek v EU se odhaduje přibližně na 17 % HDP Unie. Otevřená a transparentní nabídková řízení vyžadovaná podle předpisů EU o veřejných zakázkách zajišťují větší hospodářskou soutěž, vyšší záruky proti korupci, lepší služby a účinnější využívání prostředků v zájmu daňových poplatníků.

Jak Česká republika nedodržuje tyto předpisy a proč má tato skutečnost negativní dopad na občany a obchod?

Podle evropské směrnice 2004/18/ES o veřejných zakázkách musí zadávání veřejných zakázek probíhat na základě nabídkového řízení na úrovni celé EU. Směrnice však povoluje výjimku z této povinnosti v případech, kdy veřejný zadavatel kupuje specifický vojenský materiál a veřejné nabídkové řízení by ohrozilo základní bezpečnostní zájmy dotyčného členského státu.

V dubnu 2008 zadalo české ministerstvo obrany veřejnou zakázku na čtyři vojenská taktická dopravní letadla CASA-295M v hodnotě 132 milionů eur přímo, aniž by uspořádalo nabídkové řízení. České orgány se domnívaly, že není zapotřebí žádného veřejného nabídkového řízení, jelikož se letadla budou používat zejména na vojenské mise České republiky, tj. za účelem ochrany základních bezpečnostních zájmů státu.

Členský stát se však může rozhodnout nevyhlásit toto řízení, pouze pokud by nabídkové řízení jako takové představovalo ohrožení jeho základních bezpečnostních zájmů. Podle názoru Komise Česká republika zabránila řádné hospodářské soutěži na evropském trhu tím, že zadala takovou veřejnou zakázku bez náležitého nabídkového řízení, a mohla tak plýtvat penězi daňových poplatníků, aniž by si vyžádala další konkurenční nabídky. Jelikož Česká republika neposkytla žádnou uspokojivou odpověď, proč by zahájení nabídkového řízení představovalo ohrožení ochrany základních bezpečnostních zájmů státu, rozhodla Komise přikročit ke druhé fázi formálního řízení o nesplnění povinnosti, a to vydáním odůvodněného stanoviska.

Řízení o nesplnění povinnosti

Podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie může Evropská komise proti členskému státu, který neplní své povinnosti podle předpisů EU, zahájit řízení známé jako řízení o nesplnění povinnosti. Toto řízení se skládá ze tří fází. Obává-li se Komise, že mohlo dojít k porušení práva EU, obdrží členský stát v první fázi výzvu k poskytnutí informací, na niž musí do dvou měsíců odpovědět. Pokud se obavy Komise ohledně porušení právního předpisu EU potvrdí, zašle Komise odůvodněné stanovisko, ve kterém členský stát žádá, aby do dvou měsíců zajistil soulad s právem EU. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru v Lucembursku. Pokud Soudní dvůr rozhodne proti členskému státu a členský stát se rozhodnutím Soudu nebude řídit, může Komise Dvůr rovněž požádat, aby dotčenému státu uložil pokutu.

Další informace

Veřejné zakázky:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Nejnovější informace o řízeních o nesplnění povinnosti, která se týkající všech členských států:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar