Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/495

Brusel, 5. máj 2010

Jarná prognóza na roky 2010 – 2011: v EÚ dochádza k postupnému oživeniu hospodárstva

Jarná prognóza Komisie potvrdzuje, že v EÚ dochádza k oživeniu hospodárstva. Potom, ako hospodárstvo EÚ prešlo najhlbšou recesiou vo svojej histórii, malo by začať opäť rásť, a to o 1 % v roku 2010 a o 1¾ % v roku 2011. To znamená, že pre tento rok Komisia revidovala svoju prognózu z jesene o ¼ percentuálneho bodu smerom nahor, pretože krajiny EÚ môžu ťažiť zo silnejšieho vonkajšieho hospodárskeho prostredia. Slabým domácim dopytom sa však stále brzdí ďalšie oživenie. Predpokladá sa, že rýchlosť oživenia hospodárstva sa bude medzi jednotlivými členskými štátmi líšiť a to v závislosti od toho, v akej situácii sa štáty nachádzajú a aké politiky vykonávajú. Podmienky na trhu práce v poslednej dobe vykazujú známky stabilizácie a predpokladá sa, že maximálna miera nezamestnanosti bude v tomto roku nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo, no napriek tomu sa v celej EÚ bude pohybovať na úrovni okolo 10 %. Dočasné fiškálne opatrenia, ktoré sa zaviedli, boli pre zvrátenie vývoja hospodárstva EÚ kľúčové, prispeli však aj k deficitu verejných financií, ktorý by mal v roku 2010 narásť na 7 ¼ % HDP a potom v roku 2011 mierne klesnúť.

Olli Rehn, komisár EÚ pre hospodárske a menové záležitosti uviedol: „Lepšie vyhliadky hospodárskeho rastu v tomto roku sú pre Európu dobrou správou. Teraz musíme zaistiť, aby tento rast negatívne neovplyvnili riziká spojené s finančnou stabilitou. Udržateľný rast vyžaduje odhodlané úsilie o fiškálnu konsolidáciu a reformy, ktoré podporia produktivitu a zamestnanosť.“

Hospodárska recesia sa v EÚ skončila v treťom štvrťroku 2009, z veľkej časti vďaka mimoriadnym krízovým opatreniam, ktoré sa zaviedli v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva, ale aj vďaka niektorým ďalším dočasným faktorom. Aj napriek počiatočnému rýchlemu nástupu prebieha oživenie v porovnaní s podobnými situáciami v minulosti postupnejšie. Vzhľadom na výnimočnosť nedávnej krízy to však neprekvapuje. Cyklické oživenia po finančných krízach zvyknú byť miernejšie, než by boli za iných okolností. Podobne ako ostatné rozvinuté krajiny, aj EÚ bude ešte nejaký čas čeliť dôsledkom krízy.

Po kríze sa očakáva postupné oživenie

Hoci krátkodobé perspektívy rastu ostávajú celkovo skôr skromné, v porovnaní s jesennou prognózou možno pozorovať mierne zlepšenie, a to v dôsledku silnejšieho celkového rastu hospodárskych činností a obchodu na konci minulého roku, ako aj lepšieho vonkajšieho výhľadu. Okrem toho, hospodárstvo EÚ bude naďalej čeliť problémom na viacerých frontoch, čo zrejme povedie k tomu, že sa zníži dopyt. Profil tohto oživenia pravdepodobne do istej miery ovplyvnia viaceré dočasné faktory, či už to budú faktory spojené s počasím, faktory cyklov konjunktúry alebo faktory vyvolané vykonávanými politikami.

Keď pominú tieto účinky, očakáva sa, že HDP bude stabilnejší až ku koncu roka 2010. Vyplýva to z ešte stále nízkej úrovne využívania kapacity, zo znižovania pákového efektu a zvýšenej nechuti riskovať, čo brzdí investovanie, a z pomalého rastu súkromnej spotreby. Rast spotreby je obmedzený aj slabým rastom miezd a zamestnanosti a v mnohých krajinách aj nápravnými opatreniami na trhu s nehnuteľnosťami.

Trh práce a verejné financie pod tlakom

Aj keď vplyv hospodárskej krízy na trh práce EÚ je veľký, zdá sa, že je o niečo menší ako sa očakávalo, a to vďaka uplatneniu krátkodobých opatrení a hromadeniu pracovnej sily v niektorých členských štátoch. Táto situácia je však aj výsledkom reforiem z minulosti. Nedávno sa začali objavovať znaky stabilizácie a vyhliadky sú v súčasnosti v porovnaní s jeseňou lepšie. Miera zamestnanosti však v dôsledku zvyčajného rozdielu medzi vývojom reálneho hospodárstva a vývojom na trhu práce aj tento rok klesne asi o 1 % a začne rásť až v priebehu roku 2011. Podľa prognóz sa miera nezamestnanosti v EÚ stabilizuje na úrovni okolo 10 %, teda o pol percentuálneho bodu nižšie, ako sa predpokladalo na jeseň minulého roku, hoci sa situácia v rôznych členských štátoch môže výrazne líšiť.

Recesia mala najväčší vplyv na verejné financie. V dôsledku pôsobenia automatických stabilizačných faktorov a diskrečných opatrení prijatých v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva s cieľom podporiť hospodárstvo, sa deficit verejných financií od roku 2008 strojnásobil. Očakáva sa, že tento rok dosiahne v EÚ maximálnu hodnotu (7¼ % HDP) a mierne sa zníži v roku 2011 (na približne 6½ %). Táto situácia je dôsledkom ukončenia lehoty dočasných podporných opatrení a oživenia činnosti. Miera zadlženia zrejme bude naďalej rásť. Celkovo vysoký a neustále narastajúci verejný dlh je najdlhšie trvajúcim dedičstvom tejto krízy a bude ovplyvňovať hospodárstvo ešte dlho za horizontom súčasnej predpovede.

Inflácia zrejme zostane aj naďalej nízka

Inflácia spotrebiteľských cien sa odrazila od veľmi nízkych hodnôt zaznamenaných v minulom roku. Pretrvávajúcim útlmom v hospodárskej činnosti sa však nárast miezd ako aj inflácia udržia v prijateľných medziach a čiastočne sa vyváži predpokladaný nárast cien komodít a slabšie euro v eurozóne. Inflácia HICP dosiahne v EÚ v priemere 1¾ % v tomto ako aj v budúcom roku (v eurozóne to bude 1½ % v roku 2010 a 1¾ % v roku 2011).

Neistota je stále vysoká, riziká sú v podstate vyrovnané

V otázke oživenia hospodárstva EÚ panuje i naďalej veľká neistota, čo možno ilustrovať na príklade nedávneho napätia na trhoch so štátnymi dlhopismi. Prognóza je taktiež neistá a obsahuje vcelku vyvážené riziká. Keďže hospodárstvo sa dostáva z recesie sprevádzanej finančnou krízou, oživenie hospodárstva je závislé predovšetkým od dobrej situácie na finančných trhoch, ktorá sa musí znovu pevne nastoliť. Obnovený nárast globálnej nerovnováhy by mohol takisto ovplyvniť perspektívy rastu v Európe.

Aj napriek očividným známkam stabilizácie sa predpokladá, že situácia na trhu práce ostane aj naďalej krehká. Vývoj v tejto oblasti bude mať kľúčový význam pre proces oživenia v EÚ a mohol by byť potenciálnym zdrojom rizík spojených so zhoršením situácie alebo vyplývajúcich z lepších výsledkov než sa očakávalo, a to aj v závislosti od účinnosti politických opatrení. Nárast rozvíjajúcich sa trhov a z toho vyplývajúce oživenie obchodu by na druhej strane mohli posilniť hospodárstvo EÚ viac, ako sa v súčasnosti očakáva. Nedávny náhly nárast dôvery (najmä v oblasti výroby) poukazuje na niektoré riziká v krátkodobom horizonte, vyplývajúce z lepších výsledkov než sa očakávalo. Možno očakávať, že úspešné ukončenie finančnej pomoci Grécku povedie k zvýšeniu dôvery investorov i spotrebiteľov. Riziká v oblasti výhľadu inflácie sú tak isto vcelku vyvážené.

Tabuľky a kompletné znenie prognózy nájdete na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar