Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/495

Bruksela, dnia 5 maja 2010 r.

Wiosenna prognoza na lata 2010-11: stopniowe ożywienie koniunktury w UE

Wiosenna prognoza Komisji potwierdza, że trwa poprawa koniunktury w UE. Po wyjściu z największej recesji w swojej historii gospodarka UE ma zanotować wzrost o 1% w 2010 r. i 1,75% w 2011 r. Oznacza to korektę w górę o 0,25 punktu procentowego w tym roku w stosunku do jesiennej prognozy Komisji, ponieważ państwa UE korzystają z poprawy koniunktury zewnętrznej. Słaby popyt wewnętrzny pozostaje jednak czynnikiem ograniczającym poprawę koniunktury. Tempo tej poprawy pozostaje zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich, co stanowi odzwierciedlenie ich indywidualnych uwarunkowań i realizowanej polityki. W ostatnim okresie sytuacja na rynku pracy ustabilizowała się w pewnym stopniu, a stopa bezrobocia osiągnie w tym roku wartość szczytową na poziomie niższym niż wcześniej prognozowany, jednak będzie się ona kształtowała w UE w granicach 10%. Wprowadzone tymczasowe środki polityki budżetowej odegrały kluczową rolę w poprawie sytuacji gospodarczej, jednak spowodowały również zwiększenie deficytu publicznego, który w 2010 r. ma wzrosnąć do poziomu 7,25% PKB, zanim zanotuje niewielki spadek w 2011 r.

„Lepsza perspektywa osiągnięcia wzrostu gospodarczego w tym roku to dobra wiadomość dla Europy. Musimy teraz dopilnować, aby wzrost nie ucierpiał wskutek zagrożeń związanych ze stabilnością finansową. Utrzymanie trwałego wzrostu wymaga zdecydowanych działań na rzecz konsolidacji budżetowej oraz reform, które zwiększą produktywność i zatrudnienie”, powiedział Oli Rehn, komisarz ds. gospodarczych i walutowych.

Koniec recesji gospodarczej nastąpił w UE w trzecim kwartale 2009 r., w znacznej mierze stało się tak dzięki wyjątkowym działaniom kryzysowym wprowadzonym w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej, ale również dzięki innym czynnikom o charakterze przejściowym. Po okresie początkowego ożywienia poprawa koniunktury następuje w sposób bardziej stopniowy niż w przypadku poprzednich sytuacji, w których odnotowywano wzrost gospodarczy. Nie jest to zaskoczeniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę niespotykany charakter ostatniego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Cykliczne ożywienia gospodarcze następujące po kryzysach finansowych są zwykle mniej wyraźne niż w innych sytuacjach. Podobnie jak inne kraje rozwinięte UE będzie się przez pewien czas borykać ze skutkami kryzysu.

Po kryzysie nastąpi stopniowe ożywienie

Chociaż ogólne krótkoterminowe prognozy wzrostu pozostają skromne, przewiduje się nieznaczną poprawę wyników w porównaniu z jesienną prognozą. Jest to skutkiem silniejszego ożywienia w światowej gospodarce i światowym handlu na przełomie roku oraz lepszych perspektyw zewnętrznych. W dłuższej perspektywie, gospodarka UE napotka na kilku frontach na trudności, które spowodują ograniczenie popytu. Na charakter obecnego ożywienia gospodarczego może mieć do pewnego stopnia wpływ szereg czynników przejściowych związanych z pogodą, cyklicznością procesów gospodarczych bądź polityką.

W miarę zmniejszania się wpływu tych czynników, oczekuje się wzmocnienia wzrostu PKB dopiero pod koniec 2010 r. Jest to skutkiem pozostającego na bardzo niskim poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych, delewarowania i wzmożonej awersji do ryzyka, które utrudniają inwestycje, oraz ograniczonego wzrostu konsumpcji. Czynnikami ograniczającymi wzrost konsumpcji są niski wzrost płac i niski wzrost zatrudnienia, a w niektórych państwach również korekta na rynku mieszkaniowym.

Rynek pracy i finanse publiczne pod presją

Chociaż wpływ kryzysu gospodarczego na rynek pracy w UE jest znaczny, to wydaje się nieco mniejszy niż początkowo przewidywano. Taki stan rzeczy jest skutkiem zastosowania środków krótkoterminowych i zatrzymywania pracowników w niektórych państwach członkowskich, jak również przeprowadzonych reform. W ostatnim okresie pojawiły się oznaki stabilizacji a prognoza jest obecnie nieco lepsza niż prognoza jesienna. Jednakże zgodnie z normalnym opóźnieniem pomiędzy rozwojem sytuacji w gospodarce realnej i na rynku pracy zatrudnienie zmniejszy się nadal o około 1% w tym roku, i zacznie rosnąć dopiero w 2011 r. Przewiduje się, że stopa bezrobocia ustabilizuje się w UE na poziomie bliskim 10%, innymi słowy pół procenta niżej niż prognozowano jesienią ubiegłego roku, chociaż występują wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi.

Recesja ma znaczny wpływ na finanse publiczne. Na skutek działania automatycznych stabilizatorów i środków uznaniowych zastosowanych, aby wspierać gospodarkę w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej, deficyt budżetowy uległ potrojeniu w okresie od 2008 r. Przewiduje się, że w tym roku osiągnie on w UE najwyższy poziom (7,25% PKB), a w 2011 r. nastąpi jego nieznaczna poprawa (do poziomu około 6,5%). Będzie to skutkiem wygaśnięcia tymczasowych środków wsparcia i wzrostu aktywności gospodarczej. Oczekuje się jednak, że wskaźnik zadłużenia będzie wykazywał tendencję wzrostową. Dług publiczny, który kształtuje się średnio na wysokim poziomie i rośnie, pozostaje najbardziej długotrwałym skutkiem kryzysu; będzie miał on wpływ na gospodarkę w okresie wykraczającym daleko poza obecne ramy prognozowania.

Inflacja pozostanie na niskim poziomie

Inflacja cen konsumpcyjnych odnotowała nieznaczny wzrost w porównaniu z jej bardzo niskim poziomem w ubiegłym roku. Mający jeszcze miejsce zastój w gospodarce będzie jednak prawdopodobnie ograniczał wzrost płac i inflacji, częściowo rekompensując wzrost cen towarów i skutki słabego euro w strefie euro. Prognozuje się, że inflacja HICP wyniesie średnio 1,75% w UE w roku bieżącym i następnym (oraz odpowiednio 1,5% oraz 1,75% w strefie euro).

Poziom niepewności nadal wysoki, ryzyko zasadniczo zrównoważone

Poprawie koniunktury w UE nadal towarzyszy wysoki poziom niepewności, którego przykładem są ostatnie trudności na rynkach obligacji państwowych. Prognoza jest również obarczona niepewnością, natomiast ryzyko jest zasadniczo zrównoważone. W miarę jak gospodarka wychodzi z recesji, której towarzyszył kryzys finansowy, poprawa koniunktury opiera się przede wszystkim na stabilności rynków finansowych, którą należy przywrócić. Również ponowne powiększanie się globalnego braku równowagi może mieć wpływ na prognozy wzrostu gospodarczego w Europie.

Niezależnie od widocznych oznak stabilizacji przewiduje się utrzymanie stagnacji na rynku pracy. Rozwój sytuacji w tym zakresie będzie miał kluczowe znaczenie dla procesu poprawy koniunktury w UE i może być potencjalnym źródłem ryzyka związanego z pogorszeniem sytuacji lub lepszych niż oczekiwano wyników, w zależności od skuteczności środków politycznych. Z drugiej strony ożywienie na rynkach rozwijających się i będąca jego skutkiem poprawa obrotów handlowych mogą spowodować dalsze wzmocnienie gospodarki UE wykraczające poza obecne oczekiwania. Niedawny wzrost zaufania (szczególnie w zakresie produkcji) wskazuje na krótkoterminowe pozytywne trendy dotyczące wzrostu. Oczekuje się, że skuteczne zapewnienie wsparcia finansowego dla Grecji przyniesie wzrost zaufania inwestorów i konsumentów. Ryzyko dotyczące prognoz w zakresie inflacji jest również zasadniczo zrównoważone.

Zob. tabele poniżej i pełną prognozę na stronie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar