Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/495

Bryssel 5.5.2010

Kevään talousennuste 2010–2011: talouden vähittäinen elpyminen etenee EU:ssa

Komission kevään talousennusteessa vahvistetaan, että talouden elpyminen etenee EU:ssa. EU:n talouden odotetaan historiansa syvimmän taantuman jälkeen kasvavan 1 % vuonna 2010 ja 1¾ % vuonna 2011. Komission viime syksyn ennustetta tälle vuodelle on siis tarkistettu ylöspäin ¼ prosenttiyksikköä. Tämä perustuu siihen, että EU-maat hyötyvät ulkoisen tilanteen kohentumisesta. Edelleen vaisu kotimaankysyntä jarruttaa kuitenkin elpymistä jatkossa. Elpymisvauhti vaihtelee jäsenvaltioiden välillä riippuen maiden yksittäisestä tilanteesta ja valitusta politiikasta. Työmarkkinatilanteessa on viime aikoina havaittu vakiintumisen merkkejä: työttömyysasteen täksi vuodeksi osuvan huipun odotetaan jäävän aiemmin ennakoitua pienemmäksi. Se on kuitenkin lähes 10 % koko EU:ssa. Tilapäisillä finanssipoliittisilla tukitoimilla on onnistuttu kääntämään EU:n talous nousuun, mutta ne ovat samalla kasvattaneet julkisen talouden alijäämää. Alijäämän odotetaan saavuttavan 7¼ % suhteessa BKT:hen vuonna 2010 ja supistuvan hieman vuonna 2011.

”Parannus tämän vuoden talouskasvunäkymissä on hyvä uutinen Euroopalle. Meidän on nyt varmistettava, etteivät rahoitusvakauteen liittyvät riskit horjuta kasvua. Kestävä kasvu edellyttää päättäväistä julkisen talouden vakauttamista ja uudistuksia, jotka parantavat tuottavuutta ja työllisyyttä", totesi talous- ja raha-asioista vastaava EU-komissaari Olli Rehn.

Talouden taantuma päättyi EU:ssa vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Se on suurelta osin Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti toteutettujen poikkeuksellisten kriisitoimenpiteiden ansiota, mutta tilanteeseen vaikuttivat myös eräät muut tilapäiset tekijät. Alkukiihdytyksen jälkeen elpyminen on osoittautumassa verkkaisammaksi kuin aiempina nousukausina. Se ei ole yllätys, jos ajatellaan menneen laskusuhdanteen poikkeuksellista vakavuutta. Finanssikriisien jälkeiset suhdannenousut ovat yleensäkin loivempia verrattuna muunlaisiin olosuhteisiin. Muiden teollisuusmaiden tapaan EU kärsii kriisin jälkimainingeista vielä jonkin aikaa.

Odotettavissa verkkaista kriisinjälkeistä elpymistä

Vaikka lyhyen aikavälin kasvunäkymät ovat kaiken kaikkiaan edelleen vaisut, syksyn ennusteeseen verrattuna on odotettavissa pientä parannusta, sillä maailmanlaajuinen toiminta ja kauppa piristyivät selvemmin vuodenvaihteessa ja ulkoiset näkymät kohenivat. Jatkossa EU:n talous joutuu vastatuuleen monella rintamalla, mikä jarruttaa kysyntää. Elpymisen nopeuteen vaikuttavat todennäköisesti jossain määrin eräät sääolosuhteisiin, suhdanteisiin ja valittuun politiikkaan liittyvät tilapäiset tekijät.

Kun nämä vaikutukset lievenevät, BKT:n odotetaan lähtevän vankempaan kasvuun, Se ei kuitenkaan tapahdu ennen vuoden 2010 loppua, sillä kapasiteetin käyttöaste on edelleen hyvin alhainen, velkavipua puretaan ja riskejä vältellään yleisesti, mikä rajoittaa investointeja. Myös yksityisen kulutuksen kasvu on vaisua. Kulutuksen kasvua hillitsevät myös palkkojen ja työllisyyden hidas kasvu sekä monissa maissa asuntomarkkinoiden korjausliike.

Työmarkkinat ja julkinen talous kovassa paineessa

Talouskriisin vaikutukset EU:n työmarkkinoihin ovat tuntuvat, mutta ne jäävät hieman pelättyä pienemmiksi lyhyen aikavälin tukitoimien ansiosta ja eräissä jäsenvaltioissa myös siksi, että työvoimasta pidetään kiinni. Tilanteessa näkyvät myös aiempien uudistusten tulokset. Viime aikoina on näkynyt vakiintumisen merkkejä, ja näkymät ovat hieman paremmat kuin syksyn ennusteessa. Työmarkkinat reagoivat kuitenkin yleensä reaalitalouden tapahtumiin pienellä viiveellä, joten työllisyyden ennustetaan edelleen supistuvan noin 1 % tänä vuonna ja lähtevän nousuun vasta vuoden 2011 kuluessa. Työttömyysasteen odotetaan koko EU:ssa vakiintuvan noin 10 %:iin – se on puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin syksyllä ennakoitiin – mutta tilanne vaihtelee suuresti eri jäsenvaltioissa.

Julkinen talous on kärsinyt taantumasta suuresti. Julkisen talouden alijäämä on automaattisten vakauttajien toiminnan ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisten harkinnanvaraisten talouden tukitoimien seurauksena kolminkertaistunut vuodesta 2008. Sen odotetaan nousevan EU:ssa huippulukemiin tänä vuonna (7¼ %:iin suhteessa BKT:hen) mutta supistuvan hieman vuonna 2011 (noin 6½ %:iin), kun tilapäiset tukitoimet lopetetaan ja talouden toiminta vilkastuu. Velkasuhteen ennakoidaan jatkavan kasvuaan. Keskimäärin suuri ja koko ajan kasvava julkisen talouden velka on kriisin pitkäaikaisin seuraus: se vaikuttaa talouteen vielä pitkään ennusteen kattaman ajanjakson jälkeenkin.

Inflaatio pysynee alhaisena

Kuluttajahintojen inflaatio on kiihtynyt hieman viime vuoden erittäin alhaisista luvuista, mutta talous käy edelleen vajaateholla, joten palkkojen kasvu ja inflaatio pysynevät kurissa. Tämä kompensoi osittain hyödykkeiden hinnoissa odotettua nousua ja heikompaa euroa euroalueella. YKHI-inflaation ennustetaan olevan keskimäärin 1¾ % tänä ja ensi vuonna EU:ssa (euroalueella 1½ % tänä vuonna ja 1¾ % ensi vuonna).

Epävarmuus edelleen vallalla, riskit jokseenkin tasapainossa

EU:n talouden elpymiseen liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä, joista kertoo esimerkiksi viimeaikainen hermostuneisuus joukkovelkakirjamarkkinoilla. Myös ennuste on jossain määrin epävarma, ja siihen liittyy jokseenkin tasapainossa olevia riskejä. Kun talous nousee taantumasta, johon on liittynyt finanssikriisi, elpyminen riippuu ratkaisevasti finanssimarkkinoiden vakaudesta, jonka juurruttamiseksi on vielä tehtävä työtä. Euroopan kasvunäkymät saattavat myös heikentyä, jos maailmantalouden epätasapaino pahenee uudelleen.

Ilmeisistä vakiintumisen merkeistä huolimatta työmarkkinatilanteen ennakoidaan jatkuvan heikkona. Työmarkkinoiden tapahtumat ovat keskeisiä EU:n elpymisprosessille, ja ne saattavat ohjata kehitystä alas- tai ylöspäin riippuen myös poliittisten toimenpiteiden tehokkuudesta. Toisaalta kehittyvien talouksien markkinoiden elpyminen ja siitä seuraava kaupan piristyminen voisi vauhdittaa EU:n taloutta enemmänkin kuin nyt ennakoidaan. Luottamuksen viimeaikainen vahvistuminen (etenkin teollisuuteen) viittaa siihen, että kehitys saattaa lyhyellä aikavälillä olla suotuisampaa. Kreikan taloudellisen tukioperaation onnistumisen voidaan odottaa parantavan sijoittajien ja kuluttajien luottamusta. Myös inflaationäkymiin liittyvät riskit ovat jokseenkin tasapainossa.

Ks. jäljempänä olevat taulukot ja ennuste kokonaisuudessaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar