Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/495

Brussels, 5 May 2010

Kevadprognoos 2010–2011: ELi majandus elavneb järk-järgult

Komisjon kinnitab oma kevadprognoosis, et ELi majandus on järk-järgult elavnemas. Oodatakse, et pärast ajaloo sügavaimat langust kasvab ELi majandus 2010. aastal 1% ja 2011. aastal 1,75%. Komisjoni sügisprognoosi on seega korrigeeritud 0,25 protsendipunkti võrra ülespoole, kuna väliskeskkond on ELi riikide jaoks paranenud. Kuid pikemas perspektiivis pidurdab majanduse elavnemist nõrk sisenõudlus. Prognoosi kohaselt on majanduse elavnemise kiirus liikmesriikides erinev, sõltuvalt iga riigi olukorrast ja võetud meetmetest. Tööturul on viimasel ajal olnud stabiliseerumise märke ning eeldatavasti on töötuse määr sel aastal eelmisega võrreldes madalam. Siiski on see ELis 10%. ELi majandus on taas tõusuteel eelkõige tänu ajutistele fiskaalmeetmetele, mis samal ajal on aga suurendanud avaliku sektori võlga. 2010. aastal prognoositakse võla suurenemist 7,25%ni SKPst ning 2011. aastal peaks see veidi vähenema.

ELi majandus- ja rahaküsimuste volinik Olli Rehn ütles: „Parem majanduskasvu prognoos on Euroopa jaoks hea uudis. Nüüd peame tagama, et finantsstabiilsusega seotud riskid ei takistaks majanduskasvu. Säästvaks arenguks on vaja oluliselt parandada eelarveseisundit ning viia ellu reforme, mis suurendavad tootlikkust ja tööhõivet.”

Majanduslangus peatus ELis 2009. aasta kolmandas kvartalis suures osas tänu Euroopa majanduse elavdamise kava raames võetud erakorralistele kriisimeetmetele, kuid tänu ka muudele ajutistele teguritele. Esialgse hoo vaibudes elavneb majandus aeglasemalt kui varasematel kasvuperioodidel. Arvestades viimase languse erakorralist ulatust ei ole see üllatav. Finantskriisile järgnevad tõusutsüklid on tavaliselt aeglasemad kui muidu. Nagu ka teisi arenenud riike, mõjutavad ELi kriisi tagajärjed veel kaua.

Ees ootab järkjärguline kriisist toibumine

Kuigi lähiajal on kasvuväljavaated endiselt tagasihoidlikud, on võrreldes sügisprognoosiga ette näha olukorra mõõdukat paranemist. See on tingitud üleilmse majandustegevuse ja kaubavahetuse jõulisemast elavnemisest aastavahetusel ning välistingimuste paranemisest. Pikemas perspektiivis mõjutavad ELi majandust mitmed asjaolud, mis pidurdavad nõudlust. Tõenäoliselt mõjutavad mingil määral majanduskasvu mitmed ajutised tegurid, mis võivad olla seotud kas ilmastiku, majandustsükli või võetud meetmetega.

Kui need mõjud vähenevad, peaks SKP hakkama kindlamalt kasvama. See ei juhtu aga enne 2010. aasta lõppu, kuna tootmisvõimsuse rakendamise tase on ikka veel väga madal ning laenumahtude vähenemine ja investorite suurenenud riskikartlikkus pidurdavad investeeringuid. Eratarbimine suureneb samuti aeglaselt. Tarbimise suurenemist piiravad ka palga ja tööhõive aeglane kasv ning mitmes riigis veel lisaks eluasemeturu kohandumine.

Tööturg ja riigi rahandus surve all

Majanduskriisi mõju ELi tööturule on küll oluline, kuid siiski oodatust mõnevõrra väiksem. Selle põhjuseks on lühiajaliste meetmete ja varutööjõu rakendamine mõnes liikmesriigis, aga ka varasemad reformid. Hiljuti on hakanud ilmnema stabiliseerumise märke ning väljavaade on võrreldes sügisprognoosiga mõnevõrra paranenud. Kuid tööturg jõuab reaalmajanduse arengule tavaliselt veidi hiljem järele ning seepärast on sel aastal ikka veel oodata tööhõive vähenemist ligikaudu 1% võrra. Tööhõive peaks hakkama jälle suurenema 2011. aastal. Töötuse määr peaks ELis jääma 10% ligi (võrreldes sügisprognoosiga pool protsendipunkti vähem), kuigi see on liikmesriigiti väga erinev.

Kõige rohkem on majanduslangus mõjutanud riigi rahandust. Automaatsete stabilisaatorite ja Euroopa majanduse elavdamise kava raames oma äranägemise järgi majanduse toetamiseks võetud meetmete tulemusena on valitsemissektori võlg alates 2008. aastast kolmekordistunud. Prognoositakse, et võlg saavutab ELis oma haripunkti sel aastal (ulatudes 7,25%ni SKPst) ning 2011. aastal hakkab see tasapisi vähenema (ligikaudu 6,5%ni). Võla vähenemine tuleneb ajutiste toetusmeetmete lõpetamisest ning majandustegevuse hoogustumisest. Võla suhe peaks aga endiselt suurenema. Keskmiselt suur ja jätkuvalt suurenev avaliku sektori võlg on kriisi kõige püsivam tagajärg, mis mõjutab majandust praegusest prognoosiperioodist tunduvalt kauem.

Inflatsioon on endiselt madal

Tarbijahinna inflatsioon on eelmise aasta väga madala tasemega võrreldes veidi kõrgem. Siiski hoiab jätkuvalt loid majandus nii palgakasvu kui ka inflatsiooni kontrolli all. See tasakaalustab osaliselt kaupade eeldatavat hinnatõusu ja euroala puhul nõrgemat eurot. Prognoosi kohaselt on THHI inflatsioon ELis nii sel kui ka järgmisel aastal keskmiselt 1,75% (euroalal vastavalt 1,5% ja 1,75%).

Ebakindlus on endiselt suur ning riskid üldiselt tasakaalustatud

ELi majanduse elavnemist saadab jätkuvalt suur ebakindlus, mida näitavad muu hulgas hiljutised pinged riigivõlakirjade turgudel. Ka prognoos on teataval määral ebakindel ning riskid üldiselt tasakaalus. Kuna majanduslangusega kaasnes ka finantskriis, sõltub majanduse elavnemine suurel määral finantsturgude tugevusest, mis tuleb järjekindlalt taastada. Üleilmse tasakaalustamatuse suurenemine võib mõjutada Euroopa majanduskasvu väljavaateid.

Selgetele stabiliseerumise märkidele vaatamata jääb olukord tööturul prognoosi kohaselt ebasoodsaks. Tööturu olukorra paranemine on ELi majanduse elavdamise seisukohalt kõige olulisem. See võib olla nii tõusu kui ka languse allikaks, sõltuvalt muu hulgas poliitikameetmete tõhususest. Teisest küljest võivad tärkavate turgude aktiviseerumine ning sellest tulenev kaubavahetuse elavnemine hoogustada ELi majanduskasvu oodatust enam. Hiljutine kindlustunde kiire suurenemine (eriti tootmises) osutab mõningatele positiivsetele riskidele lähiajal. Arvatavasti suurendab positiivne otsus seoses Kreekale antava rahalise toetusega investorite ja tarbijate kindlustunnet. Inflatsiooniprognoosidega seotud riskid on samuti üldiselt tasakaalustatud.

Tabeleid ja täielikku prognoosi vt:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar