Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/492

V Bruseli 4. mája 2010

Európske spotrebiteľské centrá spoločne pomáhajú cestujúcim postihnutým sopečnou krízou domáhať sa ich práv

Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net), ktorú podporuje Európska komisia a ktorá funguje vo všetkých členských štátoch, ako aj na Islande a v Nórsku, dnes predkladá praktický reklamačný balíček, aby tak pomohla spotrebiteľom, ktorých postihlo nedávne narušenie letovej prevádzky, uplatniť ich spotrebiteľské práva garantované právnymi predpismi EÚ. Tento balíček obsahuje vzor sťažnosti, kontaktné údaje všetkých leteckých spoločností a iné praktické rady. ECC-Net sa každoročne zaoberá približne 60 000 prípadmi spotrebiteľov, ktorí sa na sieť obracajú so žiadosťou o radu alebo o pomoc v súvislosti s problémami, ktoré mali pri cezhraničnom nakupovaní alebo cestovaní za hranice v rámci EÚ. V roku 2009 sa viac než jedna pätina (22,5 %) sťažností riešených európskymi spotrebiteľskými centrami týkala leteckej dopravy. Počet prípadov, ktorými sa sieť zaoberala, vzrástol počas prvého týždňa krízy vyvolanej sopečným popolom sedemnásobne. Sieť ECC-Net bola od začiatku v stave plnej pohotovosti a úzko spolupracovala v záujme poskytovania koordinovanej pomoci spotrebiteľom EÚ.

John Dalli, komisár EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Spotrebiteľské práva EÚ platia aj za mimoriadnych okolností. Rozhovory o pomoci spoločnostiam, ktoré v dôsledku sopečnej krízy utrpeli straty, sa musia spájať s dodržiavaním práv cestujúcich zo strany spoločností.“ Zároveň dodal: „Dnes sa tisíce spotrebiteľov postihnutých narušením letovej prevádzky stále právom dôrazne dožadujú toho, aby sa ich práva dodržiavali v praxi. Odkazujem im: neváhajte dožadovať sa toho, čo vám patrí. Ak letecká spoločnosť alebo cestovná agentúra neberie do úvahy vaše práva, vašim útočiskom môže byť najbližšie európske spotrebiteľské centrum.

Európske spotrebiteľské centrá: priama pomoc obetiam sopečnej krízy

Sieť európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) už od začiatku krízy vyvolanej sopečným popolom ponúka praktickú pomoc cestujúcim, ktorí uviazli v dôsledku narušenia letovej prevádzky a majú ťažkosti s dodržiavaním spotrebiteľských práv. Počet spotrebiteľov, ktorí požiadali ECC-Net o pomoc alebo radu týkajúcu sa práv cestujúcich v leteckej doprave, sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšil v prvom týždni krízy sedemnásobne.

Dnes Európska komisia a ECC-Net dávajú k dispozícii praktický reklamačný balíček vo všetkých jazykoch EÚ, ktorí pomôže spotrebiteľom účinne sa dožadovať ich práv. Balíček okrem iného zahŕňa:

- vzor sťažnosti v jednotlivých úradných jazykoch,

- zoznam adries, na ktoré možno sťažnosti zaslať,

- informácie o využití mimosúdneho riešenia sporu so spoločnosťou a využití európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, napríklad pri domáhaní sa refundácie,

- odpovede na často kladené otázky.

Aké sú práva spotrebiteľov v EÚ postihnutých krízou?

Komisia nedávno uverejnila podrobný materiál s otázkami a odpoveďami týkajúcimi sa krízy vyvolanej sopečným popolom so zhrnutím platných práv cestujúcich v leteckej doprave, a to aj v osobitnom prípade balíkov cestovných služieb (pozri MEMO/10/143).

Akými sťažnosťami týkajúcimi sa krízy sa sieť zaoberala?

Z tisícov prípadov, ktorými sa jednotlivé európske spotrebiteľské centrá zaoberali, možno uviesť:

- Belgicko: cestujúci, ktorý mal zakúpený balík cestovných služieb, uviazol s troma deťmi v dôsledku zrušeného letu. Cestovná agentúra mu nezabezpečila návrat a odmietla hradiť náklady na ďalšie prenocovania v hoteli. V dôsledku toho sa mu rýchlo míňali financie a hotel mu hrozil vysťahovaním alebo zabavením cestovného pasu.

- Írsko: Cestujúci z Írska s vážnym zdravotným stavom uviazol v Rumunsku. Míňali sa mu lieky, ktoré nebolo možné dostať na mieste, čo mohlo podľa jeho lekára viesť k závažným zdravotným následkom. Letecká spoločnosť ho s odvolaním sa na prekročenie kapacity rezervácií odmietla prednostne zaradiť na najbližší možný let.

Čo je každodennou prácou siete ECC-Net?

Európske spotrebiteľské centrá sa špecializujú na pomoc tým spotrebiteľom EÚ, ktorí mali problémy pri nakupovaní tovaru alebo služieb v inej krajine EÚ. Sieť sa v roku 2009 zaoberala viac ako 60 000 prípadmi. K hlavným službám európskych spotrebiteľských centier patrí:

- poskytovať poradenstvo o únijných a vnútroštátnych spotrebiteľských právach a povinnostiach;

- pomáhať pri dosahovaní zmierlivého riešenia sporov s obchodníkmi;

- zameriavať spotrebiteľov na spôsoby mimosúdneho urovnávania sporov alebo poskytovať poradenstvo pri využívaní európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu, napríklad pri domáhaní sa refundácie.

Sťažnosti spotrebiteľov v odvetví leteckej dopravy:

V roku 2009 sa každá tretia sťažnosť, ktorou sa zaoberali európske spotrebiteľské centrá, týkala dopravy (33 %). Viac než 75 % z nich sa týkalo leteckej dopravy. Takmer osem sťažností z desiatich (79,2 %) sa v tejto skupine týkalo práv cestujúcich v leteckej doprave, kým sťažnosti týkajúce sa batožiny (strata alebo odcudzenie) predstavovali viac ako 20 %.

ECC-Net v lete roku 2010 ukončí spoločný projekt zameraný na posúdenie sťažností spojených s leteckou dopravou, ktoré sieť spracovala v roku 2008.

Viac informácií:

Hlavná stránka siete ECC-Net s prepojeniami na stránky jednotlivých štátov a reklamačný balíček:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Prípadové štúdie: príklady sťažností vyriešených v rámci siete ECC-Net:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/success_stories_en.htm


Side Bar