Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Bryssel den 4 maj 2010

Konkurrens: Kommissionen inbjuder till synpunkter på översynen av reglerna för horisontella samarbetsavtal

Europeiska kommissionen har offentliggjort utkast till förordningar och riktlinjer för bedömning av samarbetsavtal mellan konkurrenter, s.k. horisontella samarbetsavtal. Syftet med förslagen är att uppdatera och klargöra hur konkurrensreglerna tillämpas på detta område och se till att de har fortsatt relevans i dagens föränderliga ekonomi. Berörda parter kan inkomma med synpunkter till och med den 25 juni 2010. Kommissionen avser att anta de slutliga texterna vid årets slut, efter det offentliga samrådet och efter att ha beaktat alla synpunkter från berörda parter.

Joaquin Almunia, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”Innovation och konkurrenskraft är grundläggande inslag i kommissionens Europa 2020-strategi. Effektivitetsfrämjande samarbetsavtal mellan konkurrenter, särskilt FoU- och standardiseringsavtal, kan främja innovation och konkurrenskraft i Europa. Uppdaterade regler på detta område garanterar att vi gör det lättare för konkurrenter att samarbeta om det bidrar till ekonomisk välfärd utan att medföra en risk för konkurrensen.”

Konkurrens är ett av de viktigaste verktygen för att uppnå ett mer konkurrenskraftigt, miljövänligt, kunskapsbaserat, inkluderande samhälle där alla är anslutna. Större välstånd alstras av innovation och bättre resursutnyttjande, och där är kunskap en avgörande faktor. För att denna omvandling ska bli verklighet måste Europa använda flera olika verktyg: ett av dem är konkurrens som ska förmå företagen att samarbeta och bedriva innovation i effektivitetsfrämjande projekt. Genomdrivandet av konkurrensreglerna kan vara effektivt endast om särskilt de konkurrenspolitiska instrument som påverkar horisontella samarbetsavtal uppdateras och anpassas till marknadsutvecklingen.

Riktlinjer för bedömning av horisontella samarbetsavtal ges för närvarande i två förordningar om ”gruppundantag” (kommissionens förordning (EG) nr 2659/2000 om avtal om forskning och utveckling och kommissionens förordning (EG) nr 2658/2000 om specialiseringsavtal) och i de åtföljande horisontella riktlinjerna. I de båda förordningarna undantas avtal om forskning och utveckling samt avtal om specialisering och gemensam produktion från det generella EU-förbudet mot konkurrensbegränsande affärsmetoder, under förutsättning att de uppfyller villkoren i förordningarna. De horisontella riktlinjerna ger ett analysunderlag för bedömning av de vanligaste typerna av horisontella samarbetsavtal. Det kan gälla avtal om produktion, inköp, saluföring, standardisering samt forskning och utveckling.

De två nuvarande förordningarna upphör att gälla den 31 december 2010, och därför inledde kommissionen i december 2008 en översyn av de regler som gäller horisontella samarbetsavtal och ett omfattande samråd med europeiska företag och medlemsstaternas konkurrensmyndigheter. Det visade sig att det nuvarande systemet anses fungera väl, men att vissa områden bör ses över.

Därför har de horisontella riktlinjerna fått genomgå en omfattande översyn för att hjälpa företagen att med större säkerhet kunna bedöma om ett avtal begränsar konkurrensen och om det i så fall berättigar till ett undantag.

Avtal om utarbetande av standarder är en central aspekt som setts över. Standarder blir allt viktigare för att underlätta innovation (särskilt inom IT-sektorn), men det är avgörande att standarder utarbetas på ett effektivt, öppet och överblickbart sätt för att en effektiv konkurrens ska kunna garanteras. Framför allt översynen av kapitlet om standardisering – som stöder sig på praktiska erfarenheter från aktuella ärenden – ska garantera att standarder utarbetas på ett sådant sätt att de specifika fördelarna med att utarbeta standarder förverkligas och kommer konsumenterna i EU till godo.

Andra viktiga förslag till ändringar av de befintliga reglerna är följande:

I riktlinjerna:

Ett nytt kapitel om bedömning av informationsutbyte mellan företag införs.

Vägledning om standardvillkor ges i kapitlet om standardisering.

Tillämpningen av konkurrensreglerna på avtal mellan gemensamma företag och deras moderbolag klargörs.

I de båda förordningarna:

En bestämmelse om utlämnande av relevanta immateriella rättigheter införs och de särskilt allvarliga begränsningarna anpassas (i gruppundantagsförordningen om forsknings- och utvecklingsavtal).

Ett andra tröskelvärde för marknadsandelar för specialiseringsavtal och avtal om gemensam produktion införs för produkter som används internt (i gruppundantagsförordningen om specialiseringsavtal).

Begreppet ”potentiell konkurrent” förtydligas, och en treårsfrist för framtida marknadsinträde införs (i båda förordningarna).

De reviderade texterna ska ersätta de båda förordningar som upphör att gälla samt de nuvarande horisontella riktlinjerna. Texterna finns tillgängliga på Internet på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Synpunkter kan skickas till kommissionen t.o.m. den 25 juni 2010.

Bakgrund

Exempel på horisontella samarbetsavtal som kommissionen undersökt är Fartygsklassificering (se IP/09/1513) eller IPCom (se IP/09/549).

Utkastet till regler för horisontella samarbetsavtal antas efter det att konkurrensregler för distributionsavtal har antagits (se IP/10/445) och före det att nya regler för motorfordonssektorn antas, vilket planeras ske i slutet av maj.


Side Bar