Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Bruselj, 4. maja 2010

Konkurenca: Komisija se posvetuje o pregledu pravil za sporazume o horizontalnem sodelovanju

Evropska komisija je objavila osnutek predpisov in smernic za oceno sporazumov o sodelovanju med konkurenti oziroma tako imenovanih sporazumov o horizontalnem sodelovanju. Cilj teh predlogov je posodobiti in dodatno pojasniti uporabo pravil konkurence na tem področju ter zagotoviti njihovo nadaljnjo ustreznost v sodobnem nenehno se spreminjajočem gospodarstvu. Zainteresirane strani lahko svoje pripombe pošljejo do 25. junija 2010. Komisija bo po javnem posvetovanju in ob upoštevanju prispevkov zainteresiranih strani v celoti konec leta sprejela končno besedilo.

Komisar za konkurenco in podpredsednik Komisije Joaquin Almunia je povedal: „Inovacije in konkurenčnost so temeljne za strategijo Komisije Evropa 2020. Sporazumi o sodelovanju med konkurenti, ki spodbujajo učinkovitost, ter zlasti sporazumi o raziskavah in razvoju ter standardizaciji lahko pospešujejo inovacije in konkurenčnost v Evropi. Posodobljen sveženj pravil na tem področju bo zagotovil sodelovanje konkurentov, kadar to prispeva h gospodarski blaginji in ne povzroča tveganja za konkurenco.“

Konkurenca je eno glavnih orodij za oblikovanje bolj konkurenčne, povezane, zelene, na znanju temelječe in vključujoče družbe. Večja blaginja je posledica inovacij in boljšega izkoriščanja virov, pri čemer je znanje ključni prispevek. Da do tega preoblikovanja lahko pride, mora Evropa uporabiti številna orodja, vključno s konkurenco, ki bodo podjetja spodbujala pri iskanju inovativnih rešitev in sodelovanju v projektih, ki krepijo učinkovitost. Spodbujanje konkurence je lahko učinkovito le, če se njegovi instrumenti politik, zlasti tisti, ki vplivajo na sporazume o horizontalnem sodelovanju, redno posodabljajo in so skladni z razvojem dogodkov na trgu.

Navodila za oceno sporazumov o horizontalnem sodelovanju trenutno zajemajo dve uredbi o skupinskih izjemah (Uredba Komisije (ES) št. 2659/2000 o sporazumih o raziskavah in razvoju in Uredba Komisije (ES) št. 2658/2000 o sporazumih o specializaciji) in spremljajoče „horizontalne smernice“. Z uredbama se iz splošne prepovedi EU glede omejevalnih poslovnih ravnanj izvzemajo sporazumi o raziskavah in razvoju ter o specializaciji in skupni proizvodnji, če izpolnjujejo vse pogoje iz teh uredb. Horizontalne smernice zagotavljajo analitični okvir za oceno najpogostejših vrst sporazumov o horizontalnem sodelovanju, kot so sporazumi o raziskavah in razvoju, proizvodnji, nabavi, trgovanju in standardizaciji.

Ker veljavni uredbi prenehata veljati 31. decembra 2010, je Komisija decembra 2008 ob obsežnem posvetovanju z evropskimi podjetji in organi držav članic, pristojnimi za konkurenco, začela pregledovati pravila, ki se uporabljajo za sporazume o horizontalnem sodelovanju. Pregled je pokazal, da sedanja ureditev dobro deluje, vendar je treba nekatera področja revidirati.

Horizontalne smernice so bile tako temeljito revidirane, da bi lahko podjetja z večjo gotovostjo ocenila, ali določen sporazum omejuje konkurenco, in če jo, ali izpolnjuje pogoje za izjemo.

Ključno vprašanje, ki je bilo obravnavano, so ureditve o določanju standardov. Standardi so vse pomembnejši pri omogočanju inovacij (zlasti v sektorju IT), učinkovit, odprt in pregleden postopek določanja standardov pa je ključen za zagotovitev učinkovite konkurence. Revizija poglavja o standardizaciji, ki temelji na nedavnih izkušnjah s posameznimi primeri na tem področju, naj bi zlasti zagotavljala, da se standardi določajo tako, da se posebne koristi, ki so posledica določitve standardov, uresničujejo in prenašajo na evropske potrošnike.

Drugi glavni predlogi sprememb sedanjega svežnja pravil vključujejo:

v smernicah:

vključitev poglavja o oceni izmenjave podatkov med podjetji,

smernice o standardnih pogojih iz poglavja o standardizaciji,

pojasnitev uporabe pravil konkurence pri sporazumih med mešanimi družbami in njihovimi matičnimi družbami;

v navedenih uredbah:

razkritje zadevnih pravic intelektualne lastnine in ponovna prilagoditev nedopustnih omejitev (Uredba o skupinski izjemi za R&R),

uvedba drugega praga tržnega deleža za sporazume o specializaciji in skupni proizvodnji, ki se nanašajo na proizvode za notranjo porabo (Uredba o skupinski izjemi za specializacije),

pojasnitev pojma „potencialni konkurent“ z uvedbo triletnega časovnega okvira prihodnjega vstopa na trg (v obeh uredbah).

Revidirana besedila naj bi nadomestila uredbi, katerih veljavnost se izteka, in sedanjo različico horizontalnih smernic. Na voljo so na spletni strani na naslovu:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Pripombe lahko pošljete Komisiji do 25. junija 2010.

Ozadje

Primeri sporazumov o horizontalnem sodelovanju, ki jih je preiskovala Komisija, vključujejo Klasifikacijo ladij (glej IP/09/1513) in IPCom (glej IP/09/549).

Okvirna pravila, ki se uporabljajo za sporazume o horizontalnem sodelovanju, se sprejmejo po sprejetju novih pravil konkurence za sporazume o distribuciji (glej IP/10/445) in pred sprejetjem novih pravil za avtomobilski sektor, ki bo predvidoma konec meseca.


Side Bar