Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

V Bruseli 4. mája 2010

Hospodárska súťaž: Komisia vedie konzultáciu o preskúmaní predpisov uplatniteľných na dohody o horizontálnej spolupráci

Európska komisia uverejnila návrh nariadení a usmernení na posudzovanie dohôd o horizontálnej spolupráci medzi súťažiacimi podnikmi, tzv. dohôd o horizontálnej spolupráci. Cieľom týchto návrhov je aktualizovať a bližšie ozrejmiť uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v tejto oblasti a zabezpečiť ich pretrvávajúci význam v súčasnej meniacej sa ekonomike. Zúčastnené strany môžu predložiť svoje pripomienky do 25. júna 2010. Komisia po verejnej konzultácii a s plným zohľadnením príspevkov zúčastnených strán prijme na konci tohto roka texty v konečnom znení.

Komisár pre hospodársku súťaž a podpredseda Komisie Joaquin Almunia uviedol: „Inovácia a konkurencieschopnosť sú základom stratégie Komisie Európa 2020. Dohody o spolupráci medzi súťažiacimi podnikmi, ktoré zvyšujú efektívnosť, najmä dohody o výskume a vývoji a dohody o štandardizácii, môžu podporiť inováciu a konkurencieschopnosť v Európe. Aktualizovaný súbor pravidiel v tejto oblasti bude zárukou našej podpory spolupráce súťažiacich podnikov, ak táto spolupráca bude prispievať k hospodárskemu blahobytu a nebude vytvárať riziko pre hospodársku súťaž“.

Hospodárska súťaž je jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie konkurencieschopnejšej, ekologickejšej a inkluzívnej spoločnosti založenej na vedomostiach, v ktorej fungujú vzájomné prepojenia. Z inovácie a lepšieho využívania zdrojov pramení väčšia prosperita, pričom vedomosti sú veľmi dôležitým faktorom. Na dosiahnutie tejto zmeny potrebuje Európa využiť určité nástroje vrátane hospodárskej súťaže, aby spoločnosti stimulovala k inovácii a spolupráci pri projektoch zvyšujúcich efektívnosť. Presadzovanie hospodárskej súťaže môže byť efektívne iba vtedy, ak sú nástroje hospodárskej súťaže, a to najmä tie, ktoré majú dosah na dohody o horizontálnej spolupráci, stále aktualizované a upravované v súlade s vývojom na trhu.

Usmernenia na posudzovanie dohôd o horizontálnej spolupráci sa momentálne poskytujú prostredníctvom dvoch nariadení o skupinových výnimkách (nariadenia Komisie (ES) č. 2659/2000 o dohodách o výskume a vývoji a nariadenia Komisie (ES) č. 2658/2000 o dohodách o špecializácii) a sprievodných „horizontálnych usmernení”. Uvedenými dvomi nariadeniami sa dohody o výskume a vývoji, ako aj dohody o špecializácii a dohody o spoločnej výrobe vynímajú zo všeobecného zákazu EÚ týkajúceho sa obmedzujúcich obchodných praktík, pokiaľ tieto dohody spĺňajú všetky podmienky ustanovené v nariadeniach. Horizontálne usmernenia poskytujú analytický rámec na posudzovanie najbežnejších typov dohôd o horizontálnej spolupráci, ako sú dohody o výskume a vývoji, dohody o výrobe, dohody o nákupe, dohody o komercializácii a a dohody o štandardizácii.

Vzhľadom na to, že platnosť súčasných dvoch nariadení uplynie 31. decembra 2010, začala Komisia v decembri 2008 pracovať na preskúmaní pravidiel uplatniteľných na dohody o horizontálnej spolupráci, pričom viedla rozsiahlu konzultáciu s európskymi podnikmi a orgánmi v oblasti hospodárskej súťaže v členských štátoch. Preskúmanie ukázalo, že súčasný systém možno považovať za funkčný, ale potreboval by revíziu v niektorých oblastiach.

Preto sa vykonala rozsiahla revízia horizontálnych usmernení s cieľom pomôcť podnikom s väčšou istotou posúdiť, či určitá dohoda obmedzuje hospodársku súťaž, a ak áno, či je oprávnená na výnimku.

Dôležitou riešenou otázkou sú ustanovenia o stanovovaní noriem. Normy sa v rámci podpory inovácie stávajú čoraz dôležitejšími (predovšetkým v sektore informačných technológií), ale kľúčom k zabezpečeniu účinnej hospodárskej súťaže je efektívny, otvorený a transparentný proces stanovovania takýchto noriem. Predovšetkým revízia kapitoly o štandardizácii – vychádzajúca zo skúseností z nedávnych prípadov v tejto oblasti – je zameraná na zabezpečenie toho, aby zo spôsobu stanovovania noriem vyplýval zvláštny prínos, z ktorého budú mať zisk európski spotrebitelia.

Medzi hlavné návrhy na zmeny existujúceho súboru pravidiel patria:

V usmerneniach:

Zaradenie kapitoly o posudzovaní výmeny informácií medzi podnikmi.

Usmernenia týkajúce sa štandardných podmienok v kapitole o štandardizácii.

Objasnenie uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže pri dohodách medzi spoločnými podnikmi a ich materskými podnikmi.

V uvedených dvoch nariadeniach:

Sprístupnenie príslušných práv duševného vlastníctva a opätovná úprava „hlavných“ obmedzení (v nariadení o skupinovej výnimke pre výskum a vývoj).

Zavedenie druhého prahu trhového podielu v dohodách o špecializácii a dohodách o spoločnej výrobe vzťahujúce sa na výrobky na vnútornú spotrebu (v nariadení o skupinovej výnimke pre dohody o špecializácii).

Objasnenie pojmu „potencionálny konkurent“ a zavedenie trojročného rámca na ďalší vstup na trh (v oboch nariadeniach).

Upravené znenia by mali nahradiť nariadenia, ktorých platnosť uplynie, a súčasné znenie horizontálnych usmernení. Sú dostupné na tejto internetovej adrese: ...

Pripomienky možno zasielať Komisii do 25. júna 2010.

Kontext

Medzi príklady dohôd o horizontálnej spolupráci, ktoré Komisia preskúmala, patria Ship Classification (pozri IP/09/1513) alebo IPCom (pozri IP/09/549).

Prijatie návrhu predpisov uplatniteľných na dohody o horizontálnej spolupráci nadväzuje na prijatie nových pravidiel hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o dohody o distribúcii (pozri IP/10/445) a predchádza prijatie nových predpisov pre automobilový sektor, ktoré sa plánuje na koniec tohto mesiaca.


Side Bar