Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/489

Bruksela, dnia 4 maja 2010 r.

Konkurencja: Komisja otwiera konsultacje w sprawie horyzontalnych porozumień kooperacyjnych

Komisja Europejska opublikowała projekty rozporządzeń oraz wytycznych dotyczących oceny porozumień kooperacyjnych między konkurentami, czyli horyzontalnych porozumień kooperacyjnych. Mają one na celu aktualizację i dalsze wyjaśnienie stosowania reguł konkurencji w tym obszarze oraz zapewnienie im niezmiennie ważnego miejsca w obecnej, szybko zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Wszystkie zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi do 25 czerwca 2010 r. Po zakończeniu konsultacji i uwzględnieniu wszystkich nadesłanych uwag pod koniec roku Komisja przyjmie ostateczne wersje dokumentów.

Komisarz ds. konkurencji i wiceprzewodniczący Komisji, Joaquin Almunia, powiedział: „Innowacje i konkurencyjność są podstawą strategii Komisji Europa 2020. Porozumienia kooperacyjne zawierane między konkurentami, które zwiększają ich wydajność, a szczególnie porozumienia badawczo-rozwojowe i standaryzacyjne, mogą przyczynić się do poprawy wskaźników innowacyjności i konkurencyjności w Europie. Dzięki zaktualizowanym zasadom w tym obszarze będziemy mogli sprzyjać takiej współpracy konkurentów, która przyczyni się do zwiększenia dobrobytu gospodarczego i nie będzie zagrażać konkurencji”.

Konkurencja jest jednym z najważniejszych narzędzi tworzenia społeczeństwa bardziej konkurencyjnego, połączonego, ekologicznego, opartego na wiedzy i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dzięki innowacjom i lepszemu wykorzystaniu zasobów, do czego kluczem jest wiedza, można podnieść poziom dobrobytu. Aby to osiągnąć, Europa potrzebuje odpowiednich narzędzi, w tym konkurencji, aby skłonić przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacji i do współpracy nad projektami zwiększającymi wydajność. Wprowadzanie w życie reguł konkurencji jest skuteczne tylko wówczas, gdy instrumenty wykonawcze, szczególnie te dotyczące horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, są aktualne i odzwierciedlają obecną sytuację na rynku.

Obecnie wskazówki co do oceny horyzontalnych porozumień kooperacyjnych można znaleźć w dwóch rozporządzeniach w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2659/2000 w sprawie porozumień o badaniach i rozwoju oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 2658/2000 w sprawie porozumień specjalizacyjnych) oraz w towarzyszących im wytycznych horyzontalnych. Rozporządzenia te przewidują wyłączenie porozumień badawczo-rozwojowych, a także porozumień specjalizacyjnych i o wspólnej produkcji z ogólnego zakazu, jaki nakłada prawo UE na ograniczające praktyki handlowe, pod warunkiem że spełniają one warunki określone w tych rozporządzeniach. Wytyczne horyzontalne zawierają analityczne zasady oceny najczęściej spotykanych rodzajów horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, takich jak porozumienia badawczo-rozwojowe, porozumienia produkcyjne, porozumienia o zakupach, porozumienia o komercjalizacji oraz porozumienia standaryzacyjne.

Ponieważ oba obecnie obowiązujące rozporządzenia utracą moc 31 grudnia 2010 r., w grudniu 2008 r. Komisja rozpoczęła przegląd zasad mających zastosowanie do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, których pierwszym etapem były konsultacje z europejskimi przedsiębiorstwami i organami ds. konkurencji w państwach członkowskich. Wykazały one, że obecnie obowiązujące przepisy uznaje się za zadowalające, ale zmiany w niektórych obszarach byłyby mile widziane.

W związku z tym w wytycznych horyzontalnych wprowadzono znaczne zmiany, tak aby przedsiębiorstwa mogły z większą pewnością oceniać swoje porozumienia pod kątem ograniczania konkurencji oraz decydować, czy w przypadku negatywnej oceny kwalifikują się one do objęcia wyłączeniem.

Bardzo ważną kwestią poruszoną w wytycznych jest ustalanie norm. Normy odgrywają coraz większą rolę w kontekście ułatwiania innowacji (szczególnie w sektorze informatycznym). Jednak aby zagwarantować skuteczną konkurencję, ważne jest zachowanie efektywnego, otwartego i przejrzystego procesu ustalania norm. Szczególnie zmiany wprowadzone w rozdziale dotyczącym standaryzacji, oparte na doświadczeniu wyniesionym z najnowszych spraw rozpatrywanych w tym obszarze, mają na celu zagwarantowanie takiego ustalania norm, aby korzyści płynące z tego procesu zostały faktycznie zrealizowane oraz aby odczuli je europejscy konsumenci.

Inne ważne zaproponowane zmiany obowiązujących zasad obejmują:

W wytycznych:

- dodanie rozdziału na temat oceny wymiany informacji między przedsiębiorstwami;

- wskazówki co do standardowych warunków w rozdziale na temat standaryzacji;

- wyjaśnienie zastosowania reguł konkurencji do porozumień między joint ventures i ich spółkami dominującymi.

W obu rozporządzeniach:

- ujawnienie odpowiednich praw własności intelektualnej oraz modyfikacja tzw. najpoważniejszych ograniczeń (w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych dotyczącym porozumień badawczo-rozwojowych);

- wprowadzenie drugiego progu udziału w rynku w przypadku porozumień specjalizacyjnych oraz porozumień o wspólnej produkcji dotyczących produktów na potrzeby własne (w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych dotyczącym porozumień specjalizacyjnych);

- wyjaśnienie pojęcia „potencjalny konkurent” oraz wprowadzenie trzyletnich ram czasowych w odniesieniu do jego przyszłego wejścia na rynek (w obu rozporządzeniach).

Zmienione dokumenty mają zastąpić wygasające rozporządzenia oraz obecną wersję wytycznych horyzontalnych. Są one dostępne pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Uwagi można nadsyłać do Komisji do dnia 25 czerwca 2010 r.

Kontekst

Przykłady horyzontalnych porozumień kooperacyjnych analizowanych przez Komisję obejmują Ship Classification (zob. IP/09/1513) i IPCom (zob. IP/09/549).

Przed przyjęciem projektu zasad mających zastosowanie do horyzontalnych porozumień kooperacyjnych Komisja przyjęła nowe reguły konkurencji w sprawie porozumień o dystrybucji (zob. IP/10/445). Planowane jest również przyjęcie nowych zasad w sektorze motoryzacyjnym, które przewiduje się na koniec bieżącego miesiąca.


Side Bar